In ver­band met werk­zaam­he­den bij de aan­slui­ting Zonneveldslaan/​Voorschotereweg geldt sinds maan­dag 22 mei jl. een­rich­ting­ver­keer op de Voor­scho­ter­weg onder de Toren­vliet­brug. Auto­mo­bi­lis­ten van­uit de rich­ting Duy­frak die­nen hier­voor om te rij­den via de Toren­vliet­slaan, het nieu­we via­duct Val­ken­burg-Oost, de Rand­weg Mari­ne Vlieg­kamp en de Zon­ne­veld­slaan (de Zijl­hoe­k­ont­slui­ting), fiet­sers kun­nen wel door­rij­den onder de Torenvlietbrug.

Ech­ter, omdat auto­mo­bi­lis­ten van­uit rich­ting Duy­frak regel­ma­tig beslui­ten de omlei­dings­rou­te niet te vol­gen maar te gaan spook­rij­den onder de Toren­vliet­brug, ont­staan er gevaar­lij­ke situ­a­ties voor tege­moet­ko­men­de auto­mo­bi­lis­ten, fiet­sers en mede­wer­kers van aan­ne­mer Bos­ka­lis. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Bos­ka­lis heb­ben daar­om, in over­leg met de hulp­dien­sten en de gemeen­te Kat­wijk, beslo­ten om de Voor­scho­ter­weg onder de Toren­vliet­brug van­af woens­dag 31 mei a.s. 07.00 uur tot uiter­lijk vrij­dag 7 juli vol­le­dig af te slui­ten voor alle weggebruikers.
..

..

Vol­le­di­ge afslui­ting Voor­scho­ter­weg woens­dag 31 mei t/​m vrij­dag 7 juli

De peri­o­de van een­rich­ting­ver­keer zou oor­spron­ke­lijk van maan­dag 22 mei tot medio juni duren. Daar­na zou Bos­ka­lis van­af medio juni de Voor­scho­ter­weg onder de Toren­vliet­brug vol­le­dig afslui­ten in ver­band met werk­zaam­he­den voor o.a. het aan­leg­gen van een dui­ker onder de Voor­scho­ter­weg ter hoog­te van Limes Inter­na­ti­o­nal. Deze vol­le­di­ge afslui­ting van de Voor­scho­ter­weg geldt nu van­af woens­dag 31 mei 07.00 uur en duurt vol­gens plan­ning uiter­lijk tot en met vrij­dag 7 juli. De afslui­ting geldt in bei­de rich­tin­gen voor auto­mo­bi­lis­ten, fiet­sers, hulp­dien­sten. Bus­sen van Arri­va maken geen gebruik van de Voor­scho­ter­weg, zij onder­vin­den dus geen hin­der van de afsluiting.

Omlei­din­gen woens­dag 31 mei t/​m vrij­dag 7 juli

Auto­mo­bi­lis­ten rij­den via de zoge­naam­de Zijl­hoek­ver­bin­ding in bei­de rich­tin­gen via de (roton­de) Toren­vliet­slaan, het via­duct Val­ken­burg-Oost, de Rand­weg Mari­ne Vlieg­kamp en de Zon­ne­veld­slaan. Fiet­sers rij­den via de Toren­vliet­slaan en roton­de Torenvlietslaan/​Voorschoterweg even­eens via het via­duct Val­ken­burg-Oost, de Ach­ter­weg en ver­vol­gens via de Zon­ne­veld­slaan naar de Voor­scho­ter­weg, en vice versa.

Werk­zaam­he­den tot medio juni; 2 nachtafsluitingen

Bij de aan­slui­ting Voorschoterweg/​Zonneveldslaan wordt tot medio juni gewerkt aan de nieu­we inrich­ting. Er wordt o.a. asfalt ver­wij­derd en opnieuw aan­ge­bracht, een deel van een water­gang gegra­ven en de bocht naar de Zon­ne­veld­slaan wordt verbreed.

Let op: Van­we­ge asfal­te­rings­werk­zaam­he­den is van woens­dag­avond 7 juni 19:00 uur tot don­der­dag­och­tend 8 juni 06:00 uur én van don­der­dag­avond 8 juni 19:00 tot vrij­dag­och­tend 9 juni 06:00 uur een deel van de Zon­ne­veld­slaan en een deel van de Voor­scho­ter­weg afge­slo­ten, voor al het gemo­to­ri­seer­de ver­keer. Omwo­nen­den kun­nen deze avon­den en nach­ten moge­lijk geluid-, tril­ling- en licht­hin­der onder­vin­den van de asfalt­ma­chi­ne, wal­sen, trans­por­ten en ove­rig wer­kend mate­ri­eel. Wij doen ons uiter­ste best om de over­last tot een mini­mum te beperken.

Meer info

Deze en ande­re werk­zaam­he­den de komen­de peri­o­de wor­den toe­ge­licht in de Bou­w­App van Bos­ka­lis en de bouwup­da­tes op de web­si­te en op Facebook.