Voor de Rijn­land­Rou­te is een pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) vast­ge­steld. In dit plan staat waar aan­pas­sin­gen aan de Euro­pa­weg, het Lam­men­schans­plein en aan­slui­ten­de wegen, fiets- en wan­del­pa­den plaats­vin­den. Door enke­le wij­zi­gin­gen in het ont­werp van de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein moet het PIP voor dit pro­ject­deel op een aan­tal pun­ten wor­den aan­ge­past. Dit gebeurt mid­dels een zoge­noem­de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP. Op deze pagi­na staat meer infor­ma­tie over het PIP en het pro­ces voor de par­ti­ë­le herziening.

Pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Een pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) is een bestem­mings­plan dat is opge­steld door de pro­vin­cie. In decem­ber 2014 heb­ben Pro­vin­ci­a­le Sta­ten het PIP Rijn­land­Rou­te vast­ge­steld. Het pro­ject N206 Euro­pa­weg is onder­deel van de Rijn­land­Rou­te en maakt ook deel uit van dit PIP.

Par­ti­ë­le her­zie­ning PIP

Gede­pu­teer­de Sta­ten van Zuid-Hol­land heb­ben dins­dag 9 novem­ber 2021 de ont­werp­be­slui­ten voor de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP Rijn­land­Rou­te vastgesteld.

In deze toe­lich­ting staat meer infor­ma­tie over de ont­werp­wij­zi­gin­gen en de inhoud van het ontwerp-PIP.

Meer­de­re besluiten

Tege­lij­ker­tijd met het ont­werp­be­sluit voor de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten nog twee beslui­ten vast­ge­steld: het m.e.r. beoor­de­lings­be­sluit en het ont­werp­be­sluit hoge­re grens­waar­den. Meer infor­ma­tie over deze beslui­ten staat in het nieuws­be­richt van 11 novem­ber.

Pro­ces

Alle ont­werp­be­slui­ten en bij­be­ho­ren­de docu­men­ten voor de par­ti­ë­le her­zie­ning lagen eind 2021 ter inza­ge. Daar­naast vond er in novem­ber een digi­ta­le infor­ma­tie­bij­een­komst plaats waar aan­we­zi­gen wer­den bij­ge­praat over de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP, het ont­werp en de planning.

Ver­volg

Op dit moment wor­den de inge­dien­de ziens­wij­zen op de ont­werp­be­slui­ten behan­deld en ver­werkt in een ‘nota van ant­woord’. Naar ver­wach­ting nemen Pro­vin­ci­a­le Sta­ten voor de zomer van dit jaar een defi­ni­tief besluit over de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP. Ver­vol­gens wor­den de beslui­ten opnieuw zes weken ter inza­ge gelegd. In deze peri­o­de kun­nen belang­heb­ben­den even­tu­eel een beroep instel­len bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te over dit besluit.