Het ont­werp van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg is geno­mi­neerd voor de “RAP071”, de Rijn­land­se Archi­tec­tuur Prijs. De orga­ni­sa­tie van de RAP heeft bekend gemaakt dat het ont­werp van de Tjal­ma­weg, naast 24 ande­re geno­mi­neer­den, op de longlist staat voor deze prijs. De komen­de maand buigt een jury zich over de selec­tie van geno­mi­neer­den om op 6 sep­tem­ber de short­list bekend te maken. Daar­na kun­nen bewo­ners uit de regio hun stem uit­bren­gen op hun favo­rie­te ont­werp via de web­si­te van het RAP

Stijn Koole, land­schaps­ar­chi­tect en part­ner bij BoschSlab­bers stond samen met archi­tec­ten­bu­reau ZJA in opdracht van Bos­ka­lis Neder­land garant voor het ont­werp en de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de Tjal­ma­weg: “Wij zijn erg blij met deze nomi­na­tie. Met de ope­ning van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg - als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te - is er naast een ver­be­ter­de weg­ver­bin­ding voor­al ook een uniek groen stuk­je weg aan Neder­land toe­ge­voegd. De half ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg wordt bege­leid met duur­za­me hou­ten lamel­len die over een aan­tal jaar begroeid zijn met 6 soor­ten klim- en hang­plan­ten. De ont­wik­ke­ling van een bre­de park­strook naast de Tjal­ma­weg, bestaan­de uit vloei­en­de lij­nen, is bedoeld om te bele­ven, te bewe­gen en te ont­span­nen. Er is geko­zen voor veel vari­a­tie in sfeer en rou­tes door mid­del van een gro­te diver­si­teit plan­ten­soor­ten en ver­schil­len­de ver­blijfs­plek­ken voor avon­tuur­lijk spe­len, hon­den uit­la­ten en gewoon zitten.”

Wij feli­ci­te­ren BoschSlab­bers Land­schaps­ar­chi­tec­ten, archi­tec­ten­bu­reau ZJA en Bos­ka­lis Neder­land van har­te met deze nominatie.