Nu de tun­nel en ver­diep­te lig­ging cas­co zo goed als klaar zijn, breekt een nieu­we fase aan van inrich­ten en afwer­ken. Een belang­rijk onder­deel hier­van is het mon­te­ren van de tech­ni­sche instal­la­ties, die zor­gen voor een vei­li­ge tun­nel en weg. In totaal wor­den 54 ver­schil­len­de tech­ni­sche instal­la­ties ver­werkt. Het gaat dan om bij­voor­beeld ver­lich­ting, ven­ti­la­to­ren, matrix­bor­den en vluchtdeuren. 

De tun­nel en ver­diep­te lig­ging zijn samen zo’n 4 km lang, waar­door één instal­la­tie al snel uit dui­zen­den onder­de­len kan bestaan. Het came­ra­sys­teem telt bij­voor­beeld 130 los­se camera’s, de ver­lich­ting ruim 2.000 afzon­der­lij­ke arma­tu­ren en het voer­tuig­de­tec­tie­sys­teem 930 detec­tie­lus­sen. Al deze onder­de­len wor­den één voor één aan­ge­bracht en aan­ge­slo­ten op de elek­tri­ci­teits­voor­zie­ning en de sys­te­men voor de bedie­ning. Een flin­ke klus! Aan­ne­mer Comol5 is hier nog tot eind dit jaar mee bezig. Benieuwd om wel­ke instal­la­ties het alle­maal gaat? Deze plaat geeft een inkijk­je en een over­zicht van de belang­rijk­ste onder­de­len.

Een kijk­je bij de werkzaamheden

In de vol­gen­de afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te neemt pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest een kijk­je bij de werk­zaam­he­den aan de tech­ni­sche instal­la­ties. De ver­wach­ting is dat Omroep West deze afle­ve­ring in juli uit­zendt, dan is de afle­ve­ring ook te zien op onze web­si­te. Eer­de­re afle­ve­rin­gen vind je op de pagi­na Omroep West.