Actu­eel2020-04-29T10:26:10+01:00

Hoc­key­en tij­dens het boren

21 juli 2020|Arti­kel|

Gaia boort ook de twee­de buis onder het Sport­park Ade­geest in Voor­scho­ten. Dit­maal onder de hoc­key­vel­den van MHC Fores­ca­te. We spre­ken Marijn Kas­te­lein en Ad de Grui­ter over hoc­key en het boren van de onder­lig­gen­de tun­nel­buis.

N206 ir. G. Tjal­ma­weg: Idee­ën voor aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len in werk­groep bespro­ken voor ver­der onder­zoek

20 juli 2020|Ver­slag|

Op 9 juli jl. heeft de werk­groep alle idee­ën met ver­te­gen­woor­di­gers van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, aan­ne­mer Bos­ka­lis en de gemeen­te Kat­wijk bespro­ken. Hier­bij werd onder ande­re geke­ken of de idee­ën aan de gestel­de toet­sings­cri­te­ria vol­doen.

Het gaat vrie­zen in de tun­nel

15 juli 2020|Arti­kel|

Op dit moment treft het tun­nel­af­bouw­team de voor­be­rei­din­gen voor het bou­wen van de dwars­ver­bin­din­gen tus­sen de twee tun­nel­bui­zen. Deze dwars­ver­bin­din­gen die­nen straks als vlucht­rou­te om in geval van een cala­mi­teit te vluch­ten naar de ande­re, vei­li­ge tun­nel­buis.

Weer bezoe­kers over de vloer!

9 juli 2020|Arti­kel|

Ons infor­ma­tie­cen­trum open­de in juni weer haar deu­ren en we kon­den al snel weer de eer­ste bezoe­kers ver­wel­ko­men. De eer­ste week was al snel vol­ge­boekt en dat ver­liep zo goed, dat we het aan­tal per­so­nen per tijds­slot heb­ben uit­ge­breid.

Blijf op de hoog­te van ons laat­ste nieuws

Ont­vang nieuws alerts van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel en mis niets!
Loading
Go to Top