Vandaag hebben onafhankelijke asbestdeskundigen, in opdracht van de provincie, de parkstrook bij Duinzicht geïnspecteerd. Dit na meldingen vanuit de omgeving over de aanwezigheid van glas, puinresten en asbest in dit gebied. Aannemer Boskalis heeft in dit gebied geen andere grond aangebracht dan de grond die aanwezig was; het aangetroffen puin en de asbest waren al aanwezig vanuit het verleden. Mogelijk is het materiaal aan de oppervlakte gekomen door graafwerkzaamheden en/of hevige regenval. De provincie heeft aan Boskalis ook opdracht gegeven om op korte termijn de bovenste grondlaag in de hondenuitlaatplaats te laten vervangen door schone grond.

Resultaat visuele inspectie

Bij de visuele inspectie van vandaag zijn vier kleine stukjes asbest aangetroffen (aan de oppervlakte) en verwijderd. De asbestdeskundigen hebben aangegeven dat de aangetroffen hoeveelheid, in relatie tot de omvang van het onderzochte gebied tussen de Grote en Kleine Wetering (12.000m2) onder de interventiewaarde blijft. Daardoor is dit geen asbestverdacht gebied. Hoewel er geen aanleiding is voor verdere maatregelen, vindt de provincie het belangrijk volledige zekerheid te verkrijgen. Daarom laat de provincie verder uitgebreid onderzoek uitvoeren door de asbestdeskundigen. Dit onderzoek vindt zo snel mogelijk plaats.

Eerdere onderzoeken

In 2019 heeft de provincie, vooruitlopend op de uitvoering van het project, in dit gebied milieukundig asbestonderzoek laten uitvoeren (zoals gebruikelijk). Hieruit bleken geen overschrijdingen van de geldende asbestnormen, met uitzondering van een locatie nabij de Broekweg. Die locatie is inmiddels gesaneerd. Daarnaast heeft Boskalis enkele puinspots in de parkstrook laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Daarbij zijn kleine fracties asbest aangetroffen die ook onder de interventiewaarde bleven. Deze puinspots zijn inmiddels verwijderd, met uitzondering van de puinspot bij de hondenuitlaatplaats, dat gebeurt binnenkort.

Vervolg

De komende periode vinden de volgende maatregelen plaats:

  • Vanaf donderdag 15 juli starten we met het afsluiten van de parkstrook bij Duinzicht met bouwhekken, ten behoeve van het onderzoek.
  • Daarna wordt verder uitgebreid onderzoek uitgevoerd door asbestdeskundigen. Hierbij worden 24 grondboringen uitgevoerd in het gebied tussen de Grote en Kleine Wetering. De grondmonsters worden vervolgens onderzocht.
  • Als dit onderzoek geen bijzonderheden oplevert, wordt de puinspot bij de hondenuitlaatplaats z.s.m. verwijderd.
  • Ook wordt zo snel als mogelijk de bovenste grondlaag van de hondenuitlaatplaats afgegraven en voorzien van een nieuwe grondlaag. Deze wordt daarna opnieuw ingezaaid met graszaad.