Boskalis heeft de afgelopen zomer voor de derde keer van omwonenden, ondernemers en gebruikers van de N206 ir. G. Tjalmaweg reacties gekregen op het halfjaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek richt zich op de hinderbeleving en verkeersveiligheid bij de uitvoering van het werk aan de Tjalmaweg, de communicatie en het contact met de aannemer. De resultaten lieten een verbetering zien ten opzichte van het vorige onderzoek (december 2021). Boskalis gebruikt de resultaten van het onderzoek om de maatregelen voor hinderbeperking indien mogelijk aan te passen of te verbeteren. Daarbij heeft de aannemer steeds de ambitie om hoger dan de vorige keer te scoren.

102 mensen hebben dit keer de onderzoeksvragen ingevuld, dit waren voornamelijk omwonenden, weggebruikers en een klein aantal ondernemers. Zo’n 1000 mensen ontvingen de link naar het tevredenheidsonderzoek, daarnaast heeft een (onbekend) aantal mensen de link via social media (Facebook) of de websites van de gemeente Katwijk of de provincie Zuid-Holland ontvangen.

Resultaten

Hieronder lees je de (gemiddelde) rapportcijfers voor de vier categorieën in het tevredenheidsonderzoek. De beoordelingen van het vorige onderzoek staan steeds tussen haakjes.

 • Omgevingshinder 6,6 (6,2)
 • Verkeersveiligheid 6,9 (6,3)
 • Communicatiemiddelen 7,4 (6,8)
 • Communicatie team Boskalis 7,3 (6,8)

Omgevingshinder werd gemiddeld met een 6,6 beoordeeld:

 • Licht door bouw 7,3 (6,5)
 • Geluid door bouw 6,5 (5,8)
 • Zicht door bouw 6,8 (6,6)
 • Uitstoot door bouw 6,3 (6,0)
 • Trillingen door bouw 6,1 (5,1)
 • Zwerfafval door bouw 6,9 (6,7)
 • Sociale onveiligheid 7,0 (6,7)
 • Overige bouwhinder 6,4 (5,9)

De rapportcijfers laten overal een verbetering zien t.o.v. de vorige meting. Vooropgesteld staat dat we het vervelend vinden dat mensen hinder ervaren van het werk. Hieronder geeft Boskalis een korte toelichting op een aantal terugkomende klachten m.b.t. omgevingshinder:

 • De werkzaamheden duren lang en brengen herrie, trillingen en een rommelig aanzicht met zich mee.
  Een infrastructureel project van deze omvang neemt veel tijd in beslag. Bouwen gaat helaas gepaard met hinder en met tijdelijke maatregelen. Situaties ogen soms rommeliger dan in de eindsituatie, daar kunnen we helaas niets aan veranderen. We proberen continu de hinder te beperken.
 • Om 6 uur wordt er al gewerkt, vooral heien is hinderlijk. Waarom moet dat vroeg?
  Vooropgesteld: heien gebeurt nooit voor 07:00 uur ’s ochtends, ook niet op zaterdag. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrijft werkdagen van 07:00 – 19:00 uur voor. Als we toch onverhoopt buiten deze tijden moeten werken, waarbij sprake is van (geluid)hinder, dan moeten wij een ontheffing op de APV aanvragen. We streven ernaar om dit tot een minimum te beperken, maar soms ontkomen we hier niet aan. Als we buiten deze tijden moeten werken, communiceren we dat sowieso van te voren.
 • Er komt veel zand vanuit de bouw mijn huis in, met name in de zomer. Ook van het halfverharde wandelpad (Parkstrook) komt veel stof. Dezelfde opmerking is gemaakt over stof op auto’s en ruiten langs Duinzicht.
  Met name in de drogere zomermaanden is stofhinder een terugkerend probleem, dat nooit helemaal voorkomen kan worden. We nemen diverse maatregelen om dat te beperken (aantal keren per dag de transportroutes nat sproeien, het afdekken van grond voor voorbelastingen, etc.).

