Tij­dens de kerst­va­kan­tie, van maan­dag 21 decem­ber tot 4 janu­a­ri, voert Bos­ka­lis geen werk­zaam­he­den uit aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. In de eer­ste weken van het nieu­we jaar betreft het voor­na­me­lijk werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg, in de park­strook en voor de nieu­we Toren­vliet­brug. In dit bericht lees je wat er op de diver­se loca­ties gaat gebeuren.

Tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjalmaweg

De werk­zaam­he­den voor de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg wor­den in janu­a­ri voort­ge­zet. Het gaat onder ande­re om werk­zaam­he­den voor het weg­cu­net (maken van een draag­krach­ti­ge laag waar­op later de tij­de­lij­ke weg kan wor­den gemaakt) en ver­leg­ging van kabels en lei­din­gen. Bij de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost zal in de loop van janu­a­ri de voor­be­las­ting plaat­se­lijk al weer kun­nen wor­den ver­wij­derd, omdat de onder­grond vol­doen­de zal zijn ingeklonken.

Park­strook bij Duinzicht

In janu­a­ri rondt Bos­ka­lis de werk­zaam­he­den aan de nieu­we water­gang in de park­strook af. In decem­ber is al gestart met het gra­ven van de water­gang. Deze is nog niet op de uit­ein­de­lij­ke diep­te, maar func­ti­o­neert al wel goed om even­tu­e­le water­over­last voor omwo­nen­den te voor­ko­men. De water­gang wordt in janu­a­ri ver­der ver­diept en plaat­se­lijk nog ver­breed naar de wegzijde.

Nog deze win­ter zul­len aan de noord­zij­de van de nieu­we water­gang bij Duin­zicht de eer­ste bomen aan­ge­plant wor­den, net als nieu­we hagen bij de par­keer­plaat­sen en een wandelpad.

Toren­vliet­brug

In janu­a­ri werkt Bos­ka­lis ver­der aan de nieu­we Toren­vliet­brug. Op 7 decem­ber ging de eer­ste paal – van in totaal 204 palen – de grond in, voor het onder­steu­nen van het land­hoofd aan de oost­kant (aan de zij­de van Lei­den). Voor dit land­hoofd zijn in totaal 18 palen nodig. Voor het land­hoofd aan de west­kant zijn 23 hei­pa­len nodig, daar­van zijn tot nu toe 3 palen geheid. Na de kerst­va­kan­tie gaat Bos­ka­lis ver­der met het hei­en van de res­te­ren­de palen en later in het jaar volgt het afbou­wen van de steun­pun­ten (onder­bouw van de brug). In 2021 staat de boven­bouw van de brug op de planning.