De N206 tus­sen A44 en Kat­wijk is van vrij­dag 10 sep­tem­ber 21.00 uur tot en met maan­dag 13 sep­tem­ber 05.00 uur afge­slo­ten. Ook is de afrit van de A44 van­uit Amster­dam en de toe­rit rich­ting Den Haag dicht. De afrit A44 van­uit Den Haag rich­ting Lei­den en de toe­rit rich­ting Amster­dam van­uit Lei­den zijn wel toegankelijk.

Aan­ne­mer Comol5 voert dan werk­zaam­he­den uit voor de defi­ni­tie­ve inrich­ting van aan­slui­ting Lei­den-West. Nu de defi­ni­tie­ve situ­a­tie wordt aan­ge­legd, ver­valt de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting.

Ver­keer wordt ter plaat­se omge­leid. Houd reke­ning met extra reis­tijd op de rou­tes van en naar Katwijk/​Valkenburg. De omlei­dings­rou­tes zijn met bor­den aangegeven.

Werk­zaam­he­den Boskalis

Aan­ne­mer Bos­ka­lis, die het pro­ject­deel N206 ir. G. Tjal­ma­weg uit­voert, maakt van deze week­en­d­af­slui­ting gebruik door alvast diver­se werk­zaam­he­den uit te voe­ren op de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Door deze samen­wer­king met Comol5 voor­ko­men we een late­re afslui­ting van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, het beperkt dus de hin­der voor weg­ge­brui­kers. Meer infor­ma­tie over deze werk­zaam­he­den volgt deze week in de weke­lijk­se bouwup­da­te van Bos­ka­lis op deze web­si­te of op Facebook.

Kijk voor meer infor­ma­tie over de defi­ni­tie­ve situ­a­tie op de pagi­na Lei­den-A44.