Het ont­werp van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg staat op de short­list van de Rijn­land­se Archi­tec­tuur Prijs! Dit maak­te de orga­ni­sa­tie van de RAP bekend. Het ont­werp van de Tjal­ma­weg - ver­zorgd door BoschSlab­bers land­schaps­ar­chi­tec­ten en archi­tec­ten­bu­reau ZJA – is samen met nog 8 ande­re unie­ke pro­jec­ten in de Leid­se regio gese­lec­teerd. Tot maan­dag 9 okto­ber kun­nen bewo­ners uit de regio hun stem uit­bren­gen via de web­si­te van de RAP.

Naast de publieks­prijs is er ook een prijs van de vak­ju­ry. Op woens­dag 11 okto­ber zul­len bei­de prij­zen wor­den uit­ge­reikt aan de pro­jec­ten met de mees­te stem­men. Kijk hier voor meer infor­ma­tie over deze architectuurprijs.

foto­gra­fie Vin­cent Bas­ler en Bos­ka­lis Nederland