De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. Voordat de weg aangepast kan worden vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. In dit bericht staat wat er het komend jaar op de planning staat bij de Europaweg en lees je de laatste stand van zaken. De N206 Europaweg is onderdeel van de RijnlandRoute.

Aanpassen provinciaal inpassingsplan

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de Europaweg wordt op een aantal onderdelen aangepast, dit gebeurt middels een zogenoemde partiële herziening van het PIP. Meer informatie hierover staat in een eerder bericht. Alle ontwerpbesluiten en bijbehorende documenten voor de partiële herziening lagen eind 2021 ter inzage. Daarnaast vond er in november een digitale informatiebijeenkomst plaats waar aanwezigen werden bijgepraat over de partiële herziening van het PIP, het ontwerp en de planning.

Vervolg

Tijdens de terinzagelegging termijn ontving de provincie 13 zienswijzen op de besluiten. Op dit moment worden de zienswijzen behandeld en verwerkt in een ‘nota van antwoord’. Naar verwachting nemen Provinciale Staten voor de zomer van dit jaar een definitief besluit over de partiële herziening van het PIP. Vervolgens worden de besluiten opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden eventueel een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit besluit.

Esthetisch Programma van Eisen (EPvE)

In het EPvE staan de eisen beschreven die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van de Europaweg en de vormgeving van bouwwerken zoals bruggen en fietsonderdoorgangen. Ook de vormgeving van de fiets- en wandelpaden en de groene herinrichting van het Lammenschansplein staan hierin opgenomen. Eind 2021 stelde de gemeenteraad van Leiden het EPvE voor de Europaweg vast.

Bomencompensatieplan

Om ruimte te maken voor de aanleg van de RijnlandRoute moeten langs de N206 Europaweg bomen gekapt worden. Om de kap te compenseren stelt de provincie in overleg met de gemeente Leiden een bomencompensatieplan op. In dit plan staat welke bomen en struiken er geplant worden, evenals de aantallen en maten. Het bomencompensatieplan is een uitwerking van het EPvE.

Vergunningaanvraag voor bomenkap

Naar aanleiding van het aangepaste ontwerp vinden er voorbereidingen plaats voor de vergunningaanvraag voor de bomenkap. De verwachting is dat de provincie in 2022 deze vergunningaanvraag indient bij de gemeente Leiden. Het bomencompensatieplan zal als bijlage worden toegevoegd aan deze vergunningaanvraag.

Aanbesteding en start werkzaamheden

De aanbesteding is de procedure voor het vinden van de aannemer die de werkzaamheden aan dit project gaat uitvoeren. Naar verwachting start de aanbesteding voor de Europaweg in het tweede kwartaal van 2022. De gunning staat gepland voor eind 2022.
Bij de aanbesteding wordt rekening gehouden met de procedure voor het aanpassen van het PIP.

Kabels en Leidingen

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. Deze verleggingen zijn voorbereidende werkzaamheden en vinden sinds vorige jaar buiten plaats. Tot april 2022 vinden er verleggingen plaats voor drie partijen: netbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Leiden (de riolering). Vanaf april tot de zomer van 2022 gaan andere aannemers aan de slag met het verleggen en aansluiten van de kabels namens de telecombedrijven. Meer informatie over het verleggen van de kabels en leidingen staat op de website.

Samenwerking met Leiden

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden werken aan een Samenwerkingsovereenkomst en een Uitvoeringsovereenkomst voor de N206 Europaweg. In deze overeenkomsten worden afspraken over de samenwerking en de uitvoering tussen de provincie en de gemeente vastgelegd. De verwachting is dat beide overeenkomsten in het eerste kwartaal dit jaar gereed zijn.

Planning 2022
Eerste kwartaal Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst PZH en gemeente Leiden gereed
Tweede kwartaal Start aanbesteding
Voor de zomer Definitieve besluiten partiële herziening provinciaal inpassingsplan, door Provinciale Staten (PS)
Na besluitvorming PS Terinzagelegging besluiten en documenten partiële herziening PIP
t/m zomer Verleggen van kabels en leidingen
2022 Vergunningaanvraag bomenkap
Zomer 2022 t/m januari 2023 Mogelijke procedure Raad van State
Planning na 2022

Mogelijk starten de werkzaamheden van de (toekomstige) aannemer in het derde kwartaal van 2023 en dan zou het project eind 2025 gereed kunnen zijn. Deze planning is uiteraard mede afhankelijk van een mogelijke procedure bij de Raad van State voor het provinciaal inpassingsplan en natuurlijk de planning van de toekomstige aannemer.

Op de hoogte blijven?

Via deze website zijn de ontwikkelingen van de N206 Europaweg te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.