Onder­zoek wijst uit: geen risi­co door asbest

Asbest­des­kun­di­gen van Ter­ras­can con­clu­de­ren dat de stuk­jes asbest die zijn aan­ge­trof­fen in de park­strook in Val­ken­burg  langs de N206 Ir. G. Tjal­ma­weg geen risico’s ople­ve­ren voor bezoe­kers en spe­len­de kin­de­ren. Het aan­tal aan­ge­trof­fen deel­tjes asbest blijft ruim bin­nen de toe­ge­sta­ne waar­de. Asbest is alleen gevaar­lijk bij ina­de­ming van de vezels en niet bij aan­ra­king van het mate­ri­aal. De resul­ta­ten van het asbe­ston­der­zoek komen over­een met eer­de­re onder­zoe­ken die in opdracht van de pro­vin­cie zijn uit­ge­voerd in 2019 en 2021.

Resul­ta­ten asbestonderzoek

Omdat bewo­ners asbest­deel­tjes aan­trof­fen, is opnieuw onder­zoek uit­ge­voerd in de park­strook tus­sen de water­gang en de N206 Ir. G. Tjal­ma­weg. In het gebied is ook een kin­der­speel­plaats aan­we­zig. Het grond­on­der­zoek is via tien­tal­len grond­bo­rin­gen uit­ge­voerd. In de mon­sters die door borin­gen onder de grond geno­men zijn, is geen asbest aan­ge­trof­fen. Op maai­veld­ni­veau zijn, ver­spreid over de park­strook, wel stuk­jes asbest aan­ge­trof­fen. Dit is afkom­stig van voor­ma­li­ge bebou­wing in het gebied.

Opruim­werk­zaam­he­den

De komen­de weken zijn de vol­gen­de werk­zaam­he­den gepland:

  • Van­af 24 augus­tus 2023 ver­wij­dert Bos­ka­lis in de gehe­le park­strook op maai­veld­ni­veau de zicht­ba­re stuk­jes asbest. Daar­bij wor­den ook stuk­jes glas en plas­tic ver­wij­derd. Bos­ka­lis maait eerst het gras en het onkruid en om tij­dens de opruim­ac­tie een beter zicht op de grond te heb­ben. De wan­del­pa­den, hon­den­uit­laat­plaats en de door­fiets­rou­te zijn tij­dens deze werk­zaam­he­den gewoon toegankelijk.
  • In afstem­ming met de gemeen­te Kat­wijk is afge­spro­ken dat de boven­ste grond­laag rond­om het speel­toe­stel bij het pon­tje en bij de even­wichts­bal­ken wordt afge­gra­ven, door­ge­spit en voor­zien van nieu­we grond. Deze grond wordt opnieuw inge­zaaid met gras­zaad. Deze werk­zaam­he­den zul­len begin sep­tem­ber 2023 plaatsvinden.