De gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting

De aan­slui­ting van de A44 op de N206 bij Lei­den-West wordt opnieuw inge­richt. Tij­dens de werk­zaam­he­den wordt daar­voor tij­de­lijk gebruik gemaakt van een ‘gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting’. Het ver­keer rijdt een stuk­je aan de lin­ker­kant van de weg. Ver­keers­lich­ten, belij­ning, ver­keers­bor­den en zicht­scher­men tus­sen de rij­ba­nen lei­den het ver­keer vei­lig over deze tij­de­lij­ke aan­slui­ting. Fiet­sers en voet­gan­gers wor­den omge­leid via de Ples­man­laan, de Ein­stein­laan en de Robert Boy­le­weg.

Simu­la­tie­film­pjes

Hier­on­der staan simu­la­tie­film­pjes van enke­le rou­tes door de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting. Des­kun­di­gen en weg­ge­brui­kers heb­ben in een vir­tu­e­le omge­ving voor­af onder­zocht of de situ­a­tie vei­lig en dui­de­lijk is voor de weg­ge­brui­kers.

Uit de eva­lu­a­tie van deze voor Neder­land unie­ke ver­keers­si­tu­a­tie blijkt onder meer dat het ver­keer vei­lig en beter kan door­rij­den dan de oor­spron­ke­lij­ke inrich­ting van de aan­slui­ting. Als de ver­keers­aan­pas­sin­gen op deze plaats voor de N434 gereed zijn, zal de gevloch­ten dia­mant weer ver­dwij­nen. De ver­wach­ting is dat dit in het najaar van 2021 het geval is.

Van Kat­wijk naar Amster­dam
Van Lei­den naar Amster­dam
Van Lei­den naar Den Haag
Van Den Haag naar Kat­wijk