Dins­dag 8 novem­ber vindt er een infor­ma­tie­avond plaats over de N206 Euro­pa­weg. Omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den zijn die dag van har­te wel­kom tus­sen 19.00 tot 21.00 uur in het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te. Tij­dens deze avond zijn pro­ject­me­de­wer­kers aan­we­zig om vra­gen te beant­woor­den over het pro­ject, bij­voor­beeld over het ont­werp of de her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan. In een ande­re ruim­te pre­sen­teert de land­schaps­ar­chi­tect van de Rijn­land­Rou­te op twee momen­ten een kor­te pre­sen­ta­tie over het bomencompensatieplan.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

Om ruim­te te maken voor de ver­bre­ding van de N206 Euro­pa­weg wor­den langs de weg bomen gekapt. Om de kap te com­pen­se­ren stelt de pro­vin­cie in over­leg met de gemeen­te Lei­den een bomen­com­pen­sa­tie­plan op. In dit plan staat op wel­ke loca­ties, wel­ke bomen en strui­ken er geplant wor­den, even­als de aan­tal­len en maten.

Ver­gun­ning­aan­vraag voor bomenkap

Op basis van het ont­werp van de N206 Euro­pa­weg vin­den er voor­be­rei­din­gen plaats voor de ver­gun­ning­aan­vraag voor de bomen­kap. De ver­wach­ting is dat deze ver­gun­ning­aan­vraag nog dit jaar ter inza­ge komt bij de gemeen­te Lei­den. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan is ook onder­deel van de aanvraag.

Ande­re onderwerpen

Naast infor­ma­tie over het bomen­com­pen­sa­tie­plan zijn er collega’s aan­we­zig die onder ande­re vra­gen kun­nen beant­woor­den over het nieu­we ont­werp van de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein, over de aan­be­ste­ding en over de par­ti­ë­le her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan.

Loca­tie en aanmelden

De infor­ma­tie­avond vindt plaats in het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te (Riet­pol­der­weg 19 in Leid­schen­dam). Aan­mel­den kan via: Infor­ma­tie­avond N206 Euro­pa­weg (rondleiding-rijnlandroute.nl)

Start werk­zaam­he­den

Het is de ver­wach­ting dat er begin 2023 gestart wordt met de aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re voor het aan­trek­ken van een aan­ne­mer. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.

De N206 Euro­pa­weg wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lam­men­schans­plein. Voor­dat de werk­zaam­he­den kun­nen begin­nen vin­den er voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats.

Op de hoog­te blijven?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.