Op dit moment zijn we in de twee­de, noor­de­lij­ke, tun­nel­buis de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten aan het plaat­sen. De kabel­ko­ke­r­ele­men­ten wor­den via vracht­wa­gens aan­ge­voerd en boven op het bouw­ter­rein opge­sla­gen. Ze lig­gen hier­bij op hun (plat­te) zij­kant om prak­ti­sche redenen.

In de tun­nel staan ze recht­op, met de ron­ding naar bene­den. Daar­voor moe­ten eerst de ele­men­ten gekan­teld wor­den. Daar­na kan de sho­vel de ele­men­ten de tun­nel inrijden.

Er zijn twee manie­ren om een ele­ment te kan­te­len. Bij de eer­ste tun­nel wer­den de ele­men­ten van twee kan­ten aan­ge­voerd. Aan de oost­kant was er een ‘geco­ör­di­neer­de dans’ tus­sen 2 hijs­kra­nen nodig. Bekijk hier­on­der het film­pje over kan­te­len met hijs­kra­nen (ver­sneld weergegeven).

Aan de west­kant maak­ten we gebruik van een kabel­ko­ke­r­ele­men­ten­kan­tel­fra­me. Met het kan­tel­fra­me kan deze han­de­ling ook vei­lig en betrouw­baar wor­den uit­ge­voerd. Daar­mee wordt 1 extra kraan (+ machi­nist) bespaard, wat aan­zien­lijk scheelt in ruim­te, kos­ten en tijd. Hoe dat in zijn werk gaat is hier­on­der te zien.

Op dit moment wordt er ove­ri­gens alleen maar met het kan­tel­fra­me gewerkt, omdat de ele­men­ten maar van­af 1 kant, de oost­kant, de tun­nel ingaan.