Het fiets­pad bij knoop­punt Omme­dijk bij de A44 is van­daag, 14 juli, geo­pend. Hier­mee is voor de bouw­vak het laat­ste stuk­je fiets­pad rond de N434 opge­le­verd en kun­nen fiet­sers deze han­di­ge fiets­ver­bin­ding tus­sen Was­se­naar en Lei­den nog in de zomer­va­kan­tie gebruiken.

Vei­lig fietsen

Voor­dat het fiets­pad kon wor­den open­ge­steld, moesten er nog een aan­tal werk­zaam­he­den wor­den ver­richt om ervoor te zor­gen dat fiet­sers het pad vei­lig kon­den gebrui­ken. Er zijn bij­voor­beeld taluds min­der steil gemaakt en extra hek­ken in boch­ten en bij de vlucht­weg­trap­pen­hui­zen van de ver­diep­te lig­ging geplaatst. Ook is er beplan­ting die voor extra gelei­ding zorgt aangebracht.

Niet alleen voor fietsers

Naast het fiets­pad is ook de fau­na­rou­te open­ge­steld. Deze bestaat uit een fau­nap­as­sa­ge onder de A44 en een eco­duct. Die­ren waar­voor extra bescher­mings­maat­re­ge­len wor­den geno­men om de popu­la­tie te behou­den of te ver­gro­ten kun­nen hier­van gebruik maken. Dit zijn bij­voor­beeld de dwerg­muis, her­me­lijn en rug­streep­pad. Maar ook ‘gewo­ne’ en niet bescherm­de die­ren zoals kik­ker en pad kan je hier vin­den. De die­ren wor­den in de goe­de rich­ting geleid door strui­ken, boom­stron­ken en een grep­pel. In de onder­door­gang onder de A44 lig­gen kei­en als gelei­ding en schuilmogelijkheid.

Rest­werk­zaam­he­den

Nog niet alles is hele­maal af, zo komt er nog meer beplan­ting en wor­den er nog wat leu­nin­gen geplaatst. Daar­naast komt er een pad­den­poel met bomen langs de rand tus­sen het fiets­pad en de afslag naar de N434 van­uit Wassenaar.