De N206 Euro­pa­weg, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lam­men­schans­plein. In dit bericht volgt een over­zicht van de stand van zaken van het project.

Aan­pas­sin­gen ontwerp

Tij­dens het uit­wer­ken van het ont­werp voor de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein bleek dat er een aan­tal tech­ni­sche knel­pun­ten waren en dat het ont­werp ver­be­terd kon wor­den. In over­leg met de gemeen­te Lei­den is het ont­werp daar­om op onder­de­len aan­ge­past. In een eer­der nieuws­be­richt staan de wij­zi­gin­gen van het ontwerp.

Ont­werp onli­ne bekijken

Er staan nieu­we 360 gra­den beel­den van de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein op de web­si­te. Hier­op is te zien hoe de weg, het plein, de fiets- en voet­pa­den en de omge­ving er straks uit gaan zien. Deze foto’s tonen op ver­schil­len­de plek­ken de hui­di­ge en de toe­kom­sti­ge situ­a­tie en het beeld kan gedraaid en inge­zoomd worden.

Aan­pas­sen pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Een pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) is een bestem­mings­plan dat is opge­steld door de pro­vin­cie. Door de wij­zi­gin­gen van het ont­werp moet het PIP voor de Euro­pa­weg op een aan­tal pun­ten wor­den aan­ge­past, dit gebeurt mid­dels een zoge­noem­de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP. De ziens­wij­ze­pro­ce­du­re hier­voor begint naar ver­wach­ting in novem­ber dit jaar. Aan het begin van de ziens­wij­ze­pro­ce­du­re vindt er een inloop­bij­een­komst plaats over het aan­ge­pas­te ont­werp en het pro­ces. Zodra er meer bekend is over de ziens­wij­ze­pro­ce­du­re en de inloop­bij­een­komst wordt er een nieuws­be­richt op de web­si­te geplaatst.

Esthe­tisch Pro­gram­ma van Eisen (EPvE)

Voor het pro­ject is een EPvE gemaakt, hier­in staan de eisen beschre­ven die gesteld wor­den aan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de Euro­pa­weg en de vorm­ge­ving van bouw­wer­ken zoals brug­gen en fiets­on­der­door­gan­gen. Ook de vorm­ge­ving van de fiets- en wan­del­pa­den en de groe­ne her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein staan hier­in opge­no­men. De con­cept­ver­sie van het EPvE lag eer­der dit jaar ter inza­ge bij de gemeen­te Lei­den en er vond een infor­ma­tie­avond plaats. Een terug­blik van deze avond en de pre­sen­ta­tie staan in een eer­der nieuws­be­richt.

Op dit moment wor­den de ziens­wij­zen op de con­cept­ver­sie behan­deld. Ver­vol­gens wordt de defi­ni­tie­ve con­cept­ver­sie van het EPvE door het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders aan de gemeen­te­raad voor­ge­legd. De gemeen­te­raad van Lei­den stelt het EPvE dan defi­ni­tief vast. Naar ver­wach­ting gebeurt dit eind 2021.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

In het EPvE staat glo­baal waar het groen komt. De nade­re uit­wer­king hier­van in aan­tal­len en maten, even­als benoe­ming van de boom- en struik­soor­ten, wordt omschre­ven in het bomen­com­pen­sa­tie­plan. Voor het bomen­com­pen­sa­tie­plan vindt momen­teel een inven­ta­ri­sa­tie plaats van het groen.

Het bomen­com­pen­sa­tie­plan wordt in over­leg met de gemeen­te Lei­den uitgewerkt.

Aan­be­ste­ding en start werkzaamheden

De aan­be­ste­ding is de pro­ce­du­re voor het vin­den van de aan­ne­mer die de werk­zaam­he­den aan dit pro­ject gaat uit­voe­ren. Naar ver­wach­ting start de aan­be­ste­ding begin 2022. Bij de aan­be­ste­ding wordt reke­ning gehou­den met de pro­ce­du­re voor het aan­pas­sen van het PIP.

Kabels en Leidingen

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. Deze ver­leg­gin­gen zijn voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den en vin­den al bui­ten plaats. Momen­teel wordt een deel van de nieu­we kabels en lei­din­gen aan­ge­bracht in de man­tel­bui­zen die afge­lo­pen maan­den geplaatst zijn in het pro­ject­ge­bied. Tot april 2022 voert aan­ne­mer Visser&Smit Hanab deze werk­zaam­he­den uit voor drie par­tij­en: net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de rio­le­ring). Van­af april 2022 tot de zomer van 2022 gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de telecombedrijven.

In een eer­der nieuws­be­richt staat meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den die plaats­vin­den voor het ver­leg­gen van kabels en leidingen.

Arche­o­lo­gie

Gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land over­han­dig­de begin okto­ber de resul­ta­ten van de arche­o­lo­gi­sche zoek­tocht naar Schans Lam­men aan de Leid­se bur­ge­mees­ter Hen­ri Len­fe­rink. Op basis van alle aan­wij­zin­gen uit het arche­o­lo­gi­sche onder­zoek is nu bekend waar Schans Lam­men lag. Schans Lam­men is dé plek waar vol­gens de legen­de de huts­pot werd gevon­den en het ont­zet van Lei­den tij­dens de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log begon. De resul­ta­ten van het onder­zoek en de rap­por­ten staan in een eer­der nieuws­be­richt.