Op basis van verkeersdeelname per auto, fiets, te voet of met het OV, werden deze beoordelingen afgegeven:

 • de verkeerssituatie 7,0 (6,4)
 • de verkeersveiligheid 6,9 (6,2)

Veiligheid op en rond het werk heeft de hoogste prioriteit. Boskalis geeft een toelichting op een aantal klachten/opmerkingen die gaan over de verkeersveiligheid:

 • Aansluiting N206 op kruispunt Voorschoterweg is onoverzichtelijk.
  De verkeersituaties worden afgestemd met de hulpdiensten en wegbeheerders voor het waarborgen van de bereikbaarheid en veiligheid, o.a. op de tijdelijke N206 en het kruispunt Voorschoterweg. In overleg met de hulpdiensten zijn de verkeerslichten op de kruispunten N206/N441 en N206/Voorschoterweg uitgerust met een KAR-systeem. Dit systeem geeft hulpdiensten bij verkeerslicht een vrije doorgang. De huidige inrichting van het kruispunt is het meest optimaal, zodat alle voertuigen, OV én bouwverkeer hier veilig gebruik van kunnen maken.
 • Bebording naar afslag N206 richting rotonde Voorschoterweg staat niet goed.
  We hebben de bebording gecheckt. Alle bebording is afgestemd met de wegbeheerders en staat correct. We nodigen u uit om via tjalmaweg@rijnlandroute.nl contact op te nemen om de situatie te verduidelijken.
 • Wegafsluiting vanuit Corpus is niet aangegeven als N206 dicht is.
  Dit is een situatie buiten de projectgrenzen van N206 ir. G. Tjalmaweg en is daarmee voor aannemer Boskalis niet van toepassing. We zullen deze bevinding delen met de collega’s van aannemerscombinatie COMOL5.
 • Veel grind, zand op de wegen bij Mac Donalds te vinden. Daar liggen ook vergeten verkeerslichten.
  Dit is een situatie buiten de projectgrenzen van N206 ir. G. Tjalmaweg en is daarmee voor aannemer Boskalis niet van toepassing. Als Boskalis zand- en grindtransporten over de Oude Rhijnhofweg (onder nieuwe viaduct, binnen de projectgrenzen) uitvoert en/of werkzaamheden uitvoert die het wegdek bevuilen, wordt er regelmatig geveegd/gereinigd. De afgelopen periode is dat niet het geval geweest. We zullen deze bevinding delen met de collega’s van aannemerscombinatie COMOL5.
 • Klachten over onveilige situaties voor fietsers en voetgangers, waaronder bij de onderdoorgang onder de Torenvlietbrug.
  De verkeersituaties zijn afgestemd met de hulpdiensten en wegbeheerders voor het waarborgen van de bereikbaarheid en veiligheid. De huidige inrichting van de onderdoorgang is het meest optimaal en veilig voor alle voertuigen, fietsers en voetgangers én OV. Het is inderdaad smal, maar voldoet aan de richtlijnen. Er zijn maatregelen genomen om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verminderen.
 • Geen duidelijke omleidingsborden voor fietsers naar Leiden/Katwijk. Ook als je van de Torenvlietbrug komt.
  De bewegwijzering voor omleidingen is met de wegbeheerders (gemeenten) afgestemd, we besteden daarbij veel aandacht aan duidelijke omleidingen en bebording. Vanaf de Torenvlietbrug is alle fietsbewegwijzering (de wit/rode vlaggen; tussen Torenvlietbrug en Katwijk) op orde, inclusief de fietsknooppunten.
 • Parkstrook langs Duinzicht staat vol onkruid, niets wijst op een leuke parkstrook.
  Zoals ook de gemeente het beheer van groen verzorgt, (conform de gemeentelijke beheervoorschriften) maaien wij een aantal keer per (groei)seizoen.
  Tussentijds kunnen het gras en de kruiden opgroeien. Wanneer we het nodig vinden (onder andere op verzoek van buurtbewoners), maaien we een keer extra. Dit heeft bijvoorbeeld in juni plaatsgevonden. We nodigen u uit om via tjalmaweg@rijnlandroute.nl contact op te nemen als het onverhoopt te weelderig groeit.

De communicatiemiddelen zijn gemiddeld met een 7,4 gewaardeerd:

 • Bewonersbrief 7,1 (6,9)
 • BouwApp Boskalis 8,0 (7,9)
 • Website www.rijnlandroute.nl 8,1 (7,9)
 • Social Media RijnlandRoute 7,7 (7,5)
 • Informatiebijeenkomsten 6,9 (6,1)
 • Gemeente Katwijk 6,4 (5,6)
 • Persoonlijk contact 6,6 (6,1)
 • Rondleidingen 8,3 (6,1)
 • Inloopspreekuur 6,5 (-)
 • Dag van de Bouw ’22 7,9 (-)

Over de communicatie zijn o.a. de volgende opmerkingen gemaakt, waar Boskalis een reactie op heeft gegeven:

 • Bij een volgend onderzoek, graag wat meer reactietijd dan 2 weken.
  In de eerste uitvraag is een reactietijd van 2 weken opgenomen, en daarna is er nog een ruime verlenging meegenomen, voorafgegaan door een herinneringsoproep.
 • Geef de mogelijkheid aan om een vrije reactie te geven.
  Goede suggestie, dank hiervoor.
 • Graag dronebeelden over de voortgang, zodat je meer kan zien.
  Gemiddeld één keer per twee maanden worden op www.rijnlandroute.nl dronebeelden (luchtfoto’s) gedeeld met een toelichting.
 • Graag de tekst bij de foto’s bij de wekelijkse updates wat groter, het is lastig te lezen.
  We zullen inventariseren of dit – zonder verlies van kwaliteit – mogelijk is.
 • Kan er per dag aangegeven worden wat de hinder is?
  Helaas is dit niet mogelijk, gezien de grootte van het project en vele activiteiten die op ca 2,5 km lange tracé plaatsvinden. De werkzaamheden die buiten de reguliere activiteiten vallen en die een bepaalde hinder geven, worden over het algemeen los of in een speciaal nieuwsbericht en via de BouwApp gecommuniceerd.
 • Kan er per 1 of 2 maanden vooruit gekeken worden i.p.v. 2 weken (bouwupdate)?
  We hebben bewust gekozen voor een wekelijkse bouwupdate met een vooruitblik van 2 weken zodat de informatie niet te ver voorafgaande aan de werkzaamheden wordt gedeeld en de overbruggingsperiode daarmee te lang duurt. De planning van het project (op hoofdlijnen) vind je op onze website.
 • Graag eerder aangeven dat er damwanden geplaatst gaan worden. Het geeft veel overlast en dat weten we dan niet.
  In diverse nieuwsberichten en bewonersbrieven hebben we een globale planning afgegeven over de duur van het intrillen van de damwanden. We hebben bewust gekozen voor een wekelijkse bouwupdate met een vooruitblik van 2 weken zodat de informatie niet te ver voorafgaande aan de werkzaamheden wordt gedeeld en de overbruggingsperiode daarmee te lang duurt. Actuele informatie over werkzaamheden vind je in de BouwApp. Overigens zijn we inmiddels bezig met het weer verwijderen van de tijdelijke damwanden. De verwachting is dat alle damwanden van de tijdelijke bouwkuip verdiepte ligging voor het einde van dit kalenderjaar zijn verwijderd.

De communicatie van team N206/Boskalis met de omgeving kreeg het gemiddelde rapportcijfer van 7,3. Dat is als volgt verdeeld:

 • Tijdigheid van de communicatie 7,6 (7,1)
 • Volledigheid van de communicatie 7,3 (6,8)
 • Bereikbaarheid Boskalis 7,2 (7,0)
 • Snelheid afhandeling vragen/klachten 6,8 (6,1)
 • Gedrag van het team 7,3 (6,9)

..

Beaumix

Er zijn ook enkele vragen gesteld over Beaumix, de circulaire bouwstof die aannemer Boskalis toepast bij de werkzaamheden aan de Tjalmaweg. Deze reacties hebben wij niet meegenomen in de resultaten omdat het onderzoek daar niet over ging. Wij verwijzen voor vragen en informatie over Beaumix naar de pagina Beaumix.

Complimenten

Naast vragen of klachten mocht Boskalis ook complimenten in ontvangst nemen, zoals:

 • De communicatie en informatievoorziening zijn prima geregeld.
 • Vind het super zoals alles verloopt bij omleggingen.
 • Je heb altijd wel iets van hinder, maar ik vindt het hartstikke meevallen.
 • Ik ben zeer tevreden over de voortgang van de bouwwerkzaamheden.
 • Ik vind jullie site heel erg mooi, foto’s met duidelijke uitleg erbij. Ik heb regelmatig contact. Ik vond de Tjalmaweg rondleiding erg interessant.
 • Een prachtig project. Het lijkt me een enorme klus. Alleen maar complimenten voor de architecten en ook de bouwers uiteraard.
 • Als ik Social Media zo volg, met negatieve reacties, wil ik ook een positief geluid laten horen. Natuurlijk heeft het werk invloed op de omgeving en op het verkeer. Maar zo ongelofelijk knap dat jullie zo de overlast beperken voor de dagelijkse gebruikers. En straks een mega verbetering voor de gehele omgeving in orde maken.
Vervolg

Vragen of klachten die bij het tevredenheidsonderzoek zijn ingevuld, worden niet individueel teruggekoppeld. Wil je een persoonlijke reactie op een klacht of vraag die je in het tevredenheidsonderzoek hebt ingevuld? Neem dan contact op met Boskalis voor een nadere toelichting.

Boskalis is op diverse manieren te bereiken voor vragen, klachten of het maken van een persoonlijke afspraak. Dat kan per mail, telefonisch en via de BouwApp. Wij doen ons best deze zo snel mogelijk af te handelen.