Voor de RijnlandRoute is in 2014 een provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. In dit plan staat waar aanpassingen aan de Europaweg, het Lammenschansplein en aansluitende wegen, fiets- en wandelpaden plaatsvinden. Door enkele wijzigingen in het ontwerp van de N206 Europaweg moet het PIP op een aantal punten worden aangepast. Dit gebeurt middels een zogenoemde partiële herziening van het PIP. Op deze pagina staat meer informatie over het PIP en het proces voor de partiële herziening.

Provinciaal inpassingsplan

Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie. In december 2014 hebben Provinciale Staten het PIP RijnlandRoute vastgesteld. Dit PIP RijnlandRoute is in 2016 onherroepelijk geworden. Het project N206 Europaweg is onderdeel van de RijnlandRoute en maakt ook deel uit van dit PIP. In deze toelichting staat meer informatie over de ontwerpwijzigingen en de inhoud van het ontwerp-PIP.

Proces partiële herziening PIP

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dinsdag 9 november 2021 de ontwerpbesluiten voor de partiële herziening van het PIP RijnlandRoute vastgesteld. Hierna lagen de ontwerpbesluiten 6 weken ter inzage. In deze periode ontving de provincie 13 zienswijzen. Deze zienswijzen zijn behandeld en verwerkt in een ‘Nota van Antwoord’.

De Nota van Antwoord is samen met de andere documenten op dinsdag 5 juli 2022 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vervolgens hebben Provinciale Staten (PS) op 12 oktober 2022 een definitief besluit genomen over de partiële herziening van het PIP.

Meerdere besluiten

Naast de partiële herziening van het PIP is er sprake van nog twee besluiten: het m.e.r. beoordelingsbesluit en het besluit hogere grenswaarden.

M.e.r. beoordelingsbesluit

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage, een onderzoek dat de effecten van een plan of project op het milieu in beeld brengt. Voor het PIP RijnlandRoute (2014) is destijds een m.e.r. opgesteld. Voor de partiële herziening is geen nieuwe m.e.r. nodig, maar wel een m.e.r. beoordeling. Dit is een toets om te bepalen of er door de realisatie van het project mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Aangezien er uit het onderliggend onderzoek blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, is er besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is op 31 augustus 2021 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgesteld.

Besluit hogere grenswaarden

Een onderdeel van een PIP is een akoestisch onderzoek (geluidsonderzoek). Naar aanleiding van het akoestisch onderzoek voor het PIP RijnlandRoute (2014) bleek destijds dat bij een aantal woningen de toegestane grenswaarden zou worden overschreden. Voor deze woningen is toen een hogere grenswaarde aangevraagd, dit betrof ook woningen in het projectgebied van de N206 Europaweg.

Voor het aangepaste ontwerp van de Europaweg en het Lammenschansplein is er opnieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek moeten hogere grenswaarden worden vastgesteld. Het Besluit hogere grenswaarden is op 5 juli 2022 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgesteld. Eigenaren van woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld worden hier apart over geïnformeerd.

Stand van zaken definitieve besluiten

Naar aanleiding van de vaststelling van de partiële herziening van het PIP door Provinciale Staten lagen de besluiten eind 2022 zes weken ter inzage.

Vervolg

Als er tijdens de terinzagelegging periode geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State dan zijn de besluiten hierna onherroepelijk. Indien er wel een beroep wordt ingediend volgt er een procedure bij de Raad van State.