In deze gebun­del­de reeks inter­views bespre­ken alle spe­ci­a­lis­ten hun aan­deel in de rea­li­sa­tie van een vei­li­ge Cor­bu­lo­tun­nel. De inter­views staan op zich­zelf, maar heb­ben ook een onder­lin­ge samen­hang. Elke mee­wer­ken­de part­ner heeft een indi­vi­du­e­le ver­ant­woor­de­lijk­heid: de bou­wer, tes­ter, beheer­der, de ver­gun­ning­ver­le­ner, het bevoegd gezag en de hulp­dien­sten. Zij zijn allen nood­za­ke­lij­ke scha­kels voor een vei­lig en betrouw­baar func­ti­o­ne­rend geheel.