Van­avond gaat het week­end­werk op de A4 weer van start! Tij­dens de ver­keers­af­slui­ting wer­ken we dag en nacht op het deel tus­sen Leid­schen­dam en Lei­den. We bou­wen een dui­ker ter hoog­te van Leid­schen­dam, die straks moet zor­gen voor een goe­de water­huis­hou­ding tus­sen de twee pol­ders aan weers­zij­den van de rijks­weg. Daar­naast ver­leg­gen we de rij­baan naar de defi­ni­tie­ve loca­tie ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet. Aan­staan­de maan­dag­och­tend rijdt het ver­keer rich­ting Den Haag al onder de fly-overs door. Het ver­keer rich­ting Amster­dam volgt 12 oktober.

In de afge­lo­pen maan­den heb­ben we voor de ver­plaat­sing van de rij­baan alles voor­be­reid, zoals het aan­bren­gen van asfalt, gelei­de­rail, ver­lich­ting en sig­naal­bor­den. Het komen­de week­end maken we de over­gang tus­sen het bestaan­de deel en het nieu­we deel waar het ver­keer straks op aan­sluit. Bekijk de foto’s en het film­pje hoe het ver­keer rich­ting Den Haag van­af maan­dag­och­tend 21 sep­tem­ber rijdt.

Foto’s: Van Gelder