De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is gestart met de aan­be­ste­ding van de N206 Euro­pa­weg in Lei­den. Tij­dens de aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re wordt er een aan­ne­mer gese­lec­teerd voor het pro­ject. De Euro­pa­weg wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lammenschansplein.

De pro­vin­cie zoekt een aan­ne­mer die het werk vei­lig kan bou­wen in een com­plexe bin­nen­ste­de­lij­ke omge­ving met een beperk­te ruim­te, veel ver­keer en veel diver­se sta­ke­hol­ders. Daar­naast dient de aan­ne­mer de beno­dig­de tech­ni­sche erva­ring te heb­ben op het gebied van onder ande­re beweeg­ba­re bruggen.

Fases en plan­ning aanbesteding

De aan­be­ste­ding bestaat uit een selec­tie­fa­se en een con­cur­ren­tie gerich­te dia­loog. Tij­dens de selec­tie­fa­se wor­den er 3 aan­ne­mers gese­lec­teerd, onder ande­re op basis van hun visie over vei­lig­heid. Met de gese­lec­teer­de aan­ne­mers vindt ver­vol­gens een con­cur­ren­tie gerich­te dia­loog­fa­se plaats. Dit houdt in dat de pro­vin­cie samen met de gese­lec­teer­de par­tij­en tus­sen­tijds wen­sen en idee­ën met elkaar bespreekt om zo toe te wer­ken naar de bes­te aan­pak voor de werk­zaam­he­den. Ver­vol­gens begint de inschrij­vings­fa­se. In deze fase die­nen de gese­lec­teer­de aan­ne­mers een aan­tal plan­nen in voor het mini­ma­li­se­ren van ver­keers­hin­der, mini­ma­li­se­ren omge­vings­hin­der, maxi­ma­li­se­ren duur­zaam­heid en ten slot­te maxi­ma­li­se­ren vor­ming- en inpas­sings­kwa­li­teit. Deze plan­nen wor­den beoor­deeld en daar­uit volgt een par­tij die het pro­ject gaat rea­li­se­ren. De ver­wach­ting is dat één van de gese­lec­teer­de aan­ne­mers eind van dit jaar de opdracht krijgt om het werk uit te voeren.

Op de hoog­te blijven?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.