Voor de Rijn­land­Rou­te heeft de pro­vin­cie afge­spro­ken dat aan­ne­mer Comol5 extra maat­re­ge­len neemt om de uit­stoot tij­dens de bouw­fa­se met 23% terug te bren­gen. De pro­vin­cie hecht heel veel waar­de aan CO2-reduc­tie. In een tus­sen­tijd­se en onaf­han­ke­lij­ke CO2-audit is geble­ken dat Comol5 een daling van 32% heeft behaald. Een mooie prestatie!

Voor­beeld­pro­ject

Duur­zaam­heids­co­ör­di­na­tor Mar­jan Kloos van Comol5: “De audi­tors noem­den de Rijn­land­Rou­te met de inzet van Comol5 een voor­beeld­pro­ject. Daar zijn we trots op. We heb­ben de extra reduc­tie voor­al bereikt ten aan­zien van staal en beton. In het gehe­le pro­duc­tie­pro­ces kij­ken we van­af de win­ning van grond­stof­fen tot pro­duc­tie en toe­pas­sing. Daar­door kun­nen we bij de inkoop alert zijn op mate­ri­a­len en bij­voor­beeld her­ge­bruikt staal toe­pas­sen. Voor het nemen van maat­re­ge­len stelt Comol5 zich op als ech­te spar­ring­part­ner met de pro­vin­cie. In de prak­tijk blij­ken niet alle voor­ge­stel­de maat­re­ge­len haal­baar, maar dat neemt niet weg dat er een pro­ces van con­ti­nue ver­be­te­ring is ontstaan.”

Hoog­ste tre­de CO2 prestatieladder

De CO-2 metin­gen wor­den gelegd langs de lat van een lan­de­lij­ke CO-2 prestatieladder.
Pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Comol5 heb­ben de ambi­tie om de hoog­ste tre­de van die pres­ta­tie­lad­der aan te hou­den: tre­de 5. Die is ruim­schoots bereikt. Voor dit niveau werkt de aan­ne­mer actief samen met part­ners in de sec­tor om de CO2-uit­stoot te blij­ven verminderen.

Groe­ne proef met mos schermen

Comol5 doet samen met Besix momen­teel op de bouw­plaats een pilot met mos scher­men langs de bouw­weg. Dit is voor het eerst bij een bouw­pro­ject in Neder­land. De belang­rijk­ste doel­stel­lin­gen zijn het fil­te­ren van fijn­stof en zwar­te kool­stof, het ver­der ont­wik­ke­len van deze nieu­we en duur­za­me tech­no­lo­gie én het ver­za­me­len van gege­vens over de uit­ge­sto­ten ver­vui­ling op de bouw­plaats. Met de resul­ta­ten van deze groe­ne proef kun­nen per­ma­nen­te bio­tech­no­lo­gi­sche fil­ter­wan­den voor tun­nels of geluids­scher­men ver­der wor­den ontwikkeld.