Een deel van de Vrou­wen­weg in Lei­den is van­af 9 tot en met 23 decem­ber 2021 afge­slo­ten voor auto­ver­keer. Deze afslui­ting is nodig voor werk­zaam­he­den die plaats­vin­den voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. In dit bericht lees je meer over de omlei­dings­rou­te en over werk­zaam­he­den die plaats­vin­den bij het Delf­ste Jaag­pad en de Mary Beystraat.

Afslui­ting en omleiding

De nieu­we kabels en lei­din­gen op de Vrou­wen­weg moe­ten aan­ge­slo­ten wor­den op de hui­di­ge net­ten. Deze werk­zaam­he­den vin­den plaats van­af don­der­dag 9 tot en met don­der­dag 23 decem­ber 2021. In deze peri­o­de is de Vrou­wen­weg afge­slo­ten voor auto­ver­keer tus­sen de aan­slui­ting met de N206 Euro­pa­weg en de rij wonin­gen aan de Vrouwenweg.

Bestem­mings­ver­keer wordt omge­leid via Zoe­ter­wou­de: de Dirk van Santhorst­weg, de Noord­buurt­se­weg, de Mie­ning, ver­vol­gens over de A4 en dan via de Kruis­he­ren­weg naar de Vrou­wen­weg en vice ver­sa. De bus­sluis op de Kruis­he­ren­weg wordt hier­voor tij­de­lijk verwijderd.

Voor (brom)fietsers is geen omlei­ding, zij kun­nen langs de werkzaamheden.

Werk­zaam­he­den Delft­se Jaag­pad en Mary Beystraat

Op het Delft­se Jaag­pad en de Mary Bey­s­traat vin­den ook ver­leg­gin­gen van kabels en lei­din­gen plaats. Hier wor­den kabels en lei­din­gen opge­gra­ven en aan­ge­slo­ten op de nieu­we kabels en lei­din­gen. Oude kabels en lei­din­gen wor­den opgeruimd.

De werk­zaam­he­den vin­den plaats in 2 fases:

  1. Van maan­dag 22 novem­ber 2021 tot en met uiter­lijk don­der­dag 23 decem­ber 2021.
    In deze peri­o­de kan er niet gepar­keerd wor­den op het Delft­se Jaag­pad. Auto’s kun­nen gepar­keerd wor­den op deel van het par­keer­ter­rein van zwem­bad De Vliet. Hier­voor is een tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug aan het begin van de Her­man Klei­brink­straat geplaatst.
  2. Van maan­dag 17 janu­a­ri 2022 tot en met de week van 14 febru­a­ri 2022.
    Tij­dens deze fase is een deel van de par­keer­plaat­sen op het Delft­se Jaag­pad niet beschik­baar. Er kan nog steeds gepar­keerd wor­den op het naast­ge­le­gen ter­rein van het zwem­bad De Vliet.
    In de peri­o­de tus­sen fase 1 en 2 (van­af 24-12-2021 t/​m 16-01-2022) zijn alle par­keer­plaat­sen op en rond­om Delft­se Jaag­pad beschik­baar. De gemaak­te sleuf voor kabels en lei­din­gen is dicht en de ver­keers­bor­den zijn niet van toepassing.
Ver­leg­gin­gen kabels en leidingen

Tot april 2022 plaatst een aan­ne­mer nieu­we kabels en lei­din­gen voor drie par­tij­en: net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de riolering).
Meer infor­ma­tie over deze werk­zaam­he­den staat op de pagi­na kabels en lei­din­gen.

Van­af april 2022 tot de zomer van 2022 gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de telecombedrijven.

Werk­zaam­he­den in beeld

Begin novem­ber plaat­sten wij een film­pje over het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg. Het film­pje kun je terug­kij­ken op onze web­si­te.

Omleidingskaart afsluiting Vrouwenweg