Aan­ne­mer Bos­ka­lis vraagt omwo­nen­den, onder­ne­mers én gebrui­kers van de
N206 ir. G. Tjal­ma­weg om mee te wer­ken aan alweer het vier­de tevre­den­heids­on­der­zoek. Dit onder­zoek richt zich op de hin­der­be­le­ving en ver­keers­vei­lig­heid bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den. Ook wordt gevraagd naar de mening over de com­mu­ni­ca­tie over het pro­ject en hoe het con­tact met aan­ne­mer Bos­ka­lis ver­loopt.
Het onder­zoek wordt gemid­deld ieder half jaar uit­ge­voerd. Bos­ka­lis gebruikt de resul­ta­ten van het onder­zoek om de maat­re­ge­len voor hin­der­be­per­king indien moge­lijk aan te pas­sen of te ver­be­te­ren. Het vijf­de (en laat­ste) tevre­den­heids­on­der­zoek voor het pro­ject Tjal­ma­weg wordt na de komen­de zomer uitgevoerd.

Mee­doen kost maar 4 minuten

Je kunt nu mee­doen met het tevre­den­heids­on­der­zoek. Ben je betrok­ken bij het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg als bewo­ner of onder­ne­mer of rijd je regel­ma­tig over de Tjal­ma­weg? Dan nodi­gen wij je uit om de vra­gen te beant­woor­den; het kost je slechts 4 minu­ten. Mee­doen kan tot en met zon­dag 18 juni a.s. via dit for­mu­lier.

Bereik­baar­heid en contact

Bos­ka­lis is natuur­lijk ook via de gebrui­ke­lij­ke manie­ren te berei­ken voor vra­gen of het maken van een per­soon­lij­ke afspraak: per mail, tele­fo­nisch of via de Bou­w­App. Meer infor­ma­tie vind je op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.