Een goed voor­beeld van inno­va­tie­ve oplos­sin­gen in de infra­struc­tuur is toe­ge­past in de Rijn­land­Rou­te. In opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft Comol5 een unie­ke ver­keers­op­los­sing toe­ge­past om de aan­slui­ting Lei­den-West bereik­baar te hou­den tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te: een gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting, offi­ci­eel ‘Diver­ging Dia­mond Inter­chan­ge’ genaamd (DDI).

Ange­lo van Turen­hout van Comol5: “Op dit tij­de­lij­ke kruis­punt sor­teert het ver­keer eer­der links voor en rijdt hier­door over een kor­te leng­te aan de lin­ker­kant van de weg. Er blij­ven 2 x 2 rij­ba­nen voor gemo­to­ri­seerd ver­keer. Deze tij­de­lij­ke situ­a­tie duurt tot eind 2021.

Een tij­de­lij­ke maat­re­gel die voor­tref­fe­lijk zijn werk doet

Het voor­deel van de DDI is ook dat er met min­der asfalt een bete­re door­stro­ming bewerk­stel­ligd kon wor­den. Min­der ruim­te met een maxi­maal effect. In Neder­land is dit de eer­ste keer dat een DDI is toe­ge­past. Het toe­pas­sen van de DDI als tij­de­lij­ke oplos­sing is een goe­de gele­gen­heid om erva­ring met deze kruis­punt­vorm op te doen. Van Turen­hout: “Het is mak­ke­lijk voor de pro­vin­cie als weg­be­heer­der om de wer­king te beoor­de­len. De defi­ni­tie­ve situ­a­tie wordt aan­ge­legd con­form het tra­cé­be­sluit, maar je leert samen over het func­ti­o­ne­ren van de DDI en dat geeft de hand­vat­ten om dit con­cept even­tu­eel ook elders toe te pas­sen. Boven­dien past het ook heel goed in een stre­ven naar duur­zaam­heid.

Even wen­nen

Uiter­aard was het behoor­lijk wen­nen voor de weg­ge­brui­kers, maar tot ieders ver­ras­sing zijn er amper klach­ten bin­nen­ge­ko­men. De eer­ste kruis­pun­ten – met daar­bij het wis­se­len van rij­baan - zijn gere­geld door ver­keers­lich­ten. Voor die ver­keers­lich­ten moet je nu al goed voor­sor­te­ren. Een situ­a­tie waar auto­mo­bi­lis­ten aan moesten wen­nen, was bij­voor­beeld het rechts­af slaan rich­ting Den Haag, als je uit Kat­wijk komt. Ver­keer moet nu rechts afslaan, ter­wijl dat voor­heen altijd links­af was. De uit­da­ging werd nog com­plexer door de paral­lel­le rij­ba­nen van­uit Lei­den en het feit dat aan de West­kant een ander kruis­punt dicht op de DDI zit.

Goe­de com­mu­ni­ca­tie is het hal­ve werk

In de eer­ste weken van de open­stel­ling is er veel eva­lu­a­tie geweest met de poli­tie, de weg­be­heer­der en de aan­ne­mer. “Door al voor de open­stel­ling goed te com­mu­ni­ce­ren en te over­leg­gen, zijn voor­af al veel pro­ble­men opge­lost. Arri­va had zelfs al simu­la­tie­film­pjes ver­spreid onder de bus­chauf­feurs, zodat ze goed besla­gen ten ijs zou­den komen”, zegt Van Turen­hout. “De DDI heb­ben voor­af vir­tu­eel nage­bouwd en getest met alle belang­heb­ben­den. De belij­ning, de bor­den, de ver­keers­lich­ten, het weg­ge­drag van het voer­tuig. Wer­ke­lijk alles werd mee­ge­no­men in de simu­la­tie. Dat lever­de ons goe­de inzich­ten op aan de hand waar­van we de nodi­ge aan­pas­sin­gen heb­ben kun­nen doen.

Zelf situ­a­tie­film­pjes van de DDI bekij­ken? Op de pagi­na Dia­man­taan­slui­ting staan een aan­tal video’s met rou­tes door de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting Leiden-West.

Je keert hier op de weg. Mag dat?”

De angst voor fou­ten door weg­ge­brui­kers bleek onge­grond. “Wel heb­ben we een aan­tal keer­be­we­gin­gen gezien, met name aan de Leid­se kant”, zegt Van Turen­hout. Inmid­dels lig­gen er offi­ci­ë­le eva­lu­a­tie­rap­por­ten, die een peri­o­de van 3 maan­den na de open­stel­ling beslaan. Van Turen­hout: “Bij de aan­pas­sin­gen die we heb­ben gedaan aan de DDI zijn ook deze eva­lu­a­ties mee­ge­no­men. Zo heb­ben we de VRI kun­nen opti­ma­li­se­ren, op basis van ver­an­de­ren­de cij­fers. Ook heb­ben we heb­ben ervoor gezorgd dat de DDI van­af de dag van open­stel­ling al vol­le­dig aan­we­zig was in de gro­te navi­ga­tie appli­ca­ties. Goog­le Maps, Waze, TomTom en Apple Maps zijn vol­le­dig up to date. Dat maakt het nog gemak­ke­lij­ker om com­for­ta­bel gebruik te maken van de DDI.

DDI in actie

In de vier­de afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West, neemt pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest je mee naar de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting. Bekijk het inter­view met Ange­lo van Turen­hout van­af 1.58 min. 

Bron: GWW arti­kel — Jan Mol