Naar aan­lei­ding van de bericht­ge­ving over de aan­ge­trof­fen asbest in de park­strook laat de pro­vin­cie, aan­vul­lend op het asbe­ston­der­zoek dat in juli 2021 plaats­vond, een nieuw onder­zoek uit­voe­ren. Inmid­dels heeft de pro­vin­cie opdracht gege­ven aan een bureau dat dit gaat doen. Aan­staan­de vrij­dag start het bureau met een uit­ge­brei­de inspec­tie van het gebied.

Van­af maan­dag aan­staan­de wor­den ver­vol­gens grond­bo­rin­gen gedaan op ruim 60 plek­ken in de park­strook. De geno­men mon­sters gaan direct naar een labo­ra­to­ri­um en de resul­ta­ten van dat onder­zoek ver­wach­ten we op kor­te ter­mijn, moge­lijk al in de week van 7 augus­tus. Zodra de resul­ta­ten van het onder­zoek bekend zijn, volgt nade­re berichtgeving.

Aan­vul­lend op het onder­zoek vindt er, uiter­lijk in de week 21 augus­tus, een extra hand­ma­ti­ge opschoon­ac­tie plaats in de gehe­le park­strook. Omdat we het belang­rijk vin­den dat kin­de­ren vei­lig kun­nen spe­len en ravot­ten, wordt in die­zelf­de week de boven­ste grond­laag rond de speel­toe­stel­len in de park­strook 20 cen­ti­me­ter afge­gra­ven en voor­zien van nieu­we grond.