Weke­lijks blik­ken wij voor­uit op de werk­zaam­he­den die Bos­ka­lis gaat uit­voe­ren bij de ir. G. Tjal­ma­weg. Hier­on­der staat per loca­tie de plan­ning en ver­wach­te hin­der weer­ge­ge­ven. Tij­dens de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, maakt Bos­ka­lis gebruik van de Bou­w­App. Via deze app wordt u direct op de hoog­te van werk­zaam­he­den en ande­re ont­wik­ke­lin­gen gebracht. Daar­naast kunt u mak­ke­lijk con­tact met Bos­ka­lis opne­men als u vra­gen of opmer­kin­gen heeft

Bou­w­App

Wilt u ook op de hoog­te gehou­den wor­den van de werk­zaam­he­den via deze app? Instal­leer dan de app op uw mobie­le tele­foon of tablet:
1. Ga naar de app­sto­re (Goog­le, Apple of Win­dows, gebruik de qr-code of ga naar deze pagi­na: https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/) en down­load de BouwApp.
2. Ga in de app naar “zoek pro­ject: en zoek op Tjalmaweg
3. Selec­teer het project
4. Klik op “toe­voe­gen aan uw favorieten”