Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seer­den woens­dag 9 decem­ber een webi­nar voor de inrich­ting van de park­strook, ten noor­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Tij­dens de avond is de defi­ni­tie­ve inrich­ting van de park­strook gepre­sen­teerd door Stijn Koole, land­schaps­ar­chi­tect bij BoschSlab­bers en werk­zaam voor Bos­ka­lis. Ook zijn er vra­gen gesteld en beantwoord. 

Webi­nar terugkijken

Was je niet in de gele­gen­heid om het webi­nar van 9 decem­ber te vol­gen of wil je het nog eens terug­kij­ken? Dat kan via ons You­Tu­be-kanaal.

Pre­sen­ta­ties­heets

Wil je nog een keer rus­tig naar de pre­sen­ta­ties­heets van Stijn kij­ken? Down­load de pre­sen­ta­ties­heets (22 MB).

Vra­gen en antwoorden

De vra­gen die tij­dens het webi­nar gesteld zijn, wer­den door Stijn zoveel als moge­lijk tij­dens de avond beant­woord. Dit zijn (gro­ten­deels) vra­gen die betrek­king heb­ben op de inrich­ting van de park­strook. Lees de vraag en ant­woor­den terug. Een aan­tal vra­gen had geen betrek­king op de inrich­ting van de park­strook; de vra­gen­stel­lers krij­gen indi­vi­du­eel ant­woord op deze vragen.

Heb je na het zien van het webi­nar nog vra­gen of opmer­kin­gen over de inrich­ting van de park­strook? Laat dit dan voor 4 janu­a­ri a.s. aan ons weten via: tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl. Ook vra­gen die geen betrek­king heb­ben op de inrich­ting van de park­strook kun je uiter­aard aan ons stel­len. Wij beant­woor­den jouw vraag dan zo spoe­dig moge­lijk, reke­ning hou­dend met de kerstvakantie.

Meer infor­ma­tie

De vol­gen­de infor­ma­tie kun je bekij­ken of downloaden:
Film webi­nar inrich­ting parkstrook
Pre­sen­ta­ties­heets webi­nar inrich­ting parkstrook
Veel­ge­stel­de vra­gen en ant­woor­den webinar