Komend week­end is de vijf­de afslui­ting van de A4 tus­sen Lei­den en Leid­schen­dam. De A4 is tus­sen de auto­weg N11 en het Prins Claus­plein in de rich­ting van Den Haag afge­slo­ten. In de rich­ting Amster­dam blij­ven 2 rij­ba­nen beschikbaar.

De werk­zaam­he­den

In opdracht van Rijks­wa­ter­staat bouwt Comol5 een nieu­we dui­ker onder de A4 bij Leid­schen­dam­mer­hout (hec­to­me­ter­paal 42.28). De dui­ker is nodig voor een goe­de water­huis­hou­ding in het gebied van de Star­re­vaart­pol­der en de Dam­hou­der­pol­der. Ook voe­ren we werk­zaam­he­den uit voor het ver­leg­gen van de A4. De rij­baan rich­ting Den Haag is in sep­tem­ber al ver­legd naar de defi­ni­tie­ve loca­tie onder de fly-overs van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Na dit week­end, op maan­dag 12 okto­ber, is ook de rij­baan rich­ting Amster­dam ver­legd. Op zater­dag 10 okto­ber over­dag wor­den de fun­de­rings­pa­len geheid voor de weg­por­ta­len op het nieu­we weg­deel. Lees meer over de week­end­werk­zaam­he­den.

Omlei­din­gen snel­weg A4

De afslui­ting start vrij­dag 9 okto­ber 21.00 en duurt tot maan­dag 12 okto­ber 2020 05.00 uur. Weg­ge­brui­kers moe­ten reke­ning hou­den met een extra reis­tijd van maxi­maal 1 uur. Plan jouw reis via de web­si­te van Rijks­wa­ter­staat: Geplan­de weg­werk­zaam­he­den.

  • Het ver­keer rich­ting Amster­dam wordt omge­leid via de snel­we­gen A12 en de A2.
  • Het ver­keer rich­ting Den Haag wordt omge­leid via de snel­weg A44.
  • Het loka­le ver­keer wordt omge­leid via de N11 en de A44.