Aan­ne­mer Bos­ka­lis is op diver­se manie­ren bereik­baar voor bewo­ners en onder­ne­mers in de omge­ving en biedt daar­naast regel­ma­tig een kijk­je op het werk aan. Zo kun je een rond­lei­ding op het werk vol­gen of het uit­kijk­punt bezoe­ken bij de bouw­kuip voor de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. Ook orga­ni­seert Bos­ka­lis weke­lijks een spreek­uur in de bouwkeet.

Rond­lei­din­gen op de bouwplaats

Elke twee maan­den (op zater­da­gen) orga­ni­seert Bos­ka­lis een rond­lei­ding op het werk voor ieder­een die inte­res­se heeft in het pro­ject. Bezoe­kers krij­gen dan infor­ma­tie over de voort­gang van het werk en mogen – onder bege­lei­ding en indien de werk­zaam­he­den het toe­la­ten – een kijk­je nemen op de bouw­plaats. Wil je komen? Schrijf je dan voor­af in per mail: omgevingN206@​boskalis.​com. Per rond­lei­ding kun­nen zich maxi­maal 16 per­so­nen inschrijven*.

Pro­gram­ma rond­lei­ding (van 13.30 uur tot ± 15.00 uur)
 • Ont­vangst met koffie/​thee in de bouw­keet van Bos­ka­lis (via de Ach­ter­weg te berei­ken). Je kunt de bouw­keet goed per fiets en auto bereiken.
 • Toe­lich­ting op de werkzaamheden
 • Afhan­ke­lijk van de fase waar­in het werk zich bevindt, wordt per voet of met bus­jes onder bege­lei­ding een rond­gang langs de werk­zaam­he­den en high­lights van de werk­zaam­he­den gemaakt. Indien de werk­zaam­he­den het toe­la­ten mag je onder bege­lei­ding uit­stap­pen op de bouwplaats.
 • Terug­komst bij de bouw­keet van Boskalis.
Data rond­lei­din­gen
 • Zater­dag 11 febru­a­ri 2023
Houd reke­ning met het volgende:
 • De rond­lei­din­gen gaan door, ten­zij dit door coron­a­maat­re­ge­len of onvoor­zie­ne gebeur­te­nis­sen niet moge­lijk is.
 • Er geldt een maxi­maal aan­tal inschrij­vin­gen van 16 personen *.
 • Vei­lig­heid staat voor­op, je mag alleen onder bege­lei­ding deel­ne­men aan de rond­lei­ding. Omdat er regel­ma­tig op zater­dag gewerkt wordt, draag je PBM’s (Per­soon­lij­ke Bescher­mings­mid­de­len). Bos­ka­lis zorgt hiervoor.
 • Leef­tijds­grens is van­af 12 jaar, onder bege­lei­ding van een vol­was­se­ne. Laar­zen (PBM’s) zijn er van­af maat 37/​38.
 • De toe­gang is gratis.
 • Je mag foto’s van het werk maken tij­dens de rondleiding.
 • Je moet wel goed ter been zijn in ver­band met wan­de­len en/​of het in/​uitstappen van de bus. Prak­ti­sche kle­ding is handig.
 • In de bus draag je een mond­kap­je, con­form de gel­den­de richt­lij­nen voor Coro­na. Meer infor­ma­tie over de richt­lij­nen vind je op de web­si­te van de rijks­over­heid..
Uit­kijk­punt langs de ver­diep­te ligging

Je kunt ook van dicht­bij een kijk­je op het werk aan de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg nemen. Bos­ka­lis heeft een uit­kijk­punt inge­richt aan de zuid­kant van de bouw­kuip, ter hoog­te van het voor­ma­li­ge Ach­ter­weg­vi­a­duct. Het uit­kijk­punt is over­dag, met uit­zon­de­ring van het week­end, vrij toe­gan­ke­lijk. Je bereikt het hoog­ste punt per trap, daar­door is het uit­kijk­punt slecht bereik­baar voor min­der validen.

Spreek­uur Boskalis

Bos­ka­lis orga­ni­seert iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 14:00 uur – 16:00 uur een spreek­uur. Tij­dens dit spreek­uur kun je live met het omge­vings­team van Bos­ka­lis in gesprek en kun je vra­gen stel­len over het pro­ject. Je hoeft voor­af geen afspraak met Bos­ka­lis te maken.

Routekaart keet Boskalis

Loca­tie bouw­keet Boskalis

..

Con­tact­ge­ge­vens Boskalis

Wij vin­den het belang­rijk om je te infor­me­ren over de werk­zaam­he­den en bereik­baar te zijn voor vra­gen of mel­din­gen. Bos­ka­lis is als volgt bereikbaar:

Blijf op de hoogte

Berich­ten over het pro­ject en de werk­zaam­he­den vind je op de web­si­te en via de Bou­w­App. Ook wor­den er bewo­ners­brie­ven ver­spreid over voor jou rele­van­te werk­zaam­he­den en even­tu­e­le hin­der. Wil je deze bewo­ners­brief lie­ver per mail ont­van­gen? Stuur dan een mail naar tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl met ver­mel­ding van jouw naam en adres.

Meld je aan voor de nieuws­al­erts op de web­si­te en ont­vang het laat­ste nieuws over het pro­ject direct in je mail­box. De Bou­w­App instal­leert je op jouw tele­foon of tablet. Je ont­vangt dan een bericht van alle nieu­we ont­wik­ke­lin­gen. Daar­naast kun je via de Bou­w­App direct con­tact met het omge­vings­team van Bos­ka­lis opne­men. Via de Bou­w­App wordt regel­ma­tig jouw mening gevraagd over een actu­eel onder­werp dat speelt rond de bouw­werk­zaam­he­den...

Hoe instal­leer je de bouwapp:
 1. Down­load de Bou­w­App gra­tis in de app­sto­re (Goog­le, Apple of Win­dows) QR code BouwApp Boskalisof door de QR-code te scannen
 2. Ga naar ‘zoek project’
 3. Zoek op “Tjal­ma­weg”
 4.  Selec­teer project
 5.  Klik op ‘Toe­voe­gen aan favorieten’