Bij knoop­punt Omme­dijk bou­wen we aan het eco­duct, een com­bi­na­tie van een fau­na­rou­te met een fiets­pad ernaast. Samen met de fau­nap­as­sa­ge onder de A44 en het groen langs de Rijks­straat­weg is het eco­duct een belang­rij­ke scha­kel in de eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne ‘Len­te­vreugd – De Hor­sten’ uit het Natuur­net­werk Nederland.

Het eco­duct is een over­steek over de ver­diept gele­gen afrit van de A44 rich­ting de nieu­we N434. Het deel voor de die­ren loopt boven­langs en is 10 meter breed. Er groeit bloem­rijk gras, lig­gen boom­stron­ken en is geschikt voor amfi­bie­ën en klei­ne zoog­die­ren. Het wordt door een lage muur geschei­den van het fietspad.

In de afwer­king van het eco­duct wor­den hou­ten ver­ti­ca­le lamel­len toe­ge­past. Deze zijn straks ook te zien in de afwer­king van het dien­sten­ge­bouw aan de west­zij­de van de tun­nel, en zijn onder­deel van het cou­lis­se­land­schap in de omlig­gen­de polder.

Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing Rijnlandroute

De Rijn­land­Rou­te gaat door een aan­tal bij­zon­de­re land­schap­pen met waar­de­vol­le natuur. Om die reden is er extra aan­dacht voor de inpas­sing van de weg en het her­stel­len van natuur­waar­den: behou­den wat kan, her­stel en terug­keer van die­ren, waar het groen ver­dwe­nen is en waar moge­lijk zelfs de situ­a­tie voor flo­ra en fau­na ver­be­te­ren. Dat doen we bij­voor­beeld bij de A44. Hier kruist een belang­rij­ke eco­lo­gi­sche ver­bin­ding de snel­weg. Land­schap­pe­lij­ke inpas­sing houdt dus niet op bij de berm, maar gaat om het maken van een nieuw even­wicht tus­sen weg en omge­ving nadat alle bouw­werk­zaam­he­den zijn afgerond.

Meer weten?