De N206 Europaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. In dit bericht volgt een overzicht van de stand van zaken van het project.

Aanpassingen ontwerp

Tijdens het uitwerken van het ontwerp voor de Europaweg en het Lammenschansplein bleek dat er een aantal technische knelpunten waren en dat het ontwerp verbeterd kon worden. In overleg met de gemeente Leiden is het ontwerp daarom op onderdelen aangepast. In een eerder nieuwsbericht staan de wijzigingen van het ontwerp.

Ontwerp online bekijken

Er staan nieuwe 360 graden beelden van de Europaweg en het Lammenschansplein op de website. Hierop is te zien hoe de weg, het plein, de fiets- en voetpaden en de omgeving er straks uit gaan zien. Deze foto’s tonen op verschillende plekken de huidige en de toekomstige situatie en het beeld kan gedraaid en ingezoomd worden.

Aanpassen provinciaal inpassingsplan

Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie. Door de wijzigingen van het ontwerp moet het PIP voor de Europaweg op een aantal punten worden aangepast, dit gebeurt middels een zogenoemde partiële herziening van het PIP. De zienswijzeprocedure hiervoor begint naar verwachting in november dit jaar. Aan het begin van de zienswijzeprocedure vindt er een inloopbijeenkomst plaats over het aangepaste ontwerp en het proces. Zodra er meer bekend is over de zienswijzeprocedure en de inloopbijeenkomst wordt er een nieuwsbericht op de website geplaatst.

Esthetisch Programma van Eisen (EPvE)

Voor het project is een EPvE gemaakt, hierin staan de eisen beschreven die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van de Europaweg en de vormgeving van bouwwerken zoals bruggen en fietsonderdoorgangen. Ook de vormgeving van de fiets- en wandelpaden en de groene herinrichting van het Lammenschansplein staan hierin opgenomen. De conceptversie van het EPvE lag eerder dit jaar ter inzage bij de gemeente Leiden en er vond een informatieavond plaats. Een terugblik van deze avond en de presentatie staan in een eerder nieuwsbericht.

Op dit moment worden de zienswijzen op de conceptversie behandeld. Vervolgens wordt de definitieve conceptversie van het EPvE door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad van Leiden stelt het EPvE dan definitief vast. Naar verwachting gebeurt dit eind 2021.

Bomencompensatieplan

In het EPvE staat globaal waar het groen komt. De nadere uitwerking hiervan in aantallen en maten, evenals benoeming van de boom- en struiksoorten, wordt omschreven in het bomencompensatieplan. Voor het bomencompensatieplan vindt momenteel een inventarisatie plaats van het groen.

Het bomencompensatieplan wordt in overleg met de gemeente Leiden uitgewerkt.

Aanbesteding en start werkzaamheden

De aanbesteding is de procedure voor het vinden van de aannemer die de werkzaamheden aan dit project gaat uitvoeren. Naar verwachting start de aanbesteding begin 2022. Bij de aanbesteding wordt rekening gehouden met de procedure voor het aanpassen van het PIP.

Kabels en Leidingen

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. Deze verleggingen zijn voorbereidende werkzaamheden en vinden al buiten plaats. Momenteel wordt een deel van de nieuwe kabels en leidingen aangebracht in de mantelbuizen die afgelopen maanden geplaatst zijn in het projectgebied. Tot april 2022 voert aannemer Visser&Smit Hanab deze werkzaamheden uit voor drie partijen: netbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Leiden (de riolering). Vanaf april 2022 tot de zomer van 2022 gaan andere aannemers aan de slag met het verleggen en aansluiten van de kabels namens de telecombedrijven.

In een eerder nieuwsbericht staat meer informatie over de werkzaamheden die plaatsvinden voor het verleggen van kabels en leidingen.

Archeologie

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland overhandigde begin oktober de resultaten van de archeologische zoektocht naar Schans Lammen aan de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Op basis van alle aanwijzingen uit het archeologische onderzoek is nu bekend waar Schans Lammen lag. Schans Lammen is dé plek waar volgens de legende de hutspot werd gevonden en het ontzet van Leiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog begon. De resultaten van het onderzoek en de rapporten staan in een eerder nieuwsbericht.