Van­daag heb­ben onaf­han­ke­lij­ke asbest­des­kun­di­gen, in opdracht van de pro­vin­cie, de park­strook bij Duin­zicht geïn­spec­teerd. Dit na mel­din­gen van­uit de omge­ving over de aan­we­zig­heid van glas, puin­res­ten en asbest in dit gebied. Aan­ne­mer Bos­ka­lis heeft in dit gebied geen ande­re grond aan­ge­bracht dan de grond die aan­we­zig was; het aan­ge­trof­fen puin en de asbest waren al aan­we­zig van­uit het ver­le­den. Moge­lijk is het mate­ri­aal aan de opper­vlak­te geko­men door graaf­werk­zaam­he­den en/​of hevi­ge regen­val. De pro­vin­cie heeft aan Bos­ka­lis ook opdracht gege­ven om op kor­te ter­mijn de boven­ste grond­laag in de hon­den­uit­laat­plaats te laten ver­van­gen door scho­ne grond.

Resul­taat visu­e­le inspectie

Bij de visu­e­le inspec­tie van van­daag zijn vier klei­ne stuk­jes asbest aan­ge­trof­fen (aan de opper­vlak­te) en ver­wij­derd. De asbest­des­kun­di­gen heb­ben aan­ge­ge­ven dat de aan­ge­trof­fen hoe­veel­heid, in rela­tie tot de omvang van het onder­zoch­te gebied tus­sen de Gro­te en Klei­ne Wete­ring (12.000 m²) onder de inter­ven­tie­waar­de blijft. Daar­door is dit geen asbest­ver­dacht gebied. Hoe­wel er geen aan­lei­ding is voor ver­de­re maat­re­ge­len, vindt de pro­vin­cie het belang­rijk vol­le­di­ge zeker­heid te ver­krij­gen. Daar­om laat de pro­vin­cie ver­der uit­ge­breid onder­zoek uit­voe­ren door de asbest­des­kun­di­gen. Dit onder­zoek vindt zo snel moge­lijk plaats.

Eer­de­re onderzoeken

In 2019 heeft de pro­vin­cie, voor­uit­lo­pend op de uit­voe­ring van het pro­ject, in dit gebied mili­eu­kun­dig asbe­ston­der­zoek laten uit­voe­ren (zoals gebrui­ke­lijk). Hier­uit ble­ken geen over­schrij­din­gen van de gel­den­de asbest­nor­men, met uit­zon­de­ring van een loca­tie nabij de Broek­weg. Die loca­tie is inmid­dels gesa­neerd. Daar­naast heeft Bos­ka­lis enke­le puin­s­pots in de park­strook laten onder­zoe­ken op de aan­we­zig­heid van asbest. Daar­bij zijn klei­ne frac­ties asbest aan­ge­trof­fen die ook onder de inter­ven­tie­waar­de ble­ven. Deze puin­s­pots zijn inmid­dels ver­wij­derd, met uit­zon­de­ring van de puin­s­pot bij de hon­den­uit­laat­plaats, dat gebeurt binnenkort.

Ver­volg

De komen­de peri­o­de vin­den de vol­gen­de maat­re­ge­len plaats:

  • Van­af don­der­dag 15 juli star­ten we met het afslui­ten van de park­strook bij Duin­zicht met bouw­hek­ken, ten behoe­ve van het onderzoek.
  • Daar­na wordt ver­der uit­ge­breid onder­zoek uit­ge­voerd door asbest­des­kun­di­gen. Hier­bij wor­den 24 grond­bo­rin­gen uit­ge­voerd in het gebied tus­sen de Gro­te en Klei­ne Wete­ring. De grond­mon­sters wor­den ver­vol­gens onderzocht.
  • Als dit onder­zoek geen bij­zon­der­he­den ople­vert, wordt de puin­s­pot bij de hon­den­uit­laat­plaats z.s.m. verwijderd.
  • Ook wordt zo snel als moge­lijk de boven­ste grond­laag van de hon­den­uit­laat­plaats afge­gra­ven en voor­zien van een nieu­we grond­laag. Deze wordt daar­na opnieuw inge­zaaid met graszaad.