Iets meer dan 100 mensen volgden maandag 29 november een digitale informatieavond over de N206 Europaweg en het Lammenschansplein, onderdeel van de RijnlandRoute. Tijdens deze digitale bijeenkomst zijn omwonenden en andere geïnteresseerden onder andere bijgepraat over het ontwerp van de Europaweg, de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute en de planning.

Ontwerp

De N206 Europaweg is een belangrijke weg van en naar Leiden en Voorschoten. Op dit moment kunnen de N206 Europaweg en het Lammenschansplein het huidige verkeer niet aan. Hierdoor staan er regelmatig files. Daarom verbreden we de N206 Europaweg tussen het Lammenschansplein en de A4. De Lammebrug wordt breder en hoger. Hierdoor hoeft deze brug in de toekomst minder vaak open voor schepen. Door de aanleg van een busstrook op de Europaweg wordt de doorstroming van het OV bevorderd. Verder wordt de Europaweg zo goed mogelijk landschappelijk ingepast, passend bij de polder met verbrede bermen en watergangen.
Het Lammenschansplein wordt, ook al is het een verkeersplein, aantrekkelijker gemaakt voor fietsers en wandelaars. Er komen ruime, overzichtelijke fietsonderdoorgangen, meer groen en er komen zitplekken aan het Rijn-Schiekanaal aan weerszijden van de Lammebrug.

Visualisaties ontwerp

Met behulp van visualisaties is het ontwerp toegelicht. De visualisaties staan ook op de website, bekijk de 360 graden beelden van de Europaweg en het Lammenschansplein. Deze foto’s tonen op verschillende plekken de huidige en de toekomstige situatie en het beeld kan gedraaid en ingezoomd worden.

Partiële herziening provinciaal inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dinsdag 9 november 2021 de ontwerpbesluiten voor de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. Deze partiële herziening is nodig omdat enkele ontwerpwijzigingen voor het projectdeel N206 Europaweg niet passen in het huidige PIP RijnlandRoute. In deze toelichting staat meer informatie over de ontwerpwijzigingen en de inhoud van het ontwerp-PIP, dit is ook toegelicht tijdens de informatieavond.

Terinzagelegging

De ontwerpbesluiten van de partiële herziening van het inpassingsplan en de bijbehorende documenten liggen nog tot en met maandag 27 december 2021 ter inzage. In deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Meer informatie hierover staat op: Ter inzage: ontwerpbesluiten partiële herziening provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute onderdeel N206 Europaweg, het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder en het m.e.r.-beoordelingsbesluit – Provincie Zuid-Holland.

Na de ter inzage termijn worden eventuele zienswijzen op de ontwerpbesluiten behandeld en verwerkt in een ‘nota van antwoord’. Hierna nemen Provinciale Staten (PS) een definitief besluit. Vervolgens worden de partiële herziening van het PIP en de besluiten opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden eventueel een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit besluit.

Naar verwachting stellen PS medio zomer 2022 de partiële herziening van het PIP definitief vast.

Planning

De aanbesteding is de procedure voor het vinden van de aannemer die de werkzaamheden aan dit project gaat uitvoeren. Naar verwachting start de aanbesteding voor de Europaweg in het eerste kwartaal van 2022. De gunning staat gepland voor eind 2022.
Meer informatie over de planning staat op: Planning N206 Europaweg – RijnlandRoute.