Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dinsdag 9 november 2021 de ontwerpbesluiten voor de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. Deze partiële herziening is nodig omdat enkele ontwerpwijzigingen voor het projectdeel N206 Europaweg niet passen in het huidige PIP RijnlandRoute. In dit nieuwsbericht staat meer informatie over het PIP, de besluiten, de terinzagelegging en de informatieavond die eind november plaatsvindt.

Provinciaal inpassingsplan

Een provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie. In december 2014 hebben Provinciale Staten het PIP RijnlandRoute vastgesteld. Het project N206 Europaweg is onderdeel van de RijnlandRoute en maakt ook deel uit van dit PIP. Door wijzigingen in het ontwerp van de N206 Europaweg en het Lammenschansplein moet het PIP voor dit projectdeel op een aantal punten worden aangepast.

In deze toelichting staat meer informatie over de ontwerpwijzigingen en de inhoud van het ontwerp-PIP.

Meerdere besluiten

Tegelijkertijd met het ontwerpbesluit voor de partiële herziening van het PIP hebben Gedeputeerde Staten nog twee besluiten vastgesteld:

 • M.e.r. beoordelingsbesluit
  M.e.r. staat voor milieueffectrapportage, een onderzoek dat de effecten van een plan of project op het milieu in beeld brengt. Voor het PIP RijnlandRoute (2014) is destijds een m.e.r. opgesteld. Voor de partiële herziening is geen nieuwe m.e.r. nodig, maar wel een m.e.r. beoordeling. Dit is een toets om te bepalen of er door de realisatie van het project mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Aangezien er uit het onderliggend onderzoek blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn is het besluit dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
 • Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
  Een onderdeel van een PIP is een akoestisch onderzoek (geluidsonderzoek). Naar aanleiding van het akoestisch onderzoek voor het PIP RijnlandRoute (2014) bleek destijds dat bij een aantal woningen de toegestane grenswaarden zou worden overschreden. Voor deze woningen is toen een hogere grenswaarde aangevraagd, dit betrof ook woningen in het projectgebied van de N206 Europaweg.

Voor het aangepaste ontwerp van de Europaweg en het Lammenschansplein is er opnieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek moeten hogere grenswaarden worden vastgesteld en hiervoor is het ontwerpbesluit genomen. Eigenaren van woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld worden hier apart over geïnformeerd.

Stukken ter inzage

Alle besluiten en bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage: van maandag 15 november tot en met maandag 27 december 2021. In deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen, dit kan onder andere digitaal via het zienswijzenformulier op www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage.

Digitaal

Vanaf maandag 15 november zijn de stukken digitaal in te zien:

Fysiek

Tijdens de terinzagelegging periode zijn de stukken fysiek in te zien op de volgende locaties:

 • Het Loket van de provincie Zuid-Holland
  adres: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
  open: maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
 • Informatiecentrum RijnlandRoute
  adres: Rietpolderweg 19, 2323 LL Leidschendam
  open: woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
 • Stadskantoor gemeente Leiden
  adres: Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
  open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, donderdag ook 17.00-20.00 uur en zaterdag 9.00-13.00 uur.
Informatieavond

Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom tijdens een informatieavond op maandag 29 november 2021.

* In verband met de huidige overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vindt de bijeenkomst over de N206 Europaweg digitaal plaats, en niet, zoals eerder aangekondigd, in het informatiecentrum. Meer informatie en aanmelden vind je in het nieuwsbericht over de informatieavond

Vervolg

Na de ter inzage termijn worden eventuele zienswijzen op de ontwerpbesluiten behandeld en verwerkt in een ‘nota van antwoord’. Hierna nemen Provinciale Staten (PS) een definitief besluit. Vervolgens worden de partiële herziening van het PIP en de besluiten opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden eventueel een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit besluit.

Naar verwachting stellen PS medio zomer 2022 de partiële herziening van het PIP definitief vast.

Op de hoogte blijven?

Via deze website zijn de ontwikkelingen te volgen. Ook is het mogelijk om te abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.