De N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein vor­men de belang­rijk­ste ont­slui­tings­rou­te voor het zuid­oos­te­lijk deel van de Leid­se regio. Boven­dien vor­men de Lam­me­brug en Lam­men­schans­plein samen de stad­sen­tree van Lei­den. Op dit moment kun­nen de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein het hui­di­ge ver­keer niet aan. Hier­door ont­staan er regel­ma­tig files. Door toe­doen van diver­se ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen, onder ande­re in de Lam­men­schans­drie­hoek en Vliet­zo­ne, wor­den deze wegen steeds druk­ker. Daar­om ver­bre­den we de N206 Euro­pa­weg tus­sen het Lam­men­schans­plein en de A4. Met een goed func­ti­o­ne­ren­de ont­slui­tings­rou­te aan deze zij­de van de stad blij­ven Lei­den en Voor­scho­ten bereik­baar, nu en in de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?
De N206 Euro­pa­weg krijgt in iede­re rij­rich­ting 2 rij­stro­ken. Ook het Lam­men­schans­plein gaat op de schop. De Lam­me­brug en de Trek­vliet­brug wor­den vervangen.

Hoge­re bruggen
De Lam­me­brug blijft beweeg­baar en wordt bre­der en 2,5 meter hoger. Hier­door hoeft deze brug in de toe­komst min­der vaak open voor sche­pen. De Trek­vliet­brug wordt ver­van­gen door een vas­te en hoge­re brug.
..
..

Artist impression Lammebrug

Impres­sie van hoe de Lam­me­brug er straks moge­lijk uitziet

..

Lam­men­schans­plein

Door de ver­ho­ging van de Lam­me­brug moet ook het Lam­men­schans­plein ver­hoogd wor­den. Ook krijgt het plein meer rij­stro­ken om het ver­keer snel­ler door te laten stro­men. De pro­vin­ci­a­le los­wal is nu nog recht­streeks aan­ge­slo­ten op het Lam­men­schans­plein. In de nieu­we situ­a­tie wordt deze los­wal aan­ge­slo­ten op de Kanaal­weg, zodat de door­stro­ming op het Lam­men­schans­plein verbetert.
..
..

Artist impression Lammeschansplein

Impres­sie van het Lammenschansplein

..

Vei­li­ge aansluitingen

De aan­slui­tin­gen van de Vrou­wen­weg en Vliet­weg op de Euro­pa­weg wor­den vei­li­ger gemaakt. In de nieu­we situ­a­tie is het alleen nog moge­lijk om bij deze aan­slui­tin­gen rechts­af te slaan. Hier­door kan ver­keer niet meer over­ste­ken. Het ver­keer op de Euro­pa­weg blijft voor­rang hou­den. Ver­keer dat de ande­re kant op moet, kan onder de nieu­we Lam­me­brug door­rij­den naar de ande­re aansluiting.
..
..
..

Artist impression Vrouwenweg en Vlietweg

Impres­sie van de Vrou­wen­weg en Vlietweg

..

Fiets­pa­den

Door de ver­ho­ging en aan­pas­sing van het Lam­men­schans­plein moet ook de fiets­struc­tuur opnieuw wor­den inge­richt. De twee fiets­pa­den op de bestaan­de Lam­me­brug wor­den naar de noord­oost­kant van de nieu­we brug ver­plaatst. Daar­naast komt er een voet­pad op de nieu­we brug. Op de Trek­vliet­brug blij­ven de fiets­pa­den aan twee kan­ten behou­den. Ook blijft het moge­lijk om het Lam­men­schans­plein vei­lig over te ste­ken door de nieu­we fietstunnels.
..
..

Artist impression fietspaden

Impres­sie van hoe de fiets­pa­den er straks moge­lijk uitzien

..

Bereik­baar­heid

Aan­pas­sing van een bestaan­de weg en brug­gen in een druk­be­volkt gebied gaat altijd gepaard met over­last. Dit heeft tij­de­lijk invloed op de bereik­baar­heid. Het uit­ein­de­lij­ke doel is dat de bereik­baar­heid aan­zien­lijk ver­be­tert. Dit jaar ver­kent de pro­vin­cie samen met de betrok­ken gemeen­ten en omge­vings­par­tij­en ver­schil­len­de scenario’s voor de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den. Dit om te bezien hoe de over­last zoveel als moge­lijk kan wor­den beperkt. In deze ver­ken­ning wor­den ook ande­re (bouw)ontwikkelingen in de pro­jec­tom­ge­ving die tot extra ver­keers­be­we­gin­gen kun­nen lei­den, beke­ken. Uiter­aard stre­ven we naar een zo goed moge­lij­ke bereik­baar­heid voor alle weggebruikers.