De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Lei­den gaan een Samen­wer­kings­over­een­komst aan voor de N206 Euro­pa­weg. In deze over­een­komst staan afspra­ken over de samen­wer­king tij­dens de voor­be­rei­dings- en uit­voe­rings­fa­se van dit pro­ject­deel van de RijnlandRoute.

Fre­de­rik Zeven­ber­gen, gede­pu­teer­de Ver­keer en Ver­voer, pro­vin­cie Zuid-Hol­land over de onder­te­ke­ning: “In ver­ge­lij­king met de ande­re pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te bestaat de N206 Euro­pa­weg uit het minst aan­tal kilo­me­ters. Dit zegt ech­ter niks over de com­plexi­teit van dit pro­ject: het aan­pas­sen van de weg, een ver­keers­plein en bestaan­de brug­gen in een ste­de­lij­ke omge­ving met wei­nig ruim­te. Als we klaar zijn, kan het ver­keer hier beter door­rij­den. Dit komt ook omdat de nieu­we, hoge­re, Lam­me­brug min­der vaak open hoeft. Ik ben er trots op dat we dank­zij een goe­de samen­wer­king met de gemeen­te Lei­den nu alle afspra­ken over dit pro­ject heb­ben onder­te­kend.

Wet­hou­der Ash­ley North (Kli­maat, Mobi­li­teit & Finan­ci­ën) gemeen­te Lei­den: “De N206 Euro­pa­weg is één van de belang­rijk­ste onder­de­len van de Rijn­land­Rou­te voor Lei­den. Wie straks naar Lei­den komt via de Euro­pa­weg of van­uit Voor­scho­ten kan vlot door­rij­den. Met de nieu­we inrich­ting wordt deze rou­te ook voor fiet­sers een stuk aan­trek­ke­lij­ker en ver­keers­vei­li­ger, een mooi alter­na­tief dus in plaats van rei­zen met de auto. De aan­leg van de bus­baan maakt het pro­ject in mijn ogen com­pleet. Met het onder­te­ke­nen van de samen­wer­kings­over­een­komst heb­ben de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Lei­den een vol­gen­de stap gezet om Lei­den duur­zaam bereik­baar te hou­den.

Samen­wer­kings­over­een­komst

In de over­een­komst staan onder ande­re afspra­ken over de onder­lin­ge samen­wer­king, de orga­ni­sa­tie (inzet van men­sen van bei­de par­tij­en) van het pro­ject, de plan­ning van het pro­ject, de ver­gun­nin­gen, de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit, de vei­lig­heid en de afstem­ming met ande­re pro­jec­ten in de omge­ving. Daar­naast staan er in de over­een­komst ook afspra­ken over de eisen die de gemeen­te stelt aan het ont­werp en de bouw, maar ook eisen ten aan­zien van het beper­ken van ver­keers­hin­der, afspra­ken over het beheer en onder­houd van de gemeen­te­lij­ke wegen die aan­slui­ten op de Euro­pa­weg en de ver­ant­woor­de­lijk­he­den van bei­de partijen.

Onder­te­ke­ning

De offi­ci­ë­le onder­te­ke­ning van de over­een­kom­sten vond 21 decem­ber 2022 plaats.

Gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen en wet­hou­der Ash­ley North onder­te­ke­nen de Samenwerkingsovereenkomst.

Ver­volg

De Samen­wer­kings­over­een­komst is onder­deel van het con­tract met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer. Begin 2023 start de aan­be­ste­ding, dit is de selec­tie­pro­ce­du­re voor het aan­trek­ken van een aan­ne­mer. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.