Voor het pro­ject­deel N206 Euro­pa­weg van de Rijn­land­Rou­te wordt het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (bestem­mings­plan van de pro­vin­cie) op een aan­tal onder­de­len aan­ge­past. Dins­dag 5 juli is het ont­werp inpas­sings­plan vast­ge­steld door Gede­pu­teer­de Sta­ten. Naar ver­wach­ting nemen Pro­vin­ci­a­le Sta­ten in okto­ber een defi­ni­tief besluit. Daar­naast vin­den er diver­se voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats. In dit bericht lees je de laat­ste stand van zaken.

Aan­pas­sen pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) voor de Euro­pa­weg wordt op een aan­tal onder­de­len aan­ge­past, dit gebeurt mid­dels een zoge­noem­de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP. Eind 2021 stem­den Gede­pu­teer­de Sta­ten in met alle ont­werp­be­slui­ten voor deze her­zie­ning. Hier­na volg­de een terin­za­ge­leg­ging van de beslui­ten. De pro­vin­cie ont­ving hier­op 13 ziens­wij­zen. De ziens­wij­zen zijn behan­deld en ver­werkt in een ‘Nota van Antwoord’.

Deze nota is samen met de ande­re docu­men­ten op dins­dag 5 juli jl. vast­ge­steld door Gede­pu­teer­de Sta­ten. De vol­gen­de stap is dat Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS) een defi­ni­tief besluit nemen over de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP, naar ver­wach­ting gebeurt dit in oktober.

Na de behan­de­ling in PS wor­den de defi­ni­tie­ve beslui­ten (incl. de Nota van Ant­woord) opnieuw zes weken ter inza­ge gelegd. In deze peri­o­de kun­nen belang­heb­ben­den even­tu­eel een beroep instel­len bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te over dit besluit.

Bomen­com­pen­sa­tie­plan

Om ruim­te te maken voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te wor­den langs de N206 Euro­pa­weg bomen gekapt. Om de kap te com­pen­se­ren stelt de pro­vin­cie in over­leg met de gemeen­te Lei­den een bomen­com­pen­sa­tie­plan op. In dit plan staat op wel­ke loca­ties, wel­ke bomen en strui­ken er geplant wor­den, even­als de aan­tal­len en maten.

Ver­gun­ning­aan­vraag voor bomenkap

Op basis van het ont­werp van de nieu­we infra­struc­tuur vin­den er voor­be­rei­din­gen plaats voor de ver­gun­ning­aan­vraag voor de bomen­kap. Hier­voor is een inven­ta­ri­sa­tie van het groen nodig. Naast een boom­tel­ling van­af de grond heeft er ook een inven­ta­ri­sa­tie plaats­ge­von­den met een dro­ne voor een totaal­over­zicht. Deze inven­ta­ri­sa­tie is onder­deel van de ver­gun­ning­aan­vraag. De ver­wach­ting is dat deze ver­gun­ning­aan­vraag na de zomer inge­diend wordt bij de gemeen­te Lei­den. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan is ook onder­deel van de vergunningaanvraag.

Kabels en Leidingen

In het pro­ject­ge­bied lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. Deze ver­leg­gin­gen zijn inmid­dels bij­na afge­rond. De komen­de weken vin­den er nog rest­werk­zaam­he­den plaats, het ver­keer onder­vindt nage­noeg geen over­last van deze werk­zaam­he­den. De net­be­heer­ders zul­len na afron­den van hun ver­leg­werk­zaam­he­den op diver­se loca­ties hun mate­ri­eel afvoeren.

Start werk­zaam­he­den

Het is de ver­wach­ting dat er begin 2023 gestart kan wor­den met de selec­tie­pro­ce­du­re voor het aan­trek­ken van een aan­ne­mer. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.

De N206 Euro­pa­weg wordt ver­breed, de inde­ling van wegen ver­be­tert en er komen nieu­we brug­gen en fiets- en wan­del­pa­den rond het Lam­men­schans­plein. Voor­dat de werk­zaam­he­den kun­nen begin­nen vin­den er voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats.

Op de hoog­te blijven?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen van de N206 Euro­pa­weg te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.