In de maan­den okto­ber en novem­ber voert Bos­ka­lis diver­se werk­zaam­he­den uit, ter voor­be­rei­ding op de aan­leg van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging en defi­ni­tie­ve ver­bre­ding en ver­die­ping van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Voor dit werk zijn ver­schil­len­de ver­gun­nin­gen ver­leend. Een aan­tal hier­van is onher­roe­pe­lijk. De werk­zaam­he­den die hier­on­der val­len, kun­nen dus uit­ge­voerd wor­den. Tegen drie ver­gun­nin­gen lopen nog beroeps­pro­ce­du­res, zoals ver­meld in het bericht over de behan­de­ling van de beroe­pen en voor­lo­pi­ge voor­zie­nin­gen over de omge­vings­ver­gun­nin­gen. Voor de uit­voe­ring van een deel van deze werk­zaam­he­den waar­voor al een onher­roe­pe­lij­ke ver­gun­ning was, is van­uit de omge­ving aan de Raad van Sta­te gevraagd een orde­maat­re­gel toe te pas­sen; daar­mee zou dit werk wor­den stil­ge­legd. De Raad van Sta­te heeft dit ver­zoek op 21 okto­ber jl. afge­we­zen. Voor de behan­de­ling van de voor­lo­pi­ge voor­zie­nin­gen voor de omge­vings­ver­gun­nin­gen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg, heeft de Raad van Sta­te op 3 novem­ber a.s. een zit­ting inge­pland. Naar ver­wach­ting neemt de Raad van Sta­te bin­nen 2 weken na deze zit­ting een besluit. De Raad van Sta­te doet naar ver­wach­ting in het voor­jaar van 2021 een uit­spraak in de beroepsprocedure.

Ver­zoek orde­maat­re­gel en werk­zaam­he­den oktober

De Raad van Sta­te heeft op 21 okto­ber beslo­ten om het ver­zoek om een orde­maat­re­gel, die o.a. tegen het dem­pen van de water­gang en het ver­plaat­sen van die­ren was aan­ge­vraagd, af te wij­zen. Deze werk­zaam­he­den waren al onher­roe­pe­lijk ver­gund en maak­ten geen onder­deel uit van de omge­vings­ver­gun­nin­gen waar­te­gen de beroeps­pro­ce­du­re loopt. Dit bete­kent dat Bos­ka­lis de werk­zaam­he­den in de park­strook kan uit­voe­ren, zoals beschre­ven in het eer­de­re bericht. De werk­zaam­he­den voor met name het ver­plaat­sen van bescherm­de dier­soor­ten kun­nen van­uit eco­lo­gisch oog­punt niet wach­ten tot na de uit­spraak van de rech­ter over de beroe­pen en voor­lo­pi­ge voor­zie­nin­gen voor de omge­vings­ver­gun­nin­gen. Deze werk­zaam­he­den moe­ten name­lijk plaats­vin­den voor­af­gaand aan de aan­leg van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. Bij een late­re start van het ver­plaat­sen van de bescherm­de dier­soor­ten mogen deze werk­zaam­he­den name­lijk pas weer in het voor­jaar 2021 uit­ge­voerd wor­den en dit zou voor veel ver­tra­ging zorgen.

Omdat Bos­ka­lis het besluit van de Raad van Sta­te over het ver­zoek om een orde­maat­re­gel heeft afge­wacht, schuift de plan­ning van deze werk­zaam­he­den op. Het ver­plaat­sen van bescherm­de dier­soor­ten en het bag­ge­ren van de water­gang start op maan­dag 26 okto­ber a.s. en duurt twee weken. In deze peri­o­de kan het fiets­pad in de parkzo­ne tus­sen het Ach­ter­weg­vi­a­duct en de N206 ter hoog­te van de Aster­straat niet meer gebruikt wor­den. Fiet­sers wor­den omge­leid, zoals aan­ge­ge­ven in het vori­ge bericht.

De werk­zaam­he­den voor de bouw in- en uit­rit van de N206 op de parkzo­ne ter hoog­te van Molen­wijk zijn inmid­dels afge­rond. Dit geldt ook voor de asfal­te­rings­werk­zaam­he­den voor de ver­leg­ging van de Voor­scho­ter­weg onder de Toren­vliet­brug. De werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke Toren­vliet­slaan zijn nog in uit­voe­ring. De bouw in- en uit­rit­ten nabij de Toren­vliet­brug wor­den op 5 novem­ber geas­fal­teerd. Voor meer infor­ma­tie over deze werk­zaam­he­den, ver­wij­zen wij u naar het eer­de­re bericht.

