Con­tact­ge­ge­vens Boskalis

Wij vin­den het belang­rijk om je te infor­me­ren over de werk­zaam­he­den en bereik­baar te zijn voor vra­gen of mel­din­gen. Bos­ka­lis is als volgt bereikbaar:

Routekaart keet Boskalis

Loca­tie bouw­keet Boskalis

Blijf op de hoogte

Berich­ten over het pro­ject en de werk­zaam­he­den vind je op de web­si­te en via de Bou­w­App. Ook wor­den er bewo­ners­brie­ven ver­spreid over voor jou rele­van­te werk­zaam­he­den en even­tu­e­le hin­der. Wil je deze bewo­ners­brief lie­ver per mail ont­van­gen? Stuur dan een mail naar tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl met ver­mel­ding van jouw naam en adres.

Meld je aan voor de nieuws­al­erts op de web­si­te en ont­vang het laat­ste nieuws over het pro­ject direct in je mail­box. De Bou­w­App instal­leert je op jouw tele­foon of tablet. Je ont­vangt dan een bericht van alle nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Daar­naast kun je via de Bou­w­App direct con­tact met het omge­vings­team van Bos­ka­lis opne­men. Via de Bou­w­App wordt regel­ma­tig jouw mening gevraagd over een actu­eel onder­werp dat speelt rond de bouw­werk­zaam­he­den...

Hoe instal­leer je de bouwapp:
  1. Down­load de Bou­w­App gra­tis in de app­sto­re (Goog­le, Apple of Win­dows) QR code BouwApp Boskalisof door de QR-code te scannen
  2. Ga naar ‘zoek project’
  3. Zoek op “Tjal­ma­weg”
  4.  Selec­teer project
  5.  Klik op ‘Toe­voe­gen aan favorieten’