De N206 Euro­pa­weg wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lam­men­schans­plein. Voor­dat de weg aan­ge­past kan wor­den vin­den er voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats. In dit bericht staat wat er het komend jaar op de plan­ning staat bij de Euro­pa­weg en lees je de laat­ste stand van zaken. De N206 Euro­pa­weg is onder­deel van de RijnlandRoute.

Aan­pas­sen pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) voor de Euro­pa­weg wordt op een aan­tal onder­de­len aan­ge­past, dit gebeurt mid­dels een zoge­noem­de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP. Meer infor­ma­tie hier­over staat in een eer­der bericht. Alle ont­werp­be­slui­ten en bij­be­ho­ren­de docu­men­ten voor de par­ti­ë­le her­zie­ning lagen eind 2021 ter inza­ge. Daar­naast vond er in novem­ber een digi­ta­le infor­ma­tie­bij­een­komst plaats waar aan­we­zi­gen wer­den bij­ge­praat over de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP, het ont­werp en de planning.

Ver­volg

Tij­dens de terin­za­ge­leg­ging ter­mijn ont­ving de pro­vin­cie 13 ziens­wij­zen op de beslui­ten. Op dit moment wor­den de ziens­wij­zen behan­deld en ver­werkt in een ‘nota van ant­woord’. Naar ver­wach­ting nemen Pro­vin­ci­a­le Sta­ten voor de zomer van dit jaar een defi­ni­tief besluit over de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP. Ver­vol­gens wor­den de beslui­ten opnieuw zes weken ter inza­ge gelegd. In deze peri­o­de kun­nen belang­heb­ben­den even­tu­eel een beroep instel­len bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te over dit besluit.

Esthe­tisch Pro­gram­ma van Eisen (EPvE)

In het EPvE staan de eisen beschre­ven die gesteld wor­den aan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de Euro­pa­weg en de vorm­ge­ving van bouw­wer­ken zoals brug­gen en fiets­on­der­door­gan­gen. Ook de vorm­ge­ving van de fiets- en wan­del­pa­den en de groe­ne her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein staan hier­in opge­no­men. Eind 2021 stel­de de gemeen­te­raad van Lei­den het EPvE voor de Euro­pa­weg vast.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

Om ruim­te te maken voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te moe­ten langs de N206 Euro­pa­weg bomen gekapt wor­den. Om de kap te com­pen­se­ren stelt de pro­vin­cie in over­leg met de gemeen­te Lei­den een bomen­com­pen­sa­tie­plan op. In dit plan staat wel­ke bomen en strui­ken er geplant wor­den, even­als de aan­tal­len en maten. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan is een uit­wer­king van het EPvE.

Ver­gun­ning­aan­vraag voor bomenkap

Naar aan­lei­ding van het aan­ge­pas­te ont­werp vin­den er voor­be­rei­din­gen plaats voor de ver­gun­ning­aan­vraag voor de bomen­kap. De ver­wach­ting is dat de pro­vin­cie in 2022 deze ver­gun­ning­aan­vraag indient bij de gemeen­te Lei­den. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan zal als bij­la­ge wor­den toe­ge­voegd aan deze vergunningaanvraag.

Aan­be­ste­ding en start werkzaamheden

De aan­be­ste­ding is de pro­ce­du­re voor het vin­den van de aan­ne­mer die de werk­zaam­he­den aan dit pro­ject gaat uit­voe­ren. Naar ver­wach­ting start de aan­be­ste­ding voor de Euro­pa­weg in het twee­de kwar­taal van 2022. De gun­ning staat gepland voor eind 2022.
Bij de aan­be­ste­ding wordt reke­ning gehou­den met de pro­ce­du­re voor het aan­pas­sen van het PIP.

Kabels en Leidingen

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. Deze ver­leg­gin­gen zijn voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den en vin­den sinds vori­ge jaar bui­ten plaats. Tot april 2022 vin­den er ver­leg­gin­gen plaats voor drie par­tij­en: net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de rio­le­ring). Van­af april tot de zomer van 2022 gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de tele­com­be­drij­ven. Meer infor­ma­tie over het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen staat op de web­si­te.

Samen­wer­king met Leiden

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Lei­den wer­ken aan een Samen­wer­kings­over­een­komst en een Uit­voe­rings­over­een­komst voor de N206 Euro­pa­weg. In deze over­een­kom­sten wor­den afspra­ken over de samen­wer­king en de uit­voe­ring tus­sen de pro­vin­cie en de gemeen­te vast­ge­legd. De ver­wach­ting is dat bei­de over­een­kom­sten in het eer­ste kwar­taal dit jaar gereed zijn.

Plan­ning 2022
Eer­ste kwartaal Samen­wer­kings- en Uit­voe­rings­over­een­komst PZH en gemeen­te Lei­den gereed
Twee­de kwartaal Start aan­be­ste­ding
Voor de zomer Defi­ni­tie­ve beslui­ten par­ti­ë­le her­zie­ning pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan, door Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS)
Na besluit­vor­ming PS Terin­za­ge­leg­ging beslui­ten en docu­men­ten par­ti­ë­le her­zie­ning PIP
t/​m zomer Ver­leg­gen van kabels en leidingen
2022 Ver­gun­ning­aan­vraag bomenkap
Zomer 2022 t/​m janu­a­ri 2023 Moge­lij­ke pro­ce­du­re Raad van State
Plan­ning na 2022

Moge­lijk star­ten de werk­zaam­he­den van de (toe­kom­sti­ge) aan­ne­mer in het der­de kwar­taal van 2023 en dan zou het pro­ject eind 2025 gereed kun­nen zijn. Deze plan­ning is uiter­aard mede afhan­ke­lijk van een moge­lij­ke pro­ce­du­re bij de Raad van Sta­te voor het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan en natuur­lijk de plan­ning van de toe­kom­sti­ge aannemer.

Op de hoog­te blijven?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen van de N206 Euro­pa­weg te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.