De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis heb­ben naar aan­lei­ding van zor­gen in de omge­ving de plan­nen geop­ti­ma­li­seerd voor de tij­de­lij­ke ver­keers­si­tu­a­tie bij het kruis­punt N206/​Voorschoterweg. Door aan­pas­sing van de plan­nen is het moge­lijk om het kruis­punt tot en met de zomer van 2022 open te hou­den voor al het ver­keer. Het kruis­punt ver­valt zodra de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost de func­tie van het kruis­punt over­neemt. De gemeen­te Kat­wijk zoekt naar een oplos­sing voor de ont­slui­ting van de Zijlhoek/​De Woerd zodra het kruis­punt defi­ni­tief vervalt.

Tij­de­lij­ke situatie

Om ruim­te te maken voor de werk­zaam­he­den aan de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg moet het bestaan­de kruis­punt N206/​Voorschoterweg wor­den aan­ge­past. Op het kruis­punt wordt name­lijk een apart werk­vak voor in- en uit­rij­dend bouw­ver­keer aan­ge­slo­ten, waar­voor ruim­te nodig is. Ook de ver­keers­re­gel­in­stal­la­tie wordt aangepast.

In de tij­de­lij­ke situ­a­tie heeft ver­keer van­uit Lei­den naar Valkenburg/’t Duy­frak, behal­ve via het kruis­punt N206/​Voorschoterweg, ook de moge­lijk­heid om na het kruis­punt van­af de tij­de­lij­ke N206 rechts­af te slaan naar de nieu­we roton­de Voorschoterweg/​Torenvlietslaan. Ver­keer uit Valkenburg/’t Dufy­rak naar Kat­wijk kan in de tij­de­lij­ke situ­a­tie, behal­ve via het kruis­punt, ook via de roton­de rechts­af de tij­de­lij­ke N206 op rij­den rich­ting Katwijk.

Ver­de­re beper­king van hin­der in tij­de­lij­ke situatie

Met de aan­pas­sing van de plan­nen, kan het gehe­le kruis­punt nu tij­de­lijk lan­ger open blij­ven. Hier­mee wordt de hin­der voor de omge­ving ver­der terug­ge­bracht en wordt tege­moet geko­men aan zor­gen uit de omge­ving ten aan­zien van bereik­baar­heid, ver­keers­vei­lig­heid en leef­baar­heid in de tij­de­lij­ke situatie.