In het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg in Lei­den vin­den nog tot en met juli werk­zaam­he­den plaats voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. In dit bericht lees je meer over de ver­leg­gin­gen: de aan­pak van het werk (fase­ring), wel­ke werk­zaam­he­den zijn afge­rond en wel­ke werk­zaam­he­den de komen­de maan­den plaatsvinden.

Ver­leg­gen kabels en leidingen

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de toe­kom­sti­ge werk­zaam­he­den aan de weg. Er lig­gen onder ande­re gas­lei­din­gen, water­lei­din­gen en elek­tri­ci­teits­ka­bels, maar ook tele­foon­ka­bels en kabels voor tele­vi­sie en inter­net. Het groot­ste deel van de ver­leg­gin­gen vindt plaats door mid­del van onder­grond­se (gestuur­de) boringen.

Com­plex

De 300 kabels en lei­din­gen die ver­legd moe­ten wor­den zijn van niet van één par­tij, er zijn veel ver­schil­len­de net­be­heer­ders in het gebied. Deze net­be­heer­ders stel­len ieder hun eigen eisen aan een aan­ne­mer om het werk uit te mogen voe­ren. Daar­naast zijn er ook werk­zaam­he­den die alleen de eigen dienst van een net­be­heer­der mag uit­voe­ren, enke­le voor­beel­den hier­van: het span­nings­loos stel­len van elek­tri­ci­teits­ka­bels en het bui­ten­dienst stel­len van een tele­c­om­rou­te. Dit alles maakt het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen in dit pro­ject erg complex.

Werk­zaam­he­den afge­lo­pen maanden

Dank­zij een lang­du­ri­ge voor­be­rei­ding is het gelukt om de ver­leg­gin­gen in drie fases te laten plaats­vin­den. Van juni tot novem­ber 2021 vond de eer­ste fase van de werk­zaam­he­den plaats: het maken van onder­grond­se gestuur­de borin­gen op tien loca­ties. Dank­zij die onder­grond­se borin­gen kun­nen de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand wor­den ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te worden.

Direct na de borin­gen, van­af eind augus­tus, is gestart met fase twee: één aan­ne­mer die voor drie par­tij­en werk­zaam­he­den uit­voert. Deze aan­ne­mer heeft lei­din­gen aan­ge­bracht voor net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de riolering).

Komen­de werkzaamheden

Begin april star­ten wij met fase drie van de ver­leg­gin­gen: dan gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de tele­com­be­drij­ven. Daar­naast wor­den er de komen­de peri­o­de nog “oude” kabels en lei­din­gen weg gehaald op ver­schil­len­de locaties.

De direc­te omge­ving wordt per brief geïn­for­meerd over waar en wan­neer er gewerkt wordt en wat dit voor omwo­nen­den bete­kent. De ver­wach­ting is dat de werk­zaam­he­den voor het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen nog plaats­vin­den tot de start van de bouw­vak in deze regio (tot en met juli a.s.).

Door de hoe­veel­heid en com­plexi­teit van de te ver­leg­gen kabels en lei­din­gen is het onver­mij­de­lijk om het werk in ver­schil­len­de fases uit te voe­ren Dank­zij een lang­du­ri­ge voor­be­rei­ding en mede­wer­king van alle par­tij­en heb­ben we deze ver­leg­gin­gen kun­nen beper­ken tot drie fases om daar­mee de hin­der zo veel als moge­lijk te beperken.