Om ruim­te te maken voor de ver­bre­ding van de N206 Euro­pa­weg moe­ten er bomen weg. Ook voor de her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein en de nieu­we Trek­vliet­brug en Lam­me­brug moe­ten bomen weg­ge­haald wor­den. Om de bomen­kap te com­pen­se­ren is er, in over­leg met de gemeen­te Lei­den, een bomen­com­pen­sa­tie­plan gemaakt. Inmid­dels heeft de gemeen­te Lei­den het ont­werp­be­sluit voor de omge­vings­ver­gun­ning van de bomen­kap vast­ge­steld. In dit bericht lees je meer over de ver­gun­ning en de stuk­ken die ter inza­ge liggen.

Ont­werp­be­sluit

Op basis van het ont­werp van de N206 Euro­pa­weg heeft de pro­vin­cie Zuid-Hol­land eind 2022 een omge­vings­ver­gun­ning voor de bomen­kap inge­diend bij de gemeen­te Lei­den. De gemeen­te heeft 20 janu­a­ri 2023 het ont­werp­be­sluit vast­ge­steld en van­af maan­dag 30 janu­a­ri tot en met maan­dag 13 maart 2023 ligt het besluit ter inzage.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

In het bomen­com­pen­sa­tie­plan staat op wel­ke loca­ties, wel­ke bomen en strui­ken er geplant wor­den, even­als de aan­tal­len en maten. Bij de keu­ze voor boom- en struik­soor­ten is ook reke­ning gehou­den met kli­maat­ver­an­de­ring, de belan­gen van omwo­nen­den en het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in het gebied.

Euro­pa­weg
In de hui­di­ge situ­a­tie staat aan weers­zij­den van de Euro­pa­weg een rij los­se bomen. Na de ver­bre­ding van de weg komen de mees­te terug te plan­ten bomen groeps­ge­wijs ter hoog­te van de bebou­wing aan de Vrou­wen­weg te staan.
De Vrou­wen­vaart nabij de Lam­me­brug schuift een stuk­je op in noor­de­lij­ke rich­ting. Hier­door ver­dwijnt groen op bei­de oevers. Op de nieu­we oevers komt een aan­tal gro­te boom- en struik­soor­ten terug, dit is nodig omdat hier een vlieg­rou­te voor vleer­mui­zen is.

Lam­men­schans­plein
Op en rond het Lam­men­schans­plein komen gro­te boom­soor­ten terug. Daar­bij is gelet op of ze hoog op het talud staan en dus tegen droog­te kun­nen of juist op plek­ken waar water blijft staan. Ook zijn er soor­ten geko­zen met bij­zon­de­re blad­kleur of vorm.
Het bomen­com­pen­sa­tie­plan is een bij­la­ge van het ont­werp­be­sluit en ligt van­af maan­dag 30 janu­a­ri 2023 ter inzage.

Pre­sen­ta­tie bomencompensatieplan

Tij­dens een infor­ma­tie­avond in novem­ber 2022 gaf de land­schaps­ar­chi­tect van de Rijn­land­Rou­te een pre­sen­ta­tie over het bomen­com­pen­sa­tie­plan. Een terug­blik op deze avond en de pre­sen­ta­tie staan in dit een eer­der nieuws­be­richt.

Waar en wan­neer lig­gen de stuk­ken ter inzage?

Van­af maan­dag 30 janu­a­ri 2023 tot en met maan­dag 13 maart 2023 zijn de stuk­ken digi­taal in te zien op www.leiden.nl/bekendmakingen en op www.zuid-holland.nl/terinzage.

Tij­dens de terin­za­ge­leg­ging peri­o­de zijn de stuk­ken ook fysiek in te zien op de vol­gen­de locaties:

  • Stads­kan­toor gemeen­te Lei­den: Bar­gel­aan 190, 2333 CW Lei­den open: maan­dag t/​m vrij­dag 9.00- 17.00 uur, don­der­dag ook 17.00-20.00 uur en zater­dag 9.00-13.00 uur.
  • Het Loket van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land: Zuid-Hol­land­plein 1, 2596 AW Den Haag open: maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 9.00 en 17.00 uur.
  • Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te: Riet­pol­der­weg 19, 2323 LL Lei­den open: woens­dag, vrij­dag en de eer­ste zater­dag van de maand van 11.00 tot 15.00 uur.
Ziens­wij­ze indienen

Tij­dens de terin­za­ge­leg­ging peri­o­de kan een­ie­der tegen het ont­werp­be­sluit schrif­te­lijk of mon­de­ling gemo­ti­veer­de ziens­wij­zen ken­baar maken aan het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de gemeen­te Lei­den. Op www.leiden.nl/bekendmakingen en op www.zuid-holland.nl/terinzage staat hoe een ziens­wij­ze bij de gemeen­te inge­diend kan worden.