Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van Zuid-Hol­land heb­ben woens­dag 12 okto­ber 2022 de par­ti­ë­le her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) Rijn­land­Rou­te vast­ge­steld. In dit nieuws­be­richt staat infor­ma­tie over de beslui­ten en de terinzagelegging.

Par­ti­ë­le her­zie­ning pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Een pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) is een bestem­mings­plan dat is opge­steld door de pro­vin­cie. De par­ti­ë­le her­zie­ning is nodig omdat enke­le ont­werp­wij­zi­gin­gen voor het pro­ject­deel N206 Euro­pa­weg niet pas­sen in het hui­di­ge PIP Rijn­land­Rou­te. Op de pagi­na Inpas­sins­plan N206 Euro­pa­weg vind je meer infor­ma­tie over de her­zie­ning van het PIP.

Stuk­ken ter inzage

Alle beslui­ten en bij­be­ho­ren­de docu­men­ten lig­gen zes weken ter inza­ge: van maan­dag 31 okto­ber tot en met maan­dag 12 decem­ber 2022. In deze peri­o­de kun­nen belang­heb­ben­den even­tu­eel een beroep instel­len bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te.

Digi­taal

Van­af maan­dag 31 okto­ber tot en met maan­dag 12 decem­ber 2022 zijn de stuk­ken digi­taal in te zien:

Fysiek

Tij­dens de terin­za­ge­leg­ging peri­o­de zijn de stuk­ken fysiek in te zien op de vol­gen­de locaties:

 • Het Loket van de pro­vin­cie Zuid-Holland
  adres: Zuid-Hol­land­plein 1, 2596 AW Den Haag
  open: maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 9.00 en 17.00 uur.
 • Infor­ma­tie­cen­trum RijnlandRoute
  adres: Riet­pol­der­weg 19, 2323 LL Leidschendam
  open: woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur.
 • Stads­kan­toor gemeen­te Leiden
  adres: Bar­gel­aan 190, 2333 CW Leiden
  open: maan­dag t/​m vrij­dag 9.00-17.00 uur, don­der­dag ook 17.00-20.00 uur en zater­dag 9.00-13.00 uur.
Aan­kon­di­ging informatieavond

Op dins­dag 8 novem­ber 2022, orga­ni­se­ren wij een infor­ma­tie­avond over de N206 Euro­pa­weg. Meer infor­ma­tie over deze avond volgt bin­nen­kort op de website.

Start werk­zaam­he­den

Het is de ver­wach­ting dat er begin 2023 gestart wordt met de aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re voor het aan­trek­ken van een aan­ne­mer. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.

De N206 Euro­pa­weg wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lam­men­schans­plein. Voor­dat de werk­zaam­he­den kun­nen begin­nen vin­den er voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats.

Op de hoog­te blijven?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.