In de maanden oktober en november voert Boskalis diverse werkzaamheden uit, ter voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke verlegging en definitieve verbreding en verdieping van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Voor dit werk zijn verschillende vergunningen verleend. Een aantal hiervan is onherroepelijk. De werkzaamheden die hieronder vallen, kunnen dus uitgevoerd worden. Tegen drie vergunningen lopen nog beroepsprocedures, zoals vermeld in het bericht over de behandeling van de beroepen en voorlopige voorzieningen over de omgevingsvergunningen. Voor de uitvoering van een deel van deze werkzaamheden waarvoor al een onherroepelijke vergunning was, is vanuit de omgeving aan de Raad van State gevraagd een ordemaatregel toe te passen; daarmee zou dit werk worden stilgelegd. De Raad van State heeft dit verzoek op 21 oktober jl. afgewezen. Voor de behandeling van de voorlopige voorzieningen voor de omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg, heeft de Raad van State op 3 november a.s. een zitting ingepland. Naar verwachting neemt de Raad van State binnen 2 weken na deze zitting een besluit. De Raad van State doet naar verwachting in het voorjaar van 2021 een uitspraak in de beroepsprocedure.

Verzoek ordemaatregel en werkzaamheden oktober

De Raad van State heeft op 21 oktober besloten om het verzoek om een ordemaatregel, die o.a. tegen het dempen van de watergang en het verplaatsen van dieren was aangevraagd, af te wijzen. Deze werkzaamheden waren al onherroepelijk vergund en maakten geen onderdeel uit van de omgevingsvergunningen waartegen de beroepsprocedure loopt. Dit betekent dat Boskalis de werkzaamheden in de parkstrook kan uitvoeren, zoals beschreven in het eerdere bericht. De werkzaamheden voor met name het verplaatsen van beschermde diersoorten kunnen vanuit ecologisch oogpunt niet wachten tot na de uitspraak van de rechter over de beroepen en voorlopige voorzieningen voor de omgevingsvergunningen. Deze werkzaamheden moeten namelijk plaatsvinden voorafgaand aan de aanleg van de tijdelijke verlegging van de N206. Bij een latere start van het verplaatsen van de beschermde diersoorten mogen deze werkzaamheden namelijk pas weer in het voorjaar 2021 uitgevoerd worden en dit zou voor veel vertraging zorgen.

Omdat Boskalis het besluit van de Raad van State over het verzoek om een ordemaatregel heeft afgewacht, schuift de planning van deze werkzaamheden op. Het verplaatsen van beschermde diersoorten en het baggeren van de watergang start op maandag 26 oktober a.s. en duurt twee weken. In deze periode kan het fietspad in de parkzone tussen het Achterwegviaduct en de N206 ter hoogte van de Asterstraat niet meer gebruikt worden. Fietsers worden omgeleid, zoals aangegeven in het vorige bericht.

De werkzaamheden voor de bouw in- en uitrit van de N206 op de parkzone ter hoogte van Molenwijk zijn inmiddels afgerond. Dit geldt ook voor de asfalteringswerkzaamheden voor de verlegging van de Voorschoterweg onder de Torenvlietbrug. De werkzaamheden voor de tijdelijke Torenvlietslaan zijn nog in uitvoering. De bouw in- en uitritten nabij de Torenvlietbrug worden op 5 november geasfalteerd. Voor meer informatie over deze werkzaamheden, verwijzen wij u naar het eerdere bericht.

Behandeling voorlopige voorzieningen omgevingsvergunning tijdelijke N206

Eerder kon u lezen dat de werkzaamheden in de parkstrook werkzaamheden zijn waar geen vergunning voor nodig is, of waar al een vergunning voor is verleend. Werkzaamheden die vallen onder de omgevingsvergunningen waartegen nog een juridische procedure loopt, worden vóór het besluit van de Raad van State over de voorlopige voorziening niet uitgevoerd. Naar verwachting neemt de Raad van State binnen 2 weken na de zitting van 3 november een besluit.

Werkzaamheden in november en afsluiting fietspad

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State worden in november ook de volgende vervolgwerkzaamheden opgepakt waarbij het fietspad in de parkzone voorlopig afgesloten blijft. Fietsers worden omgeleid, zoals aangegeven in het vorige bericht.

 • Kabels en leidingen naast het bestaande fietspad worden omgelegd (dit is onafhankelijk van de uitspraak van de Raad van State).
 • Een deel van het fietspad moet hiervoor worden opgebroken (dit is onafhankelijk van de uitspraak van de Raad van State).
 • De watergang in de parkstrook wordt opgeschoond om die vervolgens te dempen en voorbelasting aan te brengen.
 • Indien de Raad van State de voorlopige voorziening tegen de kapvergunning afwijst, zal ook gestart worden met de benodigde kap van bomen.

In november wordt verder gewerkt aan de inrichting van de bouwplaats voor de Torenvlietbrug, aan de Rijnhofwegzijde. Rondom de Torenvlietbrug wordt een aantal bouwin- en uitritten aangelegd, deze bouwin- en uitritten en de verkeersfasering op de Rhijnhofweg worden op 5 november geasfalteerd. Er zijn verder diverse werkzaamheden nodig ter voorbereiding op het heien van palen voor de tweede, nieuwe, Torenvlietbrug. Deze werkzaamheden houden onder andere in:

 • Op maandag 26 oktober aanstaande wordt aan de oostzijde van de Oude Rijn (gemeente Oegstgeest) gestart met het plaatsen van bouwhekken, het verwijderen van lichtmasten, het inrichten van bouwwegen en het omleggen van het voetpad. De bereikbaarheid van langzaam- en gemotoriseerd verkeer op de Rhijnhofweg is en blijft gewaarborgd.
 • In de eerste week van november worden voorbereidingen getroffen om de verkeersfasering op 5 november ‘s nachts te kunnen asfalteren. Vervolgens worden barriers geplaatst zodat het verkeer veilig afgeschermd is van de fietsers en voetgangers op de Rhijnhofweg.
 • Vanaf medio november worden een aantal heiplateaus gecreëerd met bouwwegen er naar toe.
 • Eind november starten de werkzaamheden voor het heien van palen voor de tweede, nieuwe, Torenvlietburg.
Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg, maakt Boskalis gebruik van de BouwApp. Via deze app wordt u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen gebracht. Daarnaast kunt u makkelijk contact met Boskalis opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Hoe installeert u de BouwApp:
 1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) of door de QR-code te scannen
 2. Ga naar ‘zoek project’
 3. Zoek op “Tjalmaweg”
 4. Selecteer project
 5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’

QR code bouwapp