De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is aan­staan­de don­der­dag 20 okto­ber van 20:00 uur tot vrij­dag 21 okto­ber 06:00 uur tus­sen de aan­slui­ting N441 en de A44 (Lei­den-West) afge­slo­ten omwil­le van een spoed­re­pa­ra­tie van een ver­zak­king in het asfalt t.h.v. Veld­zicht. In het kader van ‘min­der hin­der’ maakt Bos­ka­lis direct van de gele­gen­heid gebruik om een wer­kin-/uit­voe­ger in te rich­ten, aan de west­zij­de van het tra­cé (t.h.v. Molen­wijk). Auto­mo­bi­lis­ten wor­den omge­leid, met uit­zon­de­ring van hulp­dien­sten; zij kun­nen het werk pas­se­ren. Tij­dens de afslui­ting rij­den de Arri­va bus­sen door de dorps­kern van Valkenburg.

Avond-/nacht­af­slui­ting don­der­dag 20 okto­ber t/​m vrij­dag 21 okto­ber 2022

De Tjal­ma­weg is in de avond en nacht afge­slo­ten voor auto­ver­keer tus­sen de aan­slui­ting N441 en knoop­punt Lei­den-West (t.h.v. Wil­lem Eint­ho­ven­straat). Daar­bij wordt opge­merkt dat auto­ver­keer van­af de krui­sing N206/​ Voor­scho­ter­weg de N206 rich­ting Lei­den op kan draai­en. Dit geldt dus niet voor ver­keer van­uit Lei­den; afslag N206 Voor­scho­ter­weg is afge­slo­ten. Fiet­sers en voet­gan­gers kun­nen deze avond/​nacht gewoon de Toren­vliet­brug oversteken.

Omlei­ding

Auto­ver­keer wordt omge­leid mid­dels bebor­ding over de A44, afslag 6 Noord­wijk, N444, N206 en visa ver­sa. Ook van­af N206 Lei­den-West wordt het ver­keer terug geleid naar de A44 rich­ting Amster­dam (via de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds). Ver­keer van­af de Voor­scho­ter­weg rich­ting Lei­den kan de N206 op draai­en. Omge­keerd kan dan niet; ver­keer van­af de N206 Lei­den wordt omge­leid t.h.v. de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds.

omleidingsroute zonkreparatie
Hin­der omgeving
  • Spoed­re­pa­ra­tie: De ver­zak­king (zonk) in het asfalt t.h.v. Veld­zicht wordt her­steld met asfalt. De werk­zaam­he­den vin­den plaats ach­ter het tij­de­lij­ke geluid­scherm van de N206, maar kun­nen hoor­baar en voel­baar zijn. Ook bouw­ver­lich­ting van o.a. de asfalt­ma­chi­ne, een vracht­wa­gen en een mobie­le hydrau­li­sche kan zicht­baar zijn in de omge­ving. We pro­be­ren de hin­der tot een mini­mum te beperken.
  • Wer­kin/-uit­voe­ger: Ter hoog­te van de wijk Molen­wijk – aan de Kat­wijk­se zij­de van het werk – wordt een wer­kin/-uit­voe­ger inge­richt met beton­nen bar­riers en mar­ke­ring op het asfalt. Deze acti­vi­tei­ten kun­nen hoor­baar, voel­baar en zicht­baar zijn in de omge­ving. We doen ons best dit te beperken.
Bus­sen Arriva

Tij­dens de avond­af­slui­ting rij­den bus­sen van Arri­va door de dorps­kern van Val­ken­burg en niet over de tij­de­lij­ke N206. De bus­hal­te op de Tjal­ma­weg komt dan tij­de­lijk te ver­val­len. Tij­dens de eer­ste dien­sten op vrij­dag­och­tend (van­af 05:00 uur) rij­den de bus­sen van Arri­va weer regu­lier over de Tjal­ma­weg. De bus­hal­te is dan weer toegankelijk.