Behan­de­ling voor­lo­pi­ge voor­zie­nin­gen omge­vings­ver­gun­ning tij­de­lij­ke N206

Eer­der kon u lezen dat de werk­zaam­he­den in de park­strook werk­zaam­he­den zijn waar geen ver­gun­ning voor nodig is, of waar al een ver­gun­ning voor is ver­leend. Werk­zaam­he­den die val­len onder de omge­vings­ver­gun­nin­gen waar­te­gen nog een juri­di­sche pro­ce­du­re loopt, wor­den vóór het besluit van de Raad van Sta­te over de voor­lo­pi­ge voor­zie­ning niet uit­ge­voerd. Naar ver­wach­ting neemt de Raad van Sta­te bin­nen 2 weken na de zit­ting van 3 novem­ber een besluit.

Werk­zaam­he­den in novem­ber en afslui­ting fietspad

Afhan­ke­lijk van de uit­spraak van de Raad van Sta­te wor­den in novem­ber ook de vol­gen­de ver­volg­werk­zaam­he­den opge­pakt waar­bij het fiets­pad in de parkzo­ne voor­lo­pig afge­slo­ten blijft. Fiet­sers wor­den omge­leid, zoals aan­ge­ge­ven in het vori­ge bericht.

 • Kabels en lei­din­gen naast het bestaan­de fiets­pad wor­den omge­legd (dit is onaf­han­ke­lijk van de uit­spraak van de Raad van State).
 • Een deel van het fiets­pad moet hier­voor wor­den opge­bro­ken (dit is onaf­han­ke­lijk van de uit­spraak van de Raad van State).
 • De water­gang in de park­strook wordt opge­schoond om die ver­vol­gens te dem­pen en voor­be­las­ting aan te brengen.
 • Indien de Raad van Sta­te de voor­lo­pi­ge voor­zie­ning tegen de kap­ver­gun­ning afwijst, zal ook gestart wor­den met de beno­dig­de kap van bomen.

In novem­ber wordt ver­der gewerkt aan de inrich­ting van de bouw­plaats voor de Toren­vliet­brug, aan de Rijn­hof­weg­zij­de. Rond­om de Toren­vliet­brug wordt een aan­tal bou­win- en uit­rit­ten aan­ge­legd, deze bou­win- en uit­rit­ten en de ver­keers­fa­se­ring op de Rhijn­hof­weg wor­den op 5 novem­ber geas­fal­teerd. Er zijn ver­der diver­se werk­zaam­he­den nodig ter voor­be­rei­ding op het hei­en van palen voor de twee­de, nieu­we, Toren­vliet­brug. Deze werk­zaam­he­den hou­den onder ande­re in:

 • Op maan­dag 26 okto­ber aan­staan­de wordt aan de oost­zij­de van de Oude Rijn (gemeen­te Oegst­geest) gestart met het plaat­sen van bouw­hek­ken, het ver­wij­de­ren van licht­mas­ten, het inrich­ten van bouw­we­gen en het omleg­gen van het voet­pad. De bereik­baar­heid van lang­zaam- en gemo­to­ri­seerd ver­keer op de Rhijn­hof­weg is en blijft gewaarborgd.
 • In de eer­ste week van novem­ber wor­den voor­be­rei­din­gen getrof­fen om de ver­keers­fa­se­ring op 5 novem­ber ‘s nachts te kun­nen asfal­te­ren. Ver­vol­gens wor­den bar­riers geplaatst zodat het ver­keer vei­lig afge­schermd is van de fiet­sers en voet­gan­gers op de Rhijnhofweg.
 • Van­af medio novem­ber wor­den een aan­tal hei­pla­teaus gecre­ëerd met bouw­we­gen er naar toe.
 • Eind novem­ber star­ten de werk­zaam­he­den voor het hei­en van palen voor de twee­de, nieu­we, Torenvlietburg.
Down­load de BouwApp

Tij­dens de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, maakt Bos­ka­lis gebruik van de Bou­w­App. Via deze app wordt u direct op de hoog­te van werk­zaam­he­den en ande­re ont­wik­ke­lin­gen gebracht. Daar­naast kunt u mak­ke­lijk con­tact met Bos­ka­lis opne­men als u vra­gen of opmer­kin­gen heeft.

Hoe instal­leert u de BouwApp:
 1. Down­load de Bou­w­App gra­tis in de app­sto­re (Goog­le, Apple of Win­dows) of door de QR-code te scannen
 2. Ga naar ‘zoek project’
 3. Zoek op “Tjal­ma­weg”
 4. Selec­teer project
 5. Klik op ‘Toe­voe­gen aan favorieten’

QR code bouwapp