Sinds van­mor­gen rijdt het ver­keer op de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen over de nieu­we Toren­vliet­brug. Het afge­lo­pen week­end ver­wij­der­de aan­ne­mer Bos­ka­lis o.a. het beweeg­ba­re deel (val) van de oude Toren­vliet­brug. Bij de aan­slui­ting Lei­den-West asfal­teer­de aan­ne­mer Comol5 o.a. de fiets­tun­nel en plaatste de defi­ni­tie­ve beweg­wij­ze­ring. De werk­zaam­he­den op en nabij de Toren­vliet­brug von­den plaats op de grens tus­sen twee pro­ject­de­len met elk hun eigen aan­ne­mer. Comol5 en Bos­ka­lis com­bi­neer­den hun werk om de hin­der voor ver­keer en omge­ving zoveel moge­lijk te beperken.

Time­lap­se video

In deze time­lap­se video zie je hoe het sta­len val (het beweeg­ba­re deel van de brug) van de oude Toren­vliet­brug - met een gewicht van 117 ton - in delen wordt gesne­den en ver­wij­derd. In de plaats van het val komen beton­nen lig­gers, waar­na de brug nog vele jaren als vas­te brug door het leven zal gaan. De komen­de maan­den krijgt de brug een meta­mor­fo­se, zodat bei­de brug­gen dezelf­de uit­stra­ling krij­gen met dezelf­de levensduur.

..
Op de foto’s zie je de werk­zaam­he­den op en bij de Toren­vliet­brug en bij aan­slui­ting Leiden-West.