Gede­pu­teer­de Sta­ten van Zuid-Hol­land heb­ben dins­dag 9 novem­ber 2021 de ont­werp­be­slui­ten voor de par­ti­ë­le her­zie­ning van het pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) Rijn­land­Rou­te vast­ge­steld. Deze par­ti­ë­le her­zie­ning is nodig omdat enke­le ont­werp­wij­zi­gin­gen voor het pro­ject­deel N206 Euro­pa­weg niet pas­sen in het hui­di­ge PIP Rijn­land­Rou­te. In dit nieuws­be­richt staat meer infor­ma­tie over het PIP, de beslui­ten, de terin­za­ge­leg­ging en de infor­ma­tie­avond die eind novem­ber plaatsvindt.

Pro­vin­ci­aal inpassingsplan

Een pro­vin­ci­aal inpas­sings­plan (PIP) is een bestem­mings­plan dat is opge­steld door de pro­vin­cie. In decem­ber 2014 heb­ben Pro­vin­ci­a­le Sta­ten het PIP Rijn­land­Rou­te vast­ge­steld. Het pro­ject N206 Euro­pa­weg is onder­deel van de Rijn­land­Rou­te en maakt ook deel uit van dit PIP. Door wij­zi­gin­gen in het ont­werp van de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein moet het PIP voor dit pro­ject­deel op een aan­tal pun­ten wor­den aangepast.

In deze toe­lich­ting staat meer infor­ma­tie over de ont­werp­wij­zi­gin­gen en de inhoud van het ontwerp-PIP.

Meer­de­re besluiten

Tege­lij­ker­tijd met het ont­werp­be­sluit voor de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten nog twee beslui­ten vastgesteld:

 • M.e.r. beoor­de­lings­be­sluit
  M.e.r. staat voor mili­eu­ef­fect­rap­por­ta­ge, een onder­zoek dat de effec­ten van een plan of pro­ject op het mili­eu in beeld brengt. Voor het PIP Rijn­land­Rou­te (2014) is des­tijds een m.e.r. opge­steld. Voor de par­ti­ë­le her­zie­ning is geen nieu­we m.e.r. nodig, maar wel een m.e.r. beoor­de­ling. Dit is een toets om te bepa­len of er door de rea­li­sa­tie van het pro­ject moge­lij­ke belang­rij­ke nade­li­ge mili­eu­ge­vol­gen kun­nen optre­den. Aan­ge­zien er uit het onder­lig­gend onder­zoek blijkt dat er geen belang­rij­ke nade­li­ge gevol­gen voor het mili­eu te ver­wach­ten zijn is het besluit dat er geen mili­eu­ef­fect­rap­port hoeft te wor­den opgesteld.
 • Ont­werp­be­sluit hoge­re grenswaarden
  Een onder­deel van een PIP is een akoes­tisch onder­zoek (geluids­on­der­zoek). Naar aan­lei­ding van het akoes­tisch onder­zoek voor het PIP Rijn­land­Rou­te (2014) bleek des­tijds dat bij een aan­tal wonin­gen de toe­ge­sta­ne grens­waar­den zou wor­den over­schre­den. Voor deze wonin­gen is toen een hoge­re grens­waar­de aan­ge­vraagd, dit betrof ook wonin­gen in het pro­ject­ge­bied van de N206 Europaweg.

Voor het aan­ge­pas­te ont­werp van de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein is er opnieuw akoes­tisch onder­zoek uit­ge­voerd. Op basis van dit onder­zoek moe­ten hoge­re grens­waar­den wor­den vast­ge­steld en hier­voor is het ont­werp­be­sluit geno­men. Eige­na­ren van wonin­gen waar­voor een hoge­re grens­waar­de wordt vast­ge­steld wor­den hier apart over geïnformeerd.

Stuk­ken ter inzage

Alle beslui­ten en bij­be­ho­ren­de docu­men­ten lig­gen zes weken ter inza­ge: van maan­dag 15 novem­ber tot en met maan­dag 27 decem­ber 2021. In deze peri­o­de is het moge­lijk een ziens­wij­ze in te die­nen, dit kan onder ande­re digi­taal via het ziens­wij­zen­for­mu­lier op www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage.

Digi­taal

Van­af maan­dag 15 novem­ber zijn de stuk­ken digi­taal in te zien:

Fysiek

Tij­dens de terin­za­ge­leg­ging peri­o­de zijn de stuk­ken fysiek in te zien op de vol­gen­de locaties:

 • Het Loket van de pro­vin­cie Zuid-Holland
  adres: Zuid-Hol­land­plein 1, 2596 AW Den Haag
  open: maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 9.00 en 17.00 uur.
 • Infor­ma­tie­cen­trum RijnlandRoute
  adres: Riet­pol­der­weg 19, 2323 LL Leidschendam
  open: woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur.
 • Stads­kan­toor gemeen­te Leiden
  adres: Bar­gel­aan 190, 2333 CW Leiden
  open: maan­dag t/​m vrij­dag 9.00-17.00 uur, don­der­dag ook 17.00-20.00 uur en zater­dag 9.00-13.00 uur.
Infor­ma­tie­avond

Omwo­nen­den en ande­re geïn­te­res­seer­den zijn van har­te wel­kom tij­dens een infor­ma­tie­avond op maan­dag 29 novem­ber 2021.

* In ver­band met de hui­di­ge over­heids­richt­lij­nen om ver­de­re ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus te voor­ko­men, vindt de bij­een­komst over de N206 Euro­pa­weg digi­taal plaats, en niet, zoals eer­der aan­ge­kon­digd, in het infor­ma­tie­cen­trum. Meer infor­ma­tie en aan­mel­den vind je in het nieuws­be­richt over de infor­ma­tie­avond

Ver­volg

Na de ter inza­ge ter­mijn wor­den even­tu­e­le ziens­wij­zen op de ont­werp­be­slui­ten behan­deld en ver­werkt in een ‘nota van ant­woord’. Hier­na nemen Pro­vin­ci­a­le Sta­ten (PS) een defi­ni­tief besluit. Ver­vol­gens wor­den de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP en de beslui­ten opnieuw zes weken ter inza­ge gelegd. In deze peri­o­de kun­nen belang­heb­ben­den even­tu­eel een beroep instel­len bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te over dit besluit.

Naar ver­wach­ting stel­len PS medio zomer 2022 de par­ti­ë­le her­zie­ning van het PIP defi­ni­tief vast.

Op de hoog­te blijven?

Via deze web­si­te zijn de ont­wik­ke­lin­gen te vol­gen. Ook is het moge­lijk om te abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter, Lin­kedIn en Inst­agram.