In de maand okto­ber voert Bos­ka­lis diver­se werk­zaam­he­den uit, ter voor­be­rei­ding op de aan­leg van de tij­de­lij­ke ver­leg­ging en defi­ni­tie­ve rea­li­sa­tie van de N206. Een aan­tal werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 kan door­gaan, zoals ver­meld in het bericht over de behan­de­ling van de beroe­pen en voor­lo­pi­ge voor­zie­nin­gen betref­fen­de de omge­vings­ver­gun­nin­gen door de Raad van State.

Ver­plaat­sen bescherm­de diersoorten

Op de loca­tie van de hui­di­ge water­gang in de parkzo­ne is de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg voor­zien, en in de defi­ni­tie­ve situ­a­tie het snel­fiets­pad. Hier­voor moet de water­gang opge­schoond wor­den , en op een later moment wor­den gedempt.

Uit onder­zoek blijkt dat in de water­gan­gen in het park de vol­gen­de dier­soor­ten voor­ko­men: plat­te schijf­ho­ren (slak­je), bit­ter­voorn en klei­ne mod­der­krui­per (vis­sen). Deze soor­ten wor­den voor­af­gaand aan het opscho­nen en dem­pen van de water­gang, uit de water­gang gehaald en naar een nieuw leef­ge­bied gebracht. Het ver­hui­zen van deze die­ren wordt uit­ge­voerd van­af 19 okto­ber en onder bege­lei­ding van een eco­loog. Bos­ka­lis ver­huist ze naar nieuw leef­ge­bied in de Molen­blok­pol­der ten zui­den van de N206. Dit doen zij o.a. door een deel van de bestaan­de water­ve­ge­ta­tie en bag­ger­laag uit de water­gang te halen en in de nieuw gegra­ven water­gang terug te plaat­sen. Op deze manier krij­gen de die­ren weer een nieuw plek­je tus­sen ande­re soort­ge­no­ten die al voor­ko­men in de Molenblokpolder.

Bag­ge­ren watergang

Nadat de die­ren uit de water­gang ver­huisd zijn, wordt de water­gang ver­der uit­ge­bag­gerd. Op de bodem van de slo­ten in de parkzo­ne, ver­za­melt zich in de loop der tijd een laag bag­ger. Bag­ger bestaat onder ande­re uit geval­len blad, plan­ten­res­ten, zand en slib. Om de water­diep­te te waar­bor­gen en in een later sta­di­um gesteld te staan voor het dem­pen van de water­gang ten behoe­ve van de tij­de­lij­ke N206, moet deze bag­ger­laag wor­den ver­wij­derd. Op 19 okto­ber start Bos­ka­lis ook met het bag­ge­ren van de water­gang. De werk­zaam­he­den duren naar ver­wach­ting 3 weken en vin­den over­dag plaats.

Locatie van de baggerwerkzaamheden

Loca­tie van de bag­ger­werk­zaam­he­den (in de parkstrook)

Omlei­dings­rou­te voor fietsers

Tij­dens de bag­ger­werk­zaam­he­den, van­af 19 okto­ber naar ver­wach­ting drie weken, kan het fiets­pad in de parkzo­ne tus­sen het Ach­ter­weg­vi­a­duct en de N206 ter hoog­te van de Aster­straat niet gebruikt wor­den. Voor de aan- en afvoer en ver­wer­king van mate­ri­a­len als­me­de de beno­dig­de trans­port­be­we­gin­gen, moet gebruik gemaakt wor­den van het fiets­pad. Het is voor fiet­sers in deze peri­o­de niet vei­lig om daar langs te rij­den. Daar­om wor­den voor fiet­sers omlei­dings­rou­tes inge­steld, die zijn afge­stemd met de gemeen­te. De omlei­dings­rou­tes staan met bor­den aangegeven.

Omleidingsroutes fietsers
Aan­leg bou­win- en uitritten

Voor de aan- en afvoer van bouw­ma­te­ri­a­len en de bereik­baar­heid van de bouw­plaat­sen wordt gebruik gemaakt van bouw­we­gen en bou­win- en uit­rit­ten. Zo scheidt Bos­ka­lis zoveel moge­lijk het bouw­ver­keer van het gewo­ne ver­keer. De vol­gen­de bou­win- en uit­rit­ten wor­den de aan­ko­men­de weken ingericht:

Locaties van de bouwin- en uitritten

Loca­ties van de bou­win- en uit­rit­ten die in okto­ber aan­ge­legd worden

Bou­win- en uit­rit van de N206 op de parkzo­ne ter hoog­te van Molenwijk

Van maan­dag 12 t/​m vrij­dag 16 okto­ber wordt tus­sen 19.00 uur en 07.00 uur gewerkt aan deze bou­win- en uit­rit. Hier­door heeft het bouw­ver­keer op een vei­li­ge manier toe­gang tot de parkzo­ne voor werk­zaam­he­den aan de tij­de­lij­ke N206. In de laat­ste nacht wordt er geasfalteerd.

Bou­win- en uit­rit nabij de Torenvlietbrug

Bos­ka­lis is gestart met voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor de ver­dub­be­ling van de Toren­vliet­brug. Hier­voor moet het bouw­ver­keer naar diver­se loca­ties rij­den. Onder de Toren­vliet­brug wor­den twee bou­win- en uit­rit­ten inge­richt die aan­slui­ten op de Voor­scho­ter­weg en de Rhijn­hof­weg. En op de Toren­vliet­brug zelf wordt een bouw­uit­rit van­af de N206 voor werk­ver­keer ter hoog­te van de bestaan­de bus­hal­te gebouwd en geas­fal­teerd. De Rhijn­hof­weg wordt plaat­se­lijk ver­breed ten behoe­ve van toe­kom­sti­ge werk­zaam­he­den aan de land­hoof­den van de brug. Deze werk­zaam­he­den wor­den over­dag op don­der­dag 5 novem­ber uitgevoerd.

Ver­leg­ging Voor­scho­ter­weg onder de Torenvlietbrug

Om ervoor te zor­gen dat alle ver­keer over de Voor­scho­ter­weg tij­dens de werk­zaam­he­den door kan rij­den, wordt een deel van de hui­di­ge Voor­scho­ter­weg onder het bestaan­de via­duct een stuk­je ver­legd en geas­fal­teerd. Dit gebeurt in de nacht van don­der­dag 15 okto­ber tus­sen 19.00 uur en vrij­dag 16 okto­ber (uiter­lijk) 07.00 uur, om zo min moge­lijk hin­der te ver­oor­za­ken voor de weg­ge­brui­kers. Op de Voor­scho­ter­weg blijft tij­dens de werk­zaam­he­den één rij­baan beschik­baar voor gemo­to­ri­seerd ver­keer. Fiet­sers kun­nen ook door­rij­den. Het ver­keer wordt gere­geld door verkeersregelaars.

Omwo­nen­den kun­nen moge­lijk geluids­over­last erva­ren van de genoem­de asfal­te­rings­werk­zaam­he­den door de beken­de ‘ach­ter­uit­rij­sig­na­le­ring’ van vracht­wa­gens en machi­nes. Deze kun­nen als hin­der­lijk wor­den erva­ren, maar zijn nood­za­ke­lijk voor de vei­lig­heid van de mede­wer­kers van Bos­ka­lis en de omgeving.

Werk­zaam­he­den tij­de­lij­ke Torenvlietslaan

De Toren­vliet­slaan wordt tij­de­lijk ver­legd tus­sen het nieu­we “brand­weer­pad” en het Ach­ter­weg­vi­a­duct in ver­band met de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206. Inmid­dels is gestart met kabel en lei­din­gen­werk­zaam­he­den. De werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke Toren­vliet­slaan wor­den gefa­seerd in okto­ber tot en met decem­ber uit­ge­voerd. Onder­ne­mers aan de Toren­vliet­slaan en de brand­weer­ka­zer­ne Val­ken­burg blij­ven tij­dens de werk­zaam­he­den bereik­baar. De weg heeft na vol­tooi­ing van de werk­zaam­he­den dezelf­de func­ti­o­na­li­teit als in de bestaan­de situatie.

Down­load de BouwApp

Tij­dens de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, maakt Bos­ka­lis gebruik van de Bou­w­App. Via deze app wordt je direct op de hoog­te van werk­zaam­he­den en ande­re ont­wik­ke­lin­gen gebracht. Daar­naast kun je mak­ke­lijk con­tact met Bos­ka­lis opne­men als je vra­gen of opmer­kin­gen heeft.

Hoe instal­leer je de BouwApp:

  1. Down­load de Bou­w­App gra­tis in de app­sto­re (Goog­le, Apple of Win­dows) of door de QR-code te scannen
  2. Ga naar ‘zoek project’
  3. Zoek op “Tjal­ma­weg”
  4. Selec­teer project
  5. Klik op ‘Toe­voe­gen aan favorieten’