In de maand oktober voert Boskalis diverse werkzaamheden uit, ter voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke verlegging en definitieve realisatie van de N206. Een aantal werkzaamheden voor de tijdelijke verlegging van de N206 kan doorgaan, zoals vermeld in het bericht over de behandeling van de beroepen en voorlopige voorzieningen betreffende de omgevingsvergunningen door de Raad van State.

Verplaatsen beschermde diersoorten

Op de locatie van de huidige watergang in de parkzone is de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg voorzien, en in de definitieve situatie het snelfietspad. Hiervoor moet de watergang opgeschoond worden , en op een later moment worden gedempt.

Uit onderzoek blijkt dat in de watergangen in het park de volgende diersoorten voorkomen: platte schijfhoren (slakje), bittervoorn en kleine modderkruiper (vissen). Deze soorten worden voorafgaand aan het opschonen en dempen van de watergang, uit de watergang gehaald en naar een nieuw leefgebied gebracht. Het verhuizen van deze dieren wordt uitgevoerd vanaf 19 oktober en onder begeleiding van een ecoloog. Boskalis verhuist ze naar nieuw leefgebied in de Molenblokpolder ten zuiden van de N206. Dit doen zij o.a. door een deel van de bestaande watervegetatie en baggerlaag uit de watergang te halen en in de nieuw gegraven watergang terug te plaatsen. Op deze manier krijgen de dieren weer een nieuw plekje tussen andere soortgenoten die al voorkomen in de Molenblokpolder.

Baggeren watergang

Nadat de dieren uit de watergang verhuisd zijn, wordt de watergang verder uitgebaggerd. Op de bodem van de sloten in de parkzone, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten, zand en slib. Om de waterdiepte te waarborgen en in een later stadium gesteld te staan voor het dempen van de watergang ten behoeve van de tijdelijke N206, moet deze baggerlaag worden verwijderd. Op 19 oktober start Boskalis ook met het baggeren van de watergang. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken en vinden overdag plaats.

Locatie van de baggerwerkzaamheden

Locatie van de baggerwerkzaamheden (in de parkstrook)

Omleidingsroute voor fietsers

Tijdens de baggerwerkzaamheden, vanaf 19 oktober naar verwachting drie weken, kan het fietspad in de parkzone tussen het Achterwegviaduct en de N206 ter hoogte van de Asterstraat niet gebruikt worden. Voor de aan- en afvoer en verwerking van materialen alsmede de benodigde transportbewegingen, moet gebruik gemaakt worden van het fietspad. Het is voor fietsers in deze periode niet veilig om daar langs te rijden. Daarom worden voor fietsers omleidingsroutes ingesteld, die zijn afgestemd met de gemeente. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven.

Omleidingsroutes fietsers
Aanleg bouwin- en uitritten

Voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen en de bereikbaarheid van de bouwplaatsen wordt gebruik gemaakt van bouwwegen en bouwin- en uitritten. Zo scheidt Boskalis zoveel mogelijk het bouwverkeer van het gewone verkeer. De volgende bouwin- en uitritten worden de aankomende weken ingericht:

Locaties van de bouwin- en uitritten

Locaties van de bouwin- en uitritten die in oktober aangelegd worden

Bouwin- en uitrit van de N206 op de parkzone ter hoogte van Molenwijk

Van maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober wordt tussen 19.00 uur en 07.00 uur gewerkt aan deze bouwin- en uitrit. Hierdoor heeft het bouwverkeer op een veilige manier toegang tot de parkzone voor werkzaamheden aan de tijdelijke N206. In de laatste nacht wordt er geasfalteerd.

Bouwin- en uitrit nabij de Torenvlietbrug

Boskalis is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de verdubbeling van de Torenvlietbrug. Hiervoor moet het bouwverkeer naar diverse locaties rijden. Onder de Torenvlietbrug worden twee bouwin- en uitritten ingericht die aansluiten op de Voorschoterweg en de Rhijnhofweg. En op de Torenvlietbrug zelf wordt een bouwuitrit vanaf de N206 voor werkverkeer ter hoogte van de bestaande bushalte gebouwd en geasfalteerd. De Rhijnhofweg wordt plaatselijk verbreed ten behoeve van toekomstige werkzaamheden aan de landhoofden van de brug. Deze werkzaamheden worden overdag op donderdag 5 november uitgevoerd.

Verlegging Voorschoterweg onder de Torenvlietbrug

Om ervoor te zorgen dat alle verkeer over de Voorschoterweg tijdens de werkzaamheden door kan rijden, wordt een deel van de huidige Voorschoterweg onder het bestaande viaduct een stukje verlegd en geasfalteerd. Dit gebeurt in de nacht van donderdag 15 oktober tussen 19.00 uur en vrijdag 16 oktober (uiterlijk) 07.00 uur, om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de weggebruikers. Op de Voorschoterweg blijft tijdens de werkzaamheden één rijbaan beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen ook doorrijden. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Omwonenden kunnen mogelijk geluidsoverlast ervaren van de genoemde asfalteringswerkzaamheden door de bekende ‘achteruitrijsignalering’ van vrachtwagens en machines. Deze kunnen als hinderlijk worden ervaren, maar zijn noodzakelijk voor de veiligheid van de medewerkers van Boskalis en de omgeving.

Werkzaamheden tijdelijke Torenvlietslaan

De Torenvlietslaan wordt tijdelijk verlegd tussen het nieuwe “brandweerpad” en het Achterwegviaduct in verband met de tijdelijke verlegging van de N206. Inmiddels is gestart met kabel en leidingenwerkzaamheden. De werkzaamheden voor de tijdelijke Torenvlietslaan worden gefaseerd in oktober tot en met december uitgevoerd. Ondernemers aan de Torenvlietslaan en de brandweerkazerne Valkenburg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De weg heeft na voltooiing van de werkzaamheden dezelfde functionaliteit als in de bestaande situatie.

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg, maakt Boskalis gebruik van de BouwApp. Via deze app wordt je direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen gebracht. Daarnaast kun je makkelijk contact met Boskalis opnemen als je vragen of opmerkingen heeft.

Hoe installeer je de BouwApp:

  1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) of door de QR-code te scannen
  2. Ga naar ‘zoek project’
  3. Zoek op “Tjalmaweg”
  4. Selecteer project
  5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’