Iets meer dan 100 men­sen volg­den maan­dag 29 novem­ber een digi­ta­le infor­ma­tie­avond over de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te. Tij­dens deze digi­ta­le bij­een­komst zijn omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den onder ande­re bij­ge­praat over het ont­werp van de Euro­pa­weg, de par­ti­ë­le her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan Rijn­land­Rou­te en de planning.

Ont­werp

De N206 Euro­pa­weg is een belang­rij­ke weg van en naar Lei­den en Voor­scho­ten. Op dit moment kun­nen de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein het hui­di­ge ver­keer niet aan. Hier­door staan er regel­ma­tig files. Daar­om ver­bre­den we de N206 Euro­pa­weg tus­sen het Lam­men­schans­plein en de A4. De Lam­me­brug wordt bre­der en hoger. Hier­door hoeft deze brug in de toe­komst min­der vaak open voor sche­pen. Door de aan­leg van een bus­strook op de Euro­pa­weg wordt de door­stro­ming van het OV bevor­derd. Ver­der wordt de Euro­pa­weg zo goed moge­lijk land­schap­pe­lijk inge­past, pas­send bij de pol­der met ver­bre­de ber­men en watergangen.
Het Lam­men­schans­plein wordt, ook al is het een ver­keers­plein, aan­trek­ke­lij­ker gemaakt voor fiet­sers en wan­de­laars. Er komen rui­me, over­zich­te­lij­ke fiets­on­der­door­gan­gen, meer groen en er komen zit­plek­ken aan het Rijn-Schie­ka­naal aan weers­zij­den van de Lammebrug.

Visu­a­li­sa­ties ontwerp

Met behulp van visu­a­li­sa­ties is het ont­werp toe­ge­licht. De visu­a­li­sa­ties staan ook op de web­si­te, bekijk de 360 gra­den beel­den van de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein. Deze foto’s tonen op ver­schil­len­de plek­ken de hui­di­ge en de toe­kom­sti­ge situ­a­tie en het beeld kan gedraaid en inge­zoomd worden.

Par­ti­ë­le her­zie­ning pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Gede­pu­teer­de Sta­ten van Zuid-Hol­land heb­ben dins­dag 9 novem­ber 2021 de ont­werp­be­slui­ten voor de par­ti­ë­le her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) Rijn­land­Rou­te vast­ge­steld. Deze par­ti­ë­le her­zie­ning is nodig omdat enke­le ont­werp­wij­zi­gin­gen voor het pro­ject­deel N206 Euro­pa­weg niet pas­sen in het hui­di­ge PIP Rijn­land­Rou­te. In deze toe­lich­ting staat meer infor­ma­tie over de ont­werp­wij­zi­gin­gen en de inhoud van het ont­werp-PIP, dit is ook toe­ge­licht tij­dens de informatieavond.

Terin­za­ge­leg­ging

De ont­werp­be­slui­ten van de par­ti­ë­le her­zie­ning van het inpas­sings­plan en de bij­be­ho­ren­de docu­men­ten lig­gen nog tot en met maan­dag 27 decem­ber 2021 ter inza­ge. In deze peri­o­de is het moge­lijk een ziens­wij­ze in te die­nen. Meer infor­ma­tie hier­over staat op: Ter inza­ge: ont­werp­be­slui­ten par­ti­ë­le her­zie­ning pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan Rijn­land­Rou­te onder­deel N206 Euro­pa­weg, het ont­werp­be­sluit hoge­re waar­den op grond van de Wet geluid­hin­der en het m.e.r.-beoordelingsbesluit - Pro­vin­cie Zuid-Holland.

Na de ter inza­ge ter­mijn wor­den even­tu­e­le ziens­wij­zen op de ont­werp­be­slui­ten behan­deld en ver­werkt in een ‘nota van ant­woord’. Hier­na nemen Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS) een defi­ni­tief besluit. Ver­vol­gens wor­den de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP en de beslui­ten opnieuw zes weken ter inza­ge gelegd. In deze peri­o­de kun­nen belang­heb­ben­den even­tu­eel een beroep instel­len bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te over dit besluit.

Naar ver­wach­ting stel­len PS medio zomer 2022 de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP defi­ni­tief vast.

Plan­ning

De aan­be­ste­ding is de pro­ce­du­re voor het vin­den van de aan­ne­mer die de werk­zaam­he­den aan dit pro­ject gaat uit­voe­ren. Naar ver­wach­ting start de aan­be­ste­ding voor de Euro­pa­weg in het eer­ste kwar­taal van 2022. De gun­ning staat gepland voor eind 2022.
Meer infor­ma­tie over de plan­ning staat op: Plan­ning N206 Euro­pa­weg - RijnlandRoute.