Voor het projectdeel N206 Europaweg van de RijnlandRoute wordt het provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan van de provincie) op een aantal onderdelen aangepast. Dinsdag 5 juli is het ontwerp inpassingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in oktober een definitief besluit. Daarnaast vinden er diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. In dit bericht lees je de laatste stand van zaken.

Aanpassen provinciaal inpassingsplan

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de Europaweg wordt op een aantal onderdelen aangepast, dit gebeurt middels een zogenoemde partiële herziening van het PIP. Eind 2021 stemden Gedeputeerde Staten in met alle ontwerpbesluiten voor deze herziening. Hierna volgde een terinzagelegging van de besluiten. De provincie ontving hierop 13 zienswijzen. De zienswijzen zijn behandeld en verwerkt in een ‘Nota van Antwoord’.

Deze nota is samen met de andere documenten op dinsdag 5 juli jl. vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De volgende stap is dat Provinciale Staten (PS) een definitief besluit nemen over de partiële herziening van het PIP, naar verwachting gebeurt dit in oktober.

Na de behandeling in PS worden de definitieve besluiten (incl. de Nota van Antwoord) opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden eventueel een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit besluit.

Bomencompensatieplan

Om ruimte te maken voor de aanleg van de RijnlandRoute worden langs de N206 Europaweg bomen gekapt. Om de kap te compenseren stelt de provincie in overleg met de gemeente Leiden een bomencompensatieplan op. In dit plan staat op welke locaties, welke bomen en struiken er geplant worden, evenals de aantallen en maten.

Vergunningaanvraag voor bomenkap

Op basis van het ontwerp van de nieuwe infrastructuur vinden er voorbereidingen plaats voor de vergunningaanvraag voor de bomenkap. Hiervoor is een inventarisatie van het groen nodig. Naast een boomtelling vanaf de grond heeft er ook een inventarisatie plaatsgevonden met een drone voor een totaaloverzicht. Deze inventarisatie is onderdeel van de vergunningaanvraag. De verwachting is dat deze vergunningaanvraag na de zomer ingediend wordt bij de gemeente Leiden. Het bomencompensatieplan is ook onderdeel van de vergunningaanvraag.

Kabels en Leidingen

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. Deze verleggingen zijn inmiddels bijna afgerond. De komende weken vinden er nog restwerkzaamheden plaats, het verkeer ondervindt nagenoeg geen overlast van deze werkzaamheden. De netbeheerders zullen na afronden van hun verlegwerkzaamheden op diverse locaties hun materieel afvoeren.

Start werkzaamheden

Het is de verwachting dat er begin 2023 gestart kan worden met de selectieprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.

De N206 Europaweg wordt verbreed, de indeling van wegen verbetert en er komen nieuwe bruggen en fiets- en wandelpaden rond het Lammenschansplein. Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.

Op de hoogte blijven?

Via deze website zijn de ontwikkelingen van de N206 Europaweg te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.