Wan­neer begin­nen de werk­zaam­he­den aan de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein? Hoe zit het met de bereik­baar­heid tij­dens de werk­zaam­he­den? Kan je tij­dens de werk­zaam­he­den over het Lam­men­schans­plein fiet­sen? Deze en ande­re vra­gen stel­den bezoe­kers tij­dens de infor­ma­tie­avond over de N206 Euro­pa­weg die vori­ge week plaats­vond. Zo’n 50 omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den stel­den hun vra­gen aan pro­ject­me­de­wer­kers. In een ande­re ruim­te gaf de land­schaps­ar­chi­tect van de Rijn­land­Rou­te een pre­sen­ta­tie over het bomen­com­pen­sa­tie­plan dat gemaakt is voor het nieu­we ont­werp van de Euro­pa­weg en het Lammenschansplein.

Op dit moment is nog niet bekend wan­neer de werk­zaam­he­den aan de Euro­pa­weg begin­nen. Begin 2023 start de aan­be­ste­ding, dit is de selec­tie­pro­ce­du­re voor het aan­trek­ken van een aan­ne­mer. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt. De pre­cie­ze bereik­baar­heid tij­dens de werk­zaam­he­den zijn nog niet bekend. Onder ande­re voor de bereik­baar­heid, omge­vings­hin­der en de vei­lig­heid tij­dens de werk­zaam­he­den wor­den er hoge eisen gesteld aan de toe­kom­sti­ge aannemer.

Bomen­kap

Tij­dens de pre­sen­ta­tie van de land­schaps­ar­chi­tect werd dui­de­lijk dat vrij­wel alle bomen langs de Euro­pa­weg weg moe­ten om ruim­te te maken voor de ver­bre­ding van de weg. Ook voor de her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein en de nieu­we Trek­vliet­brug en Lam­me­brug moe­ten bomen weg gehaald wor­den. Om deze kap te com­pen­se­ren is er, in over­leg met de gemeen­te Lei­den, een bomen­com­pen­sa­tie­plan gemaakt.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

In het bomen­com­pen­sa­tie­plan staat op wel­ke loca­ties, wel­ke bomen en strui­ken er geplant wor­den, even­als de aan­tal­len en maten. Bij de keu­ze voor boom- en struik­soor­ten is ook reke­ning gehou­den met kli­maat­ver­an­de­ring, de belan­gen van omwo­nen­den en het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit in het gebied.

Euro­pa­weg

In de hui­di­ge situ­a­tie staat aan weers­zij­den van de Euro­pa­weg een rij los­se bomen. Na de ver­bre­ding van de weg komen de mees­te terug te plan­ten bomen groeps­ge­wijs ter hoog­te van de bebou­wing aan de Vrou­wen­weg te staan.
De Vrou­wen­vaart nabij de Lam­me­brug schuift een stuk­je op in noor­de­lij­ke rich­ting. Hier­door ver­dwijnt alle groen op bei­de oevers. Op de nieu­we oevers komt een aan­tal gro­te boom- en struik­soor­ten terug, dit is nodig omdat hier een vlieg­rou­te voor vleer­mui­zen is.

Lam­men­schans­plein

Op en rond het Lam­men­schans­plein komen gro­te boom­soor­ten terug. Daar­bij is gelet op of ze hoog op het talud staan en dus tegen droog­te kun­nen of juist op plek­ken waar water blijft staan. Ook zijn er soor­ten geko­zen met bij­zon­de­re blad­kleur of vorm.

Pre­sen­ta­tie Bomencompensatieplan

In de pre­sen­ta­tie van het bomen­com­pen­sa­tie­plan dat tij­dens de infor­ma­tie­avond is toe­ge­licht staat onder ande­re op wel­ke loca­ties bomen en strui­ken weg moe­ten en waar de her­plant plaatsvindt.

Het vol­le­di­ge bomen­com­pen­sa­tie­plan is in te zien zodra de gemeen­te Lei­den de ver­gun­ning­aan­vraag voor de bomen­kap ter inza­ge legt.

Ver­gun­ning­aan­vraag voor bomenkap

Op basis van het ont­werp van de N206 Euro­pa­weg is onlangs een ver­gun­ning­aan­vraag voor de bomen­kap inge­diend bij de gemeen­te Lei­den. De ver­wach­ting is dat deze ver­gun­ning­aan­vraag nog dit jaar ter inza­ge komt bij de gemeen­te. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan maakt onder­deel uit van de aanvraag.

De N206 Euro­pa­weg wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lammenschansplein.

Op de hoog­te blijven?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.