Om ruimte te maken voor de verbreding van de N206 Europaweg moeten er bomen weg. Ook voor de herinrichting van het Lammenschansplein en de nieuwe Trekvlietbrug en Lammebrug moeten bomen weggehaald worden. Om de bomenkap te compenseren is er, in overleg met de gemeente Leiden, een bomencompensatieplan gemaakt. Inmiddels heeft de gemeente Leiden het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning van de bomenkap vastgesteld. In dit bericht lees je meer over de vergunning en de stukken die ter inzage liggen.

Ontwerpbesluit

Op basis van het ontwerp van de N206 Europaweg heeft de provincie Zuid-Holland eind 2022 een omgevingsvergunning voor de bomenkap ingediend bij de gemeente Leiden. De gemeente heeft 20 januari 2023 het ontwerpbesluit vastgesteld en vanaf maandag 30 januari tot en met maandag 13 maart 2023 ligt het besluit ter inzage.

Bomencompensatieplan

In het bomencompensatieplan staat op welke locaties, welke bomen en struiken er geplant worden, evenals de aantallen en maten. Bij de keuze voor boom- en struiksoorten is ook rekening gehouden met klimaatverandering, de belangen van omwonenden en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.

Europaweg
In de huidige situatie staat aan weerszijden van de Europaweg een rij losse bomen. Na de verbreding van de weg komen de meeste terug te planten bomen groepsgewijs ter hoogte van de bebouwing aan de Vrouwenweg te staan.
De Vrouwenvaart nabij de Lammebrug schuift een stukje op in noordelijke richting. Hierdoor verdwijnt groen op beide oevers. Op de nieuwe oevers komt een aantal grote boom- en struiksoorten terug, dit is nodig omdat hier een vliegroute voor vleermuizen is.

Lammenschansplein
Op en rond het Lammenschansplein komen grote boomsoorten terug. Daarbij is gelet op of ze hoog op het talud staan en dus tegen droogte kunnen of juist op plekken waar water blijft staan. Ook zijn er soorten gekozen met bijzondere bladkleur of vorm.
Het bomencompensatieplan is een bijlage van het ontwerpbesluit en ligt vanaf maandag 30 januari 2023 ter inzage.

Presentatie bomencompensatieplan

Tijdens een informatieavond in november 2022 gaf de landschapsarchitect van de RijnlandRoute een presentatie over het bomencompensatieplan. Een terugblik op deze avond en de presentatie staan in dit een eerder nieuwsbericht.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

Vanaf maandag 30 januari 2023 tot en met maandag 13 maart 2023 zijn de stukken digitaal in te zien op www.leiden.nl/bekendmakingen en op www.zuid-holland.nl/terinzage.

Tijdens de terinzagelegging periode zijn de stukken ook fysiek in te zien op de volgende locaties:

  • Stadskantoor gemeente Leiden: Bargelaan 190, 2333 CW Leiden open: maandag t/m vrijdag 9.00- 17.00 uur, donderdag ook 17.00-20.00 uur en zaterdag 9.00-13.00 uur.
  • Het Loket van de provincie Zuid-Holland: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag open: maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Informatiecentrum RijnlandRoute: Rietpolderweg 19, 2323 LL Leiden open: woensdag, vrijdag en de eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur.
Zienswijze indienen

Tijdens de terinzagelegging periode kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Op www.leiden.nl/bekendmakingen en op www.zuid-holland.nl/terinzage staat hoe een zienswijze bij de gemeente ingediend kan worden.