Om ruim­te te maken voor de ver­bre­ding van de N206 Euro­pa­weg moe­ten er bomen weg. Ook voor de her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein en de nieu­we Trek­vliet­brug en Lam­me­brug moe­ten er bomen weg­ge­haald wor­den. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft een omge­vings­ver­gun­ning voor de bomen­kap bij de gemeen­te Lei­den aan­ge­vraagd. Om de bomen­kap te com­pen­se­ren is er, in over­leg met de gemeen­te Lei­den, een bomen­com­pen­sa­tie­plan gemaakt. Inmid­dels heeft de gemeen­te Lei­den het besluit voor de omge­vings­ver­gun­ning van de bomen­kap vast­ge­steld. In dit bericht lees je meer over de ver­gun­ning en de stuk­ken die ter inza­ge liggen.

Pro­ces

Op basis van het ont­werp van de N206 Euro­pa­weg heeft de pro­vin­cie Zuid-Hol­land eind 2022 een omge­vings­ver­gun­ning voor de bomen­kap inge­diend bij de gemeen­te Lei­den. Hier­na heeft de gemeen­te op 20 janu­a­ri 2023 het ont­werp­be­sluit vast­ge­steld. Op het ont­werp­be­sluit zijn geen ziens­wij­zen inge­diend bij de gemeen­te Lei­den. Ver­vol­gens heeft de gemeen­te op 3 mei het besluit vast­ge­steld en dit besluit ligt van­af maan­dag 15 mei tot en met maan­dag 26 juni 2023 ter inzage.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

In het bomen­com­pen­sa­tie­plan staat op wel­ke loca­ties, wel­ke bomen en strui­ken er geplant wor­den, even­als de aan­tal­len en maten. Bij de keu­ze voor boom- en struik­soor­ten is ook reke­ning gehou­den met kli­maat­ver­an­de­ring, de belan­gen van omwo­nen­den en het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in het gebied.

Het bomen­com­pen­sa­tie­plan is een bij­la­ge van het besluit en ligt van­af maan­dag 15 mei 2023 ter inzage.

Pre­sen­ta­tie bomencompensatieplan

Tij­dens een infor­ma­tie­avond in novem­ber 2022 gaf de land­schaps­ar­chi­tect van de Rijn­land­Rou­te een pre­sen­ta­tie over het bomen­com­pen­sa­tie­plan. Een terug­blik op deze avond en de pre­sen­ta­tie staan in een eer­der nieuws­be­richt.

Aan­pas­sing bomencompensatieplan

Naar aan­lei­ding van input van bewo­ners, tij­dens de infor­ma­tie­avond, is het bomen­com­pen­sa­tie­plan aan­ge­past. Meer hier­over leest u in bij­la­ge 5 van het besluit: “Wij­zi­gin­gen Bomen­com­pen­sa­tie­plan Euro­pa­weg Lam­men­schans­plein” (in de ali­nea hier­on­der staat waar de stuk­ken ter inza­ge liggen).

Waar en wan­neer lig­gen de stuk­ken ter inzage?

Van­af maan­dag 15 mei tot en met maan­dag 26 juni 2023 zijn de stuk­ken digi­taal in te zien op www.leiden.nl/bekendmakingen en op www.zuid-holland.nl/terinzage.

Tij­dens de terin­za­ge­leg­ging peri­o­de zijn de stuk­ken ook fysiek in te zien op de vol­gen­de locaties:

  • Stads­kan­toor gemeen­te Lei­den: Bar­gel­aan 190, 2333 CW Lei­den open: maan­dag t/​m vrij­dag 9.00- 17.00 uur, don­der­dag ook 17.00-20.00 uur en zater­dag 9.00-13.00 uur.
  • Het Loket van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land: Zuid-Hol­land­plein 1, 2596 AW Den Haag open: maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 9.00 en 17.00 uur.
  • Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te: Riet­pol­der­weg 19, 2323 LL Lei­den open: woens­dag, vrij­dag en de eer­ste zater­dag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur.
Hoe kunt u een beroep instellen?

Belang­heb­ben­den kun­nen een even­tu­eel beroep instel­len tegen de beslui­ten door het indie­nen van een beroep­schrift. U kunt uw beroep­schrift indie­nen bij: de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te Post­bus 20019 2500 EA Den Haag Het is ook moge­lijk digi­taal beroep in te stel­len via het Digi­taal Loket van de Afde­ling bestuurs­recht­spraak via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket
Digi­taal beroep instel­len is uit­slui­tend moge­lijk voor bur­gers. Meer infor­ma­tie over het indie­nen van een beroeps­schrift vindt op de site: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep

Als er geen beroep wordt inge­diend zijn de beslui­ten hier­na onher­roe­pe­lijk. Indien er wel een beroep wordt inge­diend volgt er een pro­ce­du­re bij de Raad van State.

Bomen­kap

Het is nog niet bekend wan­neer de bomen in deze ‘omge­vings­ver­gun­ning bomen­kap’ wor­den gekapt. Eind 2023 krijgt een aan­ne­mer de opdracht voor het uit­voe­ren van de werk­zaam­he­den aan het pro­ject­deel N206 Euro­pa­weg. Hier­na wordt er ook meer bekend over de plan­ning van de werkzaamheden.