In ver­band met de hui­di­ge over­heids­richt­lij­nen om ver­de­re ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus te voor­ko­men, vindt de bij­een­komst over de N206 Euro­pa­weg op maan­dag 29 novem­ber digi­taal plaats, en niet, zoals eer­der aan­ge­kon­digd, in het infor­ma­tie­cen­trum. Tij­dens deze digi­ta­le bij­een­komst zijn omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den van har­te wel­kom om meer te horen over het ont­werp van de Euro­pa­weg en de par­ti­ë­le her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan RijnlandRoute.

Wan­neer en hoe is de digi­ta­le infor­ma­tie­avond bij te wonen?
  • De infor­ma­tie­avond is maan­dag 29 novem­ber van 20.00 tot 21.30 uur
  • De Bij­een­komst is via Micro­soft Teams
  • Aan­mel­den voor de infor­ma­tie­avond kan via: europaweg@​rijnlandroute.​nl (aan­mel­den kan tot maan­dag 29 novem­ber 10.00 uur)
  •  Uiter­lijk maan­dag 29 novem­ber om 12.00 uur wordt de agen­da en de link voor MS Teams ver­stuurd per mail

Ieder­een die zich heeft aan­ge­meld voor de fysie­ke bij­een­komst ont­vangt een mail.

Par­ti­ë­le herziening

Gede­pu­teer­de Sta­ten van Zuid-Hol­land heb­ben dins­dag 9 novem­ber 2021 de ont­werp­be­slui­ten voor de par­ti­ë­le her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) Rijn­land­Rou­te vast­ge­steld. Deze par­ti­ë­le her­zie­ning is nodig omdat enke­le ont­werp­wij­zi­gin­gen voor het pro­ject­deel N206 Euro­pa­weg niet pas­sen in het hui­di­ge PIP Rijn­land­Rou­te. Meer infor­ma­tie over het PIP, de beslui­ten en de terin­za­ge­leg­ging staat in een eer­der nieuws­be­richt: Ont­werp­be­slui­ten par­ti­ë­le her­zie­ning pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan N206 Euro­pa­weg ter inza­ge.