Op don­der­dag 17 sep­tem­ber is de beroeps­ter­mijn voor 3 omge­vings­ver­gun­nin­gen die nodig zijn voor de tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de ir. G. Tjal­ma­weg geslo­ten. Tegen elk van de 3 ver­gun­nin­gen is van­uit de omge­ving beroep aan­ge­te­kend bij de Raad van Sta­te en is ver­zoek voor het tref­fen van een voor­lo­pi­ge voor­zie­ning gedaan. Naar ver­wach­ting doet de Raad van Sta­te bin­nen 2 maan­den uit­spraak over de voor­lo­pi­ge voor­zie­nin­gen en over 6 maan­den uit­spraak over het inge­stel­de beroep. Dit bete­kent dat de ver­gun­nin­gen tot die tijd niet onher­roe­pe­lijk zijn.

Drie ver­gun­nin­gen

Het betreft de vol­gen­de 3 omge­vings­ver­gun­nin­gen waar nu beroep tegen is inge­steld en ver­zoek om voor­lo­pi­ge voor­zie­ning is gedaan:

  • Ver­gun­ning voor het tij­de­lijk afwij­ken van het bestem­mings­plan en het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den in ver­band met het ver­leg­gen van de N206 (deel westzijde);
  • Ver­gun­ning voor het tij­de­lijk afwij­ken van het bestem­mings­plan en het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den in ver­band met het ver­leg­gen van de N206 (deel oostzijde);
  • Ver­gun­ning voor het kap­pen van 122 ver­gun­ning­plich­ti­ge bomen (deels te kap­pen voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 en deels voor de defi­ni­tie­ve situatie).
Gevol­gen ver­zoek voor­lo­pi­ge voorziening

De ver­zoe­ken om voor­lo­pi­ge voor­zie­ning heb­ben tot gevolg dat de ver­leen­de ver­gun­nin­gen pas in wer­king tre­den als over de voor­lo­pi­ge voor­zie­nin­gen is beslist en geen ver­de­re schor­sing wordt opge­legd door de Raad van Sta­te. Dit bete­kent dat er nu geen bomen gekapt mogen wor­den en de ver­har­ding van de tij­de­lij­ke weg niet aan­ge­legd mag wor­den tot­dat een uit­spraak is gedaan door de voor­zie­nin­gen­rech­ter van de Raad van Sta­te. Naar ver­wach­ting neemt de Raad van Sta­te bin­nen twee maan­den een besluit over de voor­lo­pi­ge voorzieningen.

Plan­ning en werkzaamheden

Hoe­wel de bomen­kap en het aan­leg­gen van de ver­har­ding van de tij­de­lij­ke weg op dit moment niet kan plaats­vin­den, kun­nen ande­re voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 wel door­gaan. De werk­zaam­he­den die Bos­ka­lis wel kan uit­voe­ren, wor­den op dit moment inge­pland en star­ten naar ver­wach­ting bin­nen­kort. Hier­over volgt op kor­te ter­mijn meer informatie.