Rijks­wa­ter­staat voert in juli, sep­tem­ber en okto­ber in 5 week­en­den werk­zaam­he­den uit op de A4 bij Leid­schen­dam voor het aan­leg­gen van een nieu­we dui­ker. De A4 is dan tus­sen de N11 en het Prins Claus­plein in de rich­ting van Den Haag afge­slo­ten. In de rich­ting Amster­dam blij­ven twee rij­ba­nen beschik­baar. Weg­ge­brui­kers moe­ten reke­ning hou­den met extra reis­tijd van maxi­maal een uur. Plan jouw reis via www.vanAnaarBeter.nl.

Week­end­werk­zaam­he­den

De afslui­tin­gen vin­den plaats op:

  • vrij­dag 10 juli 21:00 uur tot maan­dag 13 juli 05:00 uur.
  • vrij­dag 17 juli 21:00 uur tot maan­dag 20 juli 05:00 uur.
  • vrij­dag 11 sep­tem­ber 21:00 uur tot maan­dag 14 sep­tem­ber 05:00 uur.
  • vrij­dag 18 sep­tem­ber 21:00 uur tot maan­dag 21 sep­tem­ber 05:00 uur.
  • vrij­dag 9 okto­ber 21:00 uur tot maan­dag 12 okto­ber 05:00 uur.
Omlei­din­gen
  • Het ver­keer rich­ting Amster­dam wordt omge­leid via de A12 en de A2.
  • Het ver­keer rich­ting Den Haag wordt omge­leid via de A44.
  • Het loka­le ver­keer wordt omge­leid via de N11 en de A44.
Werk­zaam­he­den

In de eer­ste vier week­en­den wordt een nieu­we dui­ker aan­ge­legd onder de A4 bij Vliet­land. De dui­ker is nodig voor een goe­de water­huis­hou­ding in het gebied van de Star­re­vaart­pol­der en de Dam­hou­der­pol­der. Daar­naast vin­den werk­zaam­he­den plaats als voor­be­rei­ding op het ver­leg­gen van de A4 voor de Rijn­land­Rou­te, bij het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Comol5 voert de werk­zaam­he­den voor de dui­ker uit in opdracht van Rijks­wa­ter­staat en voor de Rijn­land­Rou­te in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Holland.

Werk­zaam­he­den dui­ker Leidschendammerhout

De dui­ker komt te lig­gen onder de A4 ter hoog­te van Leid­schen­dam­mer­hout, bij hec­to­me­ter­paal 42.28. Voor de aan­leg van de dui­ker moet het bestaan­de asfalt wor­den opge­bro­ken en de gelei­de­rail wor­den ver­wij­derd, waar­na een dam­wand­con­struc­tie wordt aan­ge­bracht. Deze bestaat uit sta­len plan­ken die de grond in wor­den getrild. Ver­vol­gens wordt de grond weg­ge­gra­ven waar­na de dui­ker kan wor­den gemaakt met pre­fab (van tevo­ren gemaak­te) beton­nen delen. Hier­na wordt de onder­grond weer aan­ge­vuld, het asfalt aan­ge­bracht en de gelei­de­rail terug­ge­plaatst en vin­den afron­den­de werk­zaam­he­den plaats zoals het aan­bren­gen van de weg­mar­ke­ring en de ver­lich­ting. De defi­ni­tie­ve asfalt­laag (ZOAB) kan niet tij­dens de week­en­den wor­den aan­ge­bracht van­we­ge de beschik­ba­re tijd, daar­om gebeurt dit in 6 nach­ten na 21 september.

Werk­zaam­he­den ver­leg­gen A4 knoop­punt Hofvliet

De werk­zaam­he­den ter voor­be­rei­ding op het ver­leg­gen van de A4 naar de defi­ni­tie­ve plek wor­den uit­ge­voerd ter hoog­te van het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet, ter hoog­te van Zoe­ter­wou­de nabij de molen Zel­den van Pas­se. Het is de bedoe­ling dat van­af dit najaar het ver­keer in bei­de rich­tin­gen onder de nieuw gebouw­de fly-overs komt te rij­den. De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het weg­fre­zen van het oude asfalt en het aan­bren­gen van zand, asfalt en gelei­de­rail. Daar­naast wor­den fun­de­rin­gen van oude por­ta­len gesloopt en wor­den er fun­de­rings­pa­len voor nieu­we por­ta­len aan­ge­bracht. Dat gebeurt op het hele tra­ject tus­sen afrit 7 (Zoe­ter­wou­de) en 8 (Leid­schen­dam).

Met name het aan­bren­gen van de dam­wan­den voor de dui­ker kan in de omge­ving hoor­baar zijn. Dit werk is gepland op zater­dag 11 juli en zater­dag 12 sep­tem­ber. Het werk start in de och­tend en duurt naar ver­wach­ting ca. 16 uur. Ver­der kan het opbre­ken van het asfalt, het aan­bren­gen van de fun­de­rings­pa­len, het slo­pen van de oude fun­de­ring en het aan­bren­gen van de gelei­de­rail enigs­zins hoor­baar zijn, ook afhan­ke­lijk van de afstand van jouw woning tot de loca­tie waar gewerkt wordt en de wind­rich­ting. Het aan­bren­gen van de fun­de­rings­pa­len en het slo­pen van de oude fun­de­ring gebeurt over­dag in de eer­ste 4 week­en­den (in juli en sep­tem­ber) en door­de­weeks over­dag van 17 t/​m 21 augus­tus. De bewo­ners in de omge­ving van de werk­zaam­he­den ont­van­gen hier­over een informatiebrief.