Het nieu­we via­duct Val­ken­burg-West sluit in de toe­komst aan op woning­bouw­lo­ca­tie Val­ken­horst, via een zoge­noem­de “harp­aan­slui­ting”. Dat geldt ook voor de Kool­tuin­weg aan de zuid­zij­de van de Tjal­ma­weg. Bos­ka­lis sluit in ver­band met deze werk­zaam­he­den de Kool­tuin­weg af van dins­dag 13 juni 07.00 uur tot en met vrij­dag 23 juni 16.00 uur voor al het door­gaan­de ver­keer. Wonin­gen, bedrij­ven en volks­tui­nen zijn een­zij­dig bereik­baar. Het door­gaand ver­keer (auto­mo­bi­lis­ten en fiet­sers) dient om te rij­den. Weg­ge­brui­kers wor­den via gele bor­den geïnformeerd. 

Werk­zaam­he­den

Ter hoog­te van het via­duct ver­wij­dert Bos­ka­lis het oude asfalt van de Kool­tuin­weg. Daar­na wordt het nieu­we tra­cé naar het via­duct opge­hoogd en kan de Kool­tuin­weg aan­ge­slo­ten wor­den op het via­duct. Als laat­ste wordt er geas­fal­teerd en komt er nieu­we belij­ning op.

Afslui­ting en omleidingen

Van dins­dag 13 juni 07.00 uur t/​m vrij­dag 23 juni 16.00 uur is de Kool­tuin­weg voor deze werk­zaam­he­den afge­slo­ten. Wonin­gen, bedrij­ven, per­ce­len en volks­tui­nen langs de Ach­ter­weg en Kool­tuin­weg blij­ven een­zij­dig bereik­baar. Door­gaand auto- en fiets­ver­keer wordt als volgt omgeleid:

  • Fiet­sers via het dorp Val­ken­burg en aan­slui­ting Valkenburg-Oost.
  • Gemo­to­ri­seerd ver­keer via de nieu­we N206 Tjal­ma­weg en aan­slui­ting Valkenbrug-Oost.
Plan­ning

De werk­zaam­he­den (en afslui­ting) duren van­af dins­dag 13 juni naar ver­wach­ting 10 kalen­der­da­gen. Mocht dit onver­hoopt lan­ger duren, dan zul­len wij dit communiceren.