Op zater­dag 24 en zon­dag 25 okto­ber vin­den er tus­sen 8.00u en 19.00u hei­werk­zaam­he­den plaats bij het via­duct Ples­man­laan bij de A44. In totaal wor­den er 20 fun­de­rings­pa­len geheid, wat per paal ca. 10 minu­ten duurt. Om het werk vei­lig uit te kun­nen voe­ren, is het nood­za­ke­lijk in bei­de rich­tin­gen 1 rij­baan af te zet­ten op de Ples­man­laan. De capa­ci­teit van de weg wordt hier­door beperkt, maar alle rich­tin­gen zijn wel bereikbaar.

Omdat er een rij­baan­af­zet­ting nodig is, kun­nen we deze werk­zaam­he­den alleen uit­voe­ren in het week­end omdat er dan min­der ver­keer